اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 31

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 31

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 31

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 31 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 18 آبان الی 24 آبان

1 محسن صابری                80,000
2 محمد جواد طاحونه              392,000
3 پریسا معراج              218,000
4 علی زیلوچی              213,000
5 جواد نشاسته گیر                34,000
6 مهدی سقاپولادی                76,000
7 زهره جمالپور                49,000
8 فاطمه حیدری کاشانی                72,000
9 محمد صالح خان زاده              890,000
10 معقولی فرد              175,000
11 فاطمه علیزاده              106,000
12 علی اصغر شاداب                   8,000
13 عباسعلی غفوری                18,000
14 مجتبی حلاجی زارع                   7,000
15 حامد                36,000
16 حامد                56,500
17 مجید خدامیان              132,000
18 مجید خدامیان              705,000
19 امیرعباس سیف              222,000
20 مهناز حاج علی                46,000
21 محمدرضا پورکاشانی              228,000
22 محسن صابری                62,000
23 امیرحسین بلوری                57,000
24 علی امینی                27,000
25 سهی هدایتی                33,000
26 امین میرعلی                99,000
27 مجتبی مرادی                31,000
28 مریم بنایی راد              100,000
29 مریم بنایی راد              159,000
30 زینب محمدی              214,000
31 محمد فردوسی              136,000
32 حسنعلی عیاری پور              121,000
33 حسن جهانتاب                64,000
34 زینب سادات حسینیان                96,300
35 علی ابریشمی                75,300
36 حنیف ضابطی              171,000
37 فائزه قهرودی              800,000
38 میمنت شرفی                31,500
39 پریسا ممیوند                27,000
40 علی نوروزی                51,000
41 نفیس حقیقی فر                81,500
42 زهرا مردانی                60,000
43 مجید خوشنود              190,000
44 مجید خوشنود              160,000
45 حمیدرضا اکرامی فر              280,000
46 وحید ظهیر کاشی                34,000
47 وحید ظهیر کاشی                80,000
48 زهره دواتگران              315,000
49 محمد فردوسی              198,000
50 معصومه سادات ثنایی              145,000
51 علی زیلوچی          1,446,000
52 مجید نجفی بهاری                81,000
53 مجید نجفی بهاری              122,000
54 مجید نجفی بهاری                91,500
55 ابوالفضل احمدی                84,000
56 ابوالفضل احمدی                24,000
57 ابوالفضل احمدی                78,000
58 سلمان استفاضه              300,000
59 قاسم حلیمی              141,000
60 محمد طیب              186,000
61 مهدی رایگان                70,000
62 وحید طوقی              128,500
63 فاطمه مکاری                78,000
64 علی ابریشمی              155,500
65 حسن جهانتاب                45,000
66 مهرداد ضابطی                74,000
67 امیر چلویی              850,000
68 محبوبه مازوچی                19,000
69 محبوبه مازوچی                41,000
70 محبوبه مازوچی                16,000
71 حسین دژاکام                46,000
72 مینا مصلح                14,700
73 مسعود هنرمند              602,000
74 ابوالفضل فلاح              275,000
75 مجیدرضا تکباش                25,000
76 محمدرضا پورکاشانی                58,500
77 محمدحسین خیامی                54,000
78 محمد رنجبر              192,000
79 محمدرضا کاغذی              225,000
80 محمد معقولی              131,400
81 محمد معقولی                40,000
82 میمنت شرفی                26,500
83 فاطمه مکاری                59,000
84 علیرضا مهتابی              139,000
85 علیرضا قدیریان              254,500
86 خانم فاضل                28,200
87 خانم فاضل                34,900
88 سپیده لبافیان              150,000
89 علیرضا روغنی              135,000
90 میمنت شرفی                10,500
91 خانم عربشاهی                32,000
92 زینب کاغذی                42,500
93 رقیه میرزایی                83,000
94 رقیه میرزایی              111,000
95 میمنت شرفی              176,500
96 فاطمه مکاری              110,000
97 میمنت شرفی                   8,200
98 فاطمه جهانی                30,000
99 محمدرضا قربانپور                58,000
100 الهام یوسفیان                95,000
101 الهام یوسفیان                95,000
102 سپیده فتاحی                64,500
103 معصومه شریف راد                64,300
104 مهدیه بخشی          1,210,000
105 محمد عباسی کاشانی              104,700
106 علی اصغر شاداب                   9,000
107 محمدتقی زارعی              115,000
108 زهره سلامی              117,000
109 سعید خداجویان                91,000
110 مجتبی خندان              117,400
111 مسعود علیمی                49,500
112 علی شریفی                88,000
113 مجتبی شبانی                80,000
114 پریسا معراج                62,500
115 پریسا معراج              265,000
116 امیر سعید              878,000

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink