اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 30

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 30

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 30

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 30 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 11 آبان الی 17 آبان


1 سید حسین حسینی              163,000
2 ابوالفضل احمدی              109,300
3 علیرضا قربانی              128,500
4 امین ستوده              121,000
5 مریم بنایی راد              153,000
6 مجتبی خندان              117,400
7 جابر وحیدزاده              290,000
8 محمدرضا عابدینی                43,400
9 سید سعید جدی                40,000
10 مهدی ایازی              369,000
11 جواد نشاسته گیر                86,000
12 میثم پورقدرت              244,000
13 نسرین حجاری                78,000
14 مرتضی مولایی              294,000
15 مریم بنایی راد              322,000
16 سمیه حبیبی              188,000
17 امیرحسین بلوری                15,000
18 امیر ربانی پور                45,000
19 محمدحسین ورتابیان                57,000
20 مجتبی خراسانی فرد              750,000
21 محمد معقولی              175,000
22 علیرضا قربانی              438,500
23 مهدی نوحی کاشانی                44,600
24 مهدی نوحی کاشانی                36,500
25 مهدی نوحی کاشانی              238,000
26 فاطمه مکاری                16,000
27 میمنت شرفی                35,500
28 میمنت شرفی              341,800
29 میمنت شرفی                23,200
30 وحید محمدی              180,000
31 مینا مصلح                42,200
32 زینب محمدی              165,000
33 محمد احسنی              115,000
34 علیرضا کامویی                83,000
35 امیر ماهان          1,240,000
36 علی گنجکاو              220,000
37 محمدجواد مسیبی              120,000
38 سپیده لبافیان                   6,000
39 ابوالفضل احمدی                42,600
40 ابوالفضل احمدی                45,700
41 ابوالفضل احمدی                46,600
42 ابوالفضل احمدی                28,300
43 ابوالفضل احمدی                44,000
44 ابوالفضل احمدی                49,500
45 مهناز حاج علی                94,500
46 یاسر قندی              120,000
47 مریم ارباب پور              185,500
48 یاسر نجاری          1,129,000
49 سعید علیرضایی                36,300
50 مجید نجفی بهاری                53,000
51 مجید نجفی بهاری              215,000
52 مطهره فتاح              580,000
53 علیرضا قدیریان                70,000
54 محمدمهدی ذاکری          3,838,000
55 محبوبه سادات دوستانه              135,000
56 محبوبه سادات دوستانه              604,000
57 رقیه میرزایی              188,000
58 مسعود علیمی                49,500
59 مصطفی پیله وریان                36,000
60 امیرحسین بلوری                17,000
61 امیرحسین بلوری                70,000
62 میلاد سلمانی                62,000
63 ابوالفضل حکاک زاده                73,000
64 سالار داورزاده                48,400
65 محمدرضا خاتونی                36,300
66 محمدرضا خاتونی                11,000
67 میمنت شرفی                51,500
68 میمنت شرفی                12,000
69 میمنت شرفی                83,000
70 میمنت شرفی                14,500
71 میمنت شرفی                12,500
72 میمنت شرفی                17,000
73 میمنت شرفی                16,300
74 مریم بنایی راد              165,500
75 محمد نجفی بهاری              130,000
76 محمدرضا کاغذی              167,000
77 فاطمه مکاری              137,000
78 حسین مجیدی                40,000
79 محمد جلالی                34,000
80 زهرا علینقی زاده                62,000
81 علیرضا جعفریان                30,500
82 علیرضا جعفریان              148,000
83 علیرضا جعفریان                35,000
84 مجید صدفی                83,000
85 محمد رنجبر                48,000
86 محمد رنجبر                44,000
87 محمدجواد مصلحی              137,000
88 ایمان کریمی                66,400
89 معصومه زین‌الدین                36,000
90 معصومه زین‌الدین                40,000
91 حمیدرضا ظاهری              192,000
92 یزدان سنگی                41,300
93 حسین مجیدی                   3,000
94 آزاده رحیمی نیا              112,000
95 محمدرضا فرخیان                62,300
96 محمدرضا زحمتکش                45,000
97 رضا کامران              297,000
98 سارا شاکری              700,000
99 راضیه رضوانیان              195,000
100 راضیه رضوانیان                18,000
101 بهاره خادم                21,500
102 خانم میری              210,000
103 زهیر زارع دوست              110,000
104 رقیه میرزایی              128,000
105 حمیدرضا جعفر زاده                11,200
106 محمد شادی                53,500
107 رقیه میرزایی                93,500
108 محمد مغیلان              145,000
109 نرجس اصولی                69,000
110 مریم ارباب پور                98,000
111 مهین محمدزاده                33,000
112 محمد ریگی                49,000
113 فائزه قهرودی                29,000
114 فائزه قهرودی                72,600
115 فاطمه حیدری کاشانی                73,000
116 شریفیان              379,000
117 محمد ریگی                54,500
118 محمدرضا خاتونی                59,000
119 میمنت شرفی              105,400
120 فاطمه آل یاسین              135,000
121 شهره اشرفی                95,000
122 شیما داداشی آرانی                54,000
123 فائزه وطنخواه                27,500
124 فائزه وطنخواه                47,500
125 نرجس اصولی                51,000
126 داوود کریمی              296,000
127 حسین نراقی                38,000
128 علی حقی کاشانی                92,000
129 مینا مصلح                29,000
130 جواد معمار              388,000
131 حسنعلی عیاری پور                62,500
132 میثم پورقدرت              284,000
133 رقیه میرزایی              148,000
134 مسعود هنرمند              314,500
135 محمد مهدی ذاکری                50,000
136 الهه صادقی              180,000
137 علی ابریشمی              327,000
138 حمیدرضا اکرامی فر                60,500
139 سید سعید جدی                76,500
140 میمنت شرفی              195,000
141 حمید رضا جعفرزاده              112,000
142 مریم بنایی راد              173,000
143 محمدرضا قربانپور                50,300
144 آیدا سادات ذاکری              143,000
145 محمد طیب                79,000
146 محمد طیب                90,000
147 الهه اشرفی                52,000
148 الهام نیک فر                62,000
149 محمدرضا عسگری                65,000
150 محمدرضا عسگری                15,000
151 حسنعلی عیاری پور                57,000
152 نرجس اصولی                32,000
153 نرجس اصولی                81,600
154 نرجس اصولی                59,400

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink