اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 36

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 36

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 36

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 36 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 23 آذر الی 29 آذر


1 امیر سعیدی کیا                47,000
2 میمنت شرفی                11,300
3 محمد عباسی کاشانی              107,400
4 مهدی سقاپولادی                40,000
5 حسام‌الدین ظاهری              189,500
6 عرفان سرنجی              140,000
7 توحید اوبایی                78,000
8 زهرا موحد نیا                20,000
9 جواد کمالی                34,000
10 جواد کمالی                34,000
11 جواد کمالی                24,000
12 جواد کمالی                   8,000
13 جواد کمالی                50,000
14 جواد کمالی                52,000
15 امیرعلی آصفی                81,000
16 مهدی سبزی فینی              259,000
17 امیرعلی آصفی                66,000
18 علیرضا مهماننواز                94,000
19 عادل ستاری              552,900
20 عاطفه حجتی مقدم                20,000
21 عاطفه حجتی مقدم              145,000
22 حمیدرضا جعفر زاده                67,700
23 عرفان سرنجی              161,600
24 میمنت شرفی              102,400
25 ایمان کریمی              530,000
26 زهرا احمدی                68,900
27 مهدی پوربنایی              178,000
28 ریحانه سادات قریشی                70,000
29 محمد نجفی بهاری                64,200
30 میمنت شرفی              114,500
31 مهدی محمدی پناه              190,000
32 علیرضا مهماننواز              305,000
33 حمیدرضا جعفر زاده                58,000
34 امیرعلی کوچکی              100,000
35 امیرعلی کوچکی                30,000
36 حسین نمازی              550,000
37 حمیدرضا جعفر زاده              200,600
38 میمنت شرفی              133,600
39 علی صداقت              800,000
40 مسعود دماوندی                40,000
41 علی ابریشمی              145,600
42 ملورین رضازاده              222,000
43 امیرعلی آصفی              101,000
44 رقیه میرزایی              151,000
45 زینب رحیمی              158,000
46 محمد صدوری              120,000
47 محمد عباسی کاشانی                77,300
48 مریم برازنده              300,000
49 علیرضا حیدری              225,000
50 زهرا موحد نیا              116,000
51 حنیف ضابطی              425,000
52 زهرا مسافرچی                57,000
53 مهدی فیروزی                94,000
54 عطیه شفیعی زاده              128,300
55 امیر چلویی              870,000
56 کیمیا حاجی وند              157,000
57 امین سالم                20,000
58 شیما قدرتی                49,000
59 فاطمه سادات حجازی              220,000
60 محمدرضا خاتونی              219,000
61 مجیدرضا قدوسی                60,500
62 محمدرضا کاغذی              330,000
63 محمدرضا کاغذی                34,000
64 فریبا حمیدی              123,000
65 ریحانه طحان فرد                72,000
66 رقیه دادور کاشانی              260,000
67 مجید نجفی بهاری                   6,000
68 مجید نجفی بهاری                54,000
69 مجید نجفی بهاری                20,000
70 مجید نجفی بهاری              287,000
71 سعید شریفی              127,000
72 حسنعلی عیاری پور                18,000
73 مهدی ایازی                60,000
74 ابوالفضل تیموری                81,000
75 محبوبه مازوچی                16,600
76 محمدرضا حسینزاده                39,000
77 محمد عباسی کاشانی                   9,000
78 محمد عباسی کاشانی              110,600
79 علیرضا یزدانی                45,000
80 زهرا موحد نیا              106,000
81 علیرضا قدیریان                46,000
82 محمدحسین سلطانی              240,000
83 میمنت شرفی                30,000
84 زینب محمدی              104,000
85 زهرا عباسی                47,000
86 مجید نجفی بهاری                55,000
87 مجید نجفی بهاری                92,000
88 سالار داورزاده              109,000
89 خانم بلوری              157,800
90 جوادکمالی                19,000
91 جوادکمالی                15,000
92 جوادکمالی                32,000
93 جوادکمالی                34,000
94 جوادکمالی                39,000
95 جوادکمالی                35,000
96 جوادکمالی                48,000
97 جوادکمالی                44,000
98 جوادکمالی                32,000
99 جوادکمالی                48,000
100 جوادکمالی                90,000
101 جوادکمالی                53,000
102 جوادکمالی                70,000
103 مجتبی شبانی              155,000
104 مجتبی حلاجی              260,500

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink