اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 32

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 32

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 32

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 32 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 24 آبان الی 1 آذر


1 حسنعلی رعیت                38,000
2 مجید نجفی بهاری                44,000
3 محمد جواد مصلحی              240,000
4 محمد جواد مصلحی              252,000
5 ابوالفضل احمدی                35,400
6 ابوالفضل احمدی                29,500
7 ابوالفضل احمدی                56,000
8 ابوالفضل احمدی                49,000
9 ابوالفضل احمدی              116,000
10 ابوالفضل احمدی                34,000
11 زهرا احمدی              221,400
12 مجید نجفی بهاری                70,000
13 مجید نجفی بهاری                67,000
14 آقای حاجی زاده              200,000
15 میثم قدک کار                50,000
16 امین ستوده              113,000
17 حمیدرضا اکرامی فر              380,000
18 سپیده لبافیان                88,000
19 ریحانه سادات حلی                90,000
20 احمدرضا کله ای بیدگلی              493,000
21 حسین دژاکام                41,800
22 فائزه قهرودی              219,000
23 علیرضا قدیریان                70,000
24 سیاوش فرزانگان                60,000
25 نیلو موجودیان              205,000
26 زینب رعیت              129,000
27 مریم عسگری                50,000
28 مریم عسگری              900,000
29 میمنت شرفی                13,200
30 میمنت شرفی                71,000
31 علیرضا پورکاشانی                70,000
32 زهرا کوچک زاده                54,000
33 امین میرعلی                95,000
34 امین میرعلی                85,000
35 حمیدرضا جعفر زاده              204,500
36 ریحانه سادات قریشی              114,000
37 مجتبی حسین زاده                20,000
38 مهدی ربانی                45,000
39 مهدی ربانی              248,000
40 پریسا معراج              184,000
41 پریسا معراج              105,000
42 مهدی سبزی فینی                24,000
43 مهدی سبزی فینی              117,500
44 نیلو موجودیان              147,400
45 اکرم جمالی نیا              200,500
46 محمد شادی                29,500
47 متین کریمی              168,800
48 امیر ربانی پور                45,000
49 حسنعلی عیاری پور                30,000
50 امیر حسین زنده باشی                78,000
51 میمنت شرفی                74,900
52 مهدی پوربنایی                98,700
53 خانم عربشاهی                89,600
54 فروزان بلوری              212,000
55 فروزان بلوری                15,300
56 مهدی فیروزی              224,000
57 مهرداد واحدی نیا                17,400
58 وحید ظهیر کاشی              100,000
59 مریم مقنی بیدگلی              150,000
60 حمیدرضا فرجی              250,000
61 مهناز حاج علی              177,500
62 مهناز حاج علی              131,700
63 امیرحسین هاشمیان              314,000
64 سجاد عبداللهی              420,000
65 مینو صادقی                39,000
66 سجاد عبداللهی                92,500
67 علی سرنجی              199,400
68 رضا رضایی              700,000
69 زهرا احمدی                61,100
70 زهرا احمدی                   9,000
71 علیرضا مدحی              720,000
72 امیرحسین بلوری                16,000
73 حمیده جعفریانی                31,000
74 حمیده جعفریانی                24,000
75 فروزان بلوری                69,000
76 فروزان بلوری                46,500
77 سپیده لبافیان                95,000
78 محمد عباسی کاشانی                90,000
79 نیلو موجودیان              121,400
80 نیلو موجودیان                90,600
81 مجتبی رخش ماه                40,800
82 امیر اعرابی              161,400
83 میثم پورقدرت              457,500
84 ریحانه سادات قریشی                30,000
85 حمیدرضا جعفر زاده              186,000
86 فاطمه آل یاسین                25,000
87 علیرضا رضازاده              540,000
88 فائزه قهرودی              115,000
89 فاطمه صباغیان                50,000
90 میمنت شرفی                19,000
91 میمنت شرفی                33,100
92 میمنت شرفی                   3,000
93 مریم سادات صفوی              400,000
94 وحید ظهیر کاشی                50,000
95 فاطمه مکاری              250,000
96 مسعود هنرمند          1,200,000
97 حسنعلی رعیت                12,000
98 میلاد سلمانی              120,000
99 فاطمه تولایی                75,000
100 معین رئیسی              550,000
101 محمدرضا خاتونی              262,000
102 محمدرضا خاتونی                30,000
103 محمدرضا خاتونی                27,800
104 میمنت شرفی                11,000
105 میمنت شرفی                   9,300
106 میمنت شرفی                19,000
107 میمنت شرفی                64,600
108 محمد عباسی کاشانی              108,500
109 ابوالفضل احمدی                33,500
110 ابوالفضل احمدی                66,000
111 امیر سعید صفاکیش                84,100

 

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink