اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 33

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 33

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 33

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 33 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 1 آبان الی 7 آذر


1 منصوره کنعانی          1,258,500
2 میمنت شرفی                   9,500
3 مجید نجفی بهاری                93,700
4 ابوالفضل گندمی                42,000
5 محمد مهدی زارعی                25,000
6 محمدمهدی زارعی                50,000
7 عفت عبدالرحمان                14,500
8 عفت عبدالرحمان              218,000
9 سید مجید سبطینی              162,300
10 مهدی کباری              176,000
11 سید مهدی سید پور              370,000
12 ابوالفضل علی اکبری              189,000
13 میمنت شرفی                52,700
14 فاطمه چکبر مفرد              180,000
15 امیرحسین بلوری                17,000
16 حسنعلی عیاری پور                40,000
17 مجید نجفی بهاری                55,000
18 مجید نجفی بهاری                75,500
19 مطهره فتاح                68,000
20 محمدجواد مصلحی              136,800
21 علی نوروزی              102,000
22 ابوالفضل احمدی                58,900
23 ابوالفضل احمدی              117,000
24 ابوالفضل احمدی                83,000
25 ابوالفضل احمدی                   9,900
26 ابوالفضل احمدی                35,900
27 ابوالفضل احمدی                64,400
28 ابوالفضل احمدی                   7,000
29 ابوالفضل احمدی                20,000
30 امین ستوده              209,600
31 فرزانه رضوی                96,000
32 محمد حلاجی              119,000
33 علیرضا قدیریان              115,000
34 مهدیه سادات سجودی              300,000
35 مسعود علیمی                54,500
36 توحید اوبایی              128,900
37 محمدرضا پورکاشانی                53,000
38 علیرضا قدیریان              713,000
39 حمیدرضا جعفر زاده              225,600
40 حسن جهانتاب              105,000
41 فرشید فرزین              132,000
42 میمنت شرفی                73,000
43 میمنت شرفی                12,000
44 مهدی مسعودی فرد              204,000
45 مرتضی مصلحی              160,000
46 مرتضی مصلحی              125,000
47 میمنت شرفی                28,200
48 حمیدرضا فرجی                28,000
49 حمیدرضا فرجی              208,000
50 مینا مصلح                46,000
51 وحید صالحی              104,000
52 وحید صالحی                52,000
53 محمد جواد کچویان              369,500
54 توحید اوبایی              165,800
55 علی ابریشمی              131,300
56 میمنت شرفی                55,800
57 زهره فرات مقدم              102,800
58 امیر محمد سوزنیان                71,500
59 نرجس اصولی                92,000
60 عربشاهی                30,000
61 رقیه میرزایی              149,600
62 شراره شاهیان              133,000
63 امید فرزانه فر              226,000
64 امیر اعرابی                53,000
65 امیر اعرابی                30,000
66 محمدرضا خاتونی                43,000
67 محمد رنجبر              147,600
68 میمنت شرفی              172,000
69 میمنت شرفی              160,000
70 میمنت شرفی                10,800
71 علی امینی                44,000
72 مهدی سقاپولادی                16,000
73 یاسر قندی              122,700
74 رقیه میرزایی              532,400
75 محمد نجفی بهاری              131,700
76 مجتبی شبانی              180,000
77 علی اصغر شاداب                12,000
78 علی اصغر شاداب                21,000
79 هادی اکبری              143,300
80 هادی اکبری                28,000
81 وجیهه کریمی              152,800
82 رقیه میرزایی                62,000
83 مرتضی مصلحی                80,000
84 مرتضی مصلحی              428,000
85 محسن صابری                73,000
86 محمدرضا عسگری                65,000
87 محمد عباسی کاشانی              331,000
88 اقای محمدزاده              155,000
89 اقای محمدزاده              118,000
90 عرشیا ملا حسینی              155,500
91 محمد ستاری              290,000
92 امیر سعید صفاکیش                57,000
93 ریحانه سادات قریشی                40,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink