اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 29

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 29

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 29

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 29 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 4 آبان الی 10 آبان


1 محمدجواد مصلحی              100,000
2 زینب محمدی              156,000
3 علیرضا عظیمی تبریزی              143,000
4 کوثر طاهرعلی                99,000
5 نسرین موحد نیا                55,000
6 احمد خادمی                44,000
7 امیر حسین بلوری                57,000
8 امیرحسین بلوری                18,700
9 آزاده صفا                59,600
10 آزاده صفا                63,200
11 عماد معمار              161,000
12 نیلو موجودیان              386,000
13 محمدرضا کاغذی                55,000
14 علی اصغر شاداب                18,000
15 محسن دعاخوان              153,000
16 زهرا میرزایی              600,000
17 امیرخسروکرباسی                68,500
18 امیرخسروکرباسی                20,000
19 امیرخسروکرباسی                91,000
20 زهره سلامی              121,500
21 سید صادق انتظاری                90,600
22 عاطفه صحیحی                93,000
23 حامد مخملی                10,000
24 حامد مخملی                28,000
25 زهره سادات ناظم الحسینی              148,000
26 وحید طوقی              293,400
27 علیرضا قربانی              140,000
28 علیرضا قربانی                67,500
29 زهیر زارع دوست              268,000
30 سید حسین بسیج                65,000
31 فاطمه مکاری              222,000
32 علیرضا بنی آدم              159,000
33 حمید سرباز              190,700
34 محسا سلطانی              279,000
35 ریحانه اندیشمند              191,000
36 نسرین حجاری                87,500
37 زهرا عباس زاده              111,000
38 حسن جهانتاب                45,800
39 احمدرضا کله ای بیدگلی                59,000
40 محمدعلی زیلوچی              360,000
41 محمد نجفی بهاری                60,000
42 شهره اشرفی              148,000
43 محمدجواد مصلحی              156,600
44 محمدجواد مصلحی                17,000
45 محمدجواد مصلحی                35,000
46 زهرا غفوری                56,000
47 زهرا غفوری                96,000
48 زهرا غفوری                36,000
49 سعید شریفی              249,000
50 محمد عباسی کاشانی              190,200
51 محمد عباسی کاشانی              157,200
52 محمد عباسی کاشانی              151,000
53 مهدیه سادات سجودی              440,000
54 محمدرضا خاتونی              122,400
55 محمدرضا خاتونی                62,400
56 راضیه رضوانیان                91,000
57 زهرا محمدی                69,000
58 حسین روحی نوش آبادی              205,000
59 خانم میری                40,000
60 مجتبی حسنی مقدم                82,800
61 حنیف ضابطی              101,000
62 فرانک بلوری                44,000
63 ریحانه سادات قریشی                62,000
64 محمد حلاجی                35,000
65 امیر اعرابی                47,000
66 امیر اعرابی                46,000
67 محمدجواد کچویان              117,000
68 مهدی رایگان                62,000
69 محمدرضا پورکاشانی              421,500
70 محمدرضا پورکاشانی              171,500
71 حسنعلی عیاری پور                10,000
72 احمد مبینی                73,000
73 یزدان سنگی                65,000
74 مسعود رضایی              224,000
75 زهرا موحد نیا                59,500
76 سپیده لبافیان              334,000
77 مجید نجفی بهاری                39,000
78 مجید نجفی بهاری                56,000
79 محمدمهدی زارعی                85,000
80 آمنه وطن دوست              600,300
81 علیرضا مبشر                76,000
82 امید شقایقی                79,000
83 محمد شاوردی                62,000
84 مینا مصلح                28,600
85 حسین هاشمی              254,600
86 میلاد سلمانی                34,500
87 میلاد سلمانی                68,000
88 زهره فرات مقدم                64,700
89 نیلوفر معمار          1,480,000
90 فاطمه رفیعی                82,000
91 حوریه شیوا                29,900
92 حوریه شیوا                33,500
93 فاطمه مکاری                53,000
94 فاطمه مکاری                96,000
95 افسانه نوری                50,000
96 رقیه میرزایی              105,000
97 حاجی زاده              123,000
98 داوود کریمی              285,000
99 علیرضا آقاجان زاده                40,000
100 نرجس محمدیه                66,000
101 نرجس محمدیه                41,000
102 ابوالفضل احمدی                85,000
103 زینب سادات حسینیان              188,000
104 نازنین جوانی              235,000
105 علی حقی کاشانی              613,000
106 پویا آرمند                65,000
107 مصطفی پیله وریان                19,000
108 عاطفه خورشیدی              208,000
109 خانم ملک آبادی                67,000
110 آقای تاملی                33,000
111 حمید مهردادیان                19,000
112 حمید مهردادیان                95,000
113 سلمان رضوانیان                93,500
114 آزاده صفا              811,000
115 آزاده صفا                71,700
116 جابر وحیدزاده              177,000
117 میمنت شرفی                70,500
118 سعید باتمانی                38,000
119 مسعود اکرمیان              117,000
120 مسعود اکرمیان                25,000
121 پریسا معراج              330,000
122 پریسا معراج                60,000
123 پریسا معراج                67,000
124 نرگس اشرف                   1,500
125 نرگس اشرف              160,000
126 نرگس اشرف              150,400
127 زهرا احمدی                38,000
128 هادی حسن زاده              204,000
129 الهه عجمی          1,300,000
130 مجید اعتمادحسینی              260,000
131 محمدرضافرجی                   5,000
132 فاطمه حیدری کاشانی                66,000
133 بهاره خادم                21,400
134 آزاده صفا              311,000
135 محمدرضا کاغذی              101,000
136 میمنت شرفی                10,000
137 میمنت شرفی              484,500
138 رقیه میرزایی              143,000
139 علیرضا اکبریان              108,000
140 محمدرضا فرخیان              133,500
141 محسن صابری                98,500
142 تمنا رجبی                35,000
143 محبوبه سادات دوستانه              460,000
144 حسین دژاکام                30,000
145 نفیس حقیقی فر              184,200
146 میلاد جلالی              105,000
147 مینا مصلح                48,700
148 حمید خداجویان                35,000
149 حمید خداجویان                97,000
150 محمدجواد عبدلی              700,000
151 میلاد جلالی                70,000
152 مجتبی مرادی                90,000
153 آتنا شادیانی                54,000
154 مرضیه فاضل                41,400
155 مسعود شیعه              858,700
156 جابر غفار زاده              152,500
157 محمد طیب              222,000
158 فاطمه مکاری                23,000
159 فاطمه مکاری                57,000
160 حمید سرباز                90,000
161 خانم میری                32,300
162 محمد ستاری                55,500
163 محمدعلی زیلوچی                64,000
164 محمدعلی زیلوچی                12,000
165 ماشالله دلاوریان          1,343,000
166 مجتبی حسنی مقدم              315,000
167 حنیف ضابطی                41,400
168 اسماعیل نبی                20,000
169 پویا آرمند                78,000
170 ایلیا نوری جوینانی              310,000
171 الهه عجمی              846,000
172 رقیه میرزایی                74,000
173 اسماعیل نبی              117,000
174 محمدرضا خاتونی                23,400
175 مجید نجفی بهاری                69,500

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink