اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 28

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 28

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 28

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 28 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 28 مهر الی 3 آبان


1 امید مهدی              117,500
2 محمدرضا عسگری              105,000
3 محمدرضا پورکاشانی                15,000
4 محمدرضا پورکاشانی              111,000
5 امیرعلی آصفی              368,000
6 سید مجید نخلی              170,000
7 زهرا احمدی                11,000
8 سید مرتضی محمدیه                18,000
9 سید مرتضی محمدیه              129,900
10 مجید نارنجی              475,000
11 حمیدرضا اکرامی فر              148,000
12 الهه منفرد              258,000
13 محمدرضا کاغذی              147,000
14 سید مهدی سید پور                71,500
15 نیلو موجودیان              151,000
16 محمدجواد مصلحی                54,000
17 محمدجواد مصلحی              121,000
18 مینا مصلح                27,900
19 مجید نجفی بهاری                62,000
20 سمیه علی بلندی              121,000
21 محمدرضا کاغذی                98,000
22 محسن مازوچی              380,000
23 محسن مازوچی                30,000
24 نیلو موجودیان              111,000
25 نیلو موجودیان              195,000
26 احمد باشیان                89,200
27 احمد باشیان          1,060,000
28 سعیدی کیا                74,500
29 امید عبدلی              357,000
30 هادی یونسی          1,065,000
31 هادی یونسی              191,700
32 نفیس حقیقی فر              158,000
33 نفیس حقیقی فر                88,000
34 علیرضا قدیریان              476,200
35 علیرضا قدیریان                50,000
36 امین میرعلی              292,000
37 امین ستوده              161,000
38 محمدعلی زیلوچی              360,000
39 زهرا سادات عباس زاده                13,000
40 زهرا سادات عباس زاده                13,000
41 زهرا سادات عباس زاده                57,000
42 عاطفه بامداد              203,000
43 مجید صدفی              129,300
44 میثم پورقدرت              105,000
45 میثم پورقدرت              250,600
46 فاطمه علیزاده              117,000
47 مطهره فتاح                71,000
48 حسنعلی عیاری پور                48,000
49 میمنت شرفی                34,500
50 محمدرضا کاغذی              232,000
51 مجید خوشنود              117,000
52 مجید خوشنود              260,000
53 محمدرضا خاتونی                99,900
54 محمدرضا خاتونی                10,600
55 شهره اشرفی              173,000
56 سید سعید جدی                44,000
57 شایان سالخورده              231,000
58 مریم امیر                92,500
59 نفیس حقیقی فر                79,000
60 امیرعلی آصفی              116,000
61 میمنت شرفی                70,200
62 علیرضا آقاجان زاده              122,000
63 مینو صادقی                24,000
64 محمدحسین خندان                38,000
65 علیرضا قدیریان              124,500
66 علی سرنجی              156,000
67 محمدرضا خاتونی                29,900
68 شریفیان                72,200
69 امیرعلی آصفی              488,000
70 حمیدرضا طوق کش                25,400
71 سپیده لبافیان                50,000
72 بهزاد بنی آدم              500,000
73 امیر جوادی              184,000
74 محمدرضا خاتونی                36,400
75 ابوالفضل حکاک زاده              254,000
76 مهدی پوربنایی                99,800
77 حسن جهانتاب                59,000
78 علی گنجکاو                94,800
79 زهره فرات مقدم                91,000
80 فاطمه مکاری              141,000
81 افسانه نوری              120,000
82 محمدرضا خاتونی                24,000
83 محمدرضا خاتونی              570,000
84 محمدرضا خاتونی                77,000
85 محمدرضا خاتونی                26,000
86 مهدی سقاپولادی                30,000
87 مهدی سقاپولادی              221,000
88 الهام یوسفیان              121,000
89 محمد حاجی مشهدی              800,000
90 حامد ستوده              448,000
91 عاطفه حجتی مقدم                30,000
92 زهره فرات مقدم              230,000
93 ابوالفضل صادقی                91,500
94 میمنت شرفی              203,000
95 محمدرضافرجی              142,300
96 زهره کردمیل              350,000
97 زهره کردمیل          2,138,000
98 مرضیه سادات فاضل                49,000
99 رمصانی              148,000
100 سپیده لبافیان                11,000
101 سپیده لبافیان                49,000
102 حسنعلی رعیت                45,000
103 میثم قدک کار              108,200
104 جواد نشاسته گیر                87,500
105 حسین نراقی                25,000
106 سيد امير حسين ابهري مقدم              121,000
107 مرتضی مصلحی              191,000
108 زهرا احمدی                30,000
109 علیرضا روغنی کاشانی              258,000
110 مهناز حاج علی              149,300
111 علیرضا رحمتی              190,000
112 دیگبری                83,000
113 احمدرضا کله ای بیدگلی                30,000
114 حسین رسول زاده                30,000
115 محمد رضا صادقی                25,000
116 نسرین مظاهری                72,000
117 حسین مجیدی              345,000
118 محسن صابری              150,000
119 محمد نجفی بهاری                41,400
120 محمد نجفی بهاری                40,000
121 ابوالفضل احمدی                44,000
122 ابوالفضل احمدی                86,700
123 ابوالفضل احمدی                37,800
124 ابوالفضل احمدی                53,400
125 ابوالفضل احمدی                31,000
126 حسین دژاکام                16,000
127 علی پیروزمند                91,000
128 فاطمه صباغیان              183,000
129 محمد ستاری                66,000
130 محمد ستاری                34,000
131 زهرا موحدنیا                41,500
132 محمدرضا عسگری                25,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink