اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 27

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 27

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 27

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 27 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 20 مهر الی 27 مهر


 

1 سعید علیرضایی                18,000
2 سعید علیرضایی                31,500
3 مطهره اکبری                90,000
4 زهرا احمدی                33,000
5 میمنت شرفی                17,200
6 محمدرضا کاغذی                33,000
7 فاطمه محمدی                74,000
8 حسینعلی عیاری پور                88,000
9 حنیف ضابطی              103,500
10 لیلا گرم آبی              605,000
11 رمضانی                52,000
12 بنام فاطمه حیدری کاشانی                66,000
13 علیرضا بنی ادم              160,000
14 توحید اوبایی              135,000
15 امین ستوده              625,000
16 میمنت شرفی                78,000
17 مینا مصلح                35,000
18 افسانه نوری              256,500
19 مینو صادقی              114,000
20 سپیده لبافیان                30,000
21 علی شریف فر              310,000
22 حسام ظاهری              141,000
23 مجید نجفی بهاری                55,000
24 مونا بخشی نژاد                28,000
25 فاطمه مکاری                65,000
26 فاطمه مکاری                36,000
27 میلاد ذاکری              167,000
28 زینب حاجی نوروزی              243,000
29 الهه زاهدی                38,000
30 زهرا حدادی              216,000
31 سید علیرضا شریفیان              213,000
32 فاطمه حیدری کاشانی                62,000
33 امیر عباس سیف                30,000
34 مجتبی شبانی                90,000
35 محمدرضافرجی                10,000
36 رقیه میرزایی              120,200
37 مرتضی سرکاری                12,000
38 مرتضی سرکاری                58,000
39 علی ابریشمی                39,600
40 ریحانه اکرمیان              600,000
41 محمد رنجبر              138,900
42 محمد رنجبر              152,000
43 محسن بیابانی              160,000
44 علی امینی              145,000
45 محمدمهدی ذاکری              120,000
46 محمدرضا پورکاشانی              181,500
47 احمد باشیعیان              100,000
48 احمد باشیعیان                46,000
49 احمد باشیعیان              100,000
50 عاطفه حجتی مقدم                30,000
51 سیاوش فرزانگان              206,000
52 زینب رحیمی                53,200
53 حسنعلی عیاری پور                60,000
54 میمنت شرفی              188,500
55 حسن نوروزی              160,000
56 زهیر زارع دوست                70,000
57 امید بلبلی زارع              174,000
58 سمیه خیرخواه                28,000
59 مینا جهانی              105,000
60 حسنعلی عیاری پور              103,000
61 حسنعلی عیاری پور                64,500
62 مریم مقنی بیدگلی              135,000
63 مریم مقنی بیدگلی              100,000
64 نازنین جوانی              920,000
65 حسین شبانپور              125,000
66 شیما داداشی آرانی                85,000
67 میثم پورقدرت                95,000
68 فائزه معتمدی فر              188,200
69 حامد زاهد              312,000
70 حامد زاهد                96,900
71 مجید سوریجانی کاشی              690,000
72 مجید سوریجانی کاشی              320,000
73 پویا آرمند                78,000
74 محمدمهدی ذاکری                20,000
75 امیرعلی آصفی              127,500
76 امیر اعرابی                80,400
77 احمدرضا کله ای بیدگلی                34,000
78 فرزانه آذربایجان              214,700
79 حنیف ضابطی                69,000
80 شیما زاهدی                28,000
81 محمد امامت                   6,000
82 محبوبه سادات دوستانه                77,300
83 محمدرضا پورکاشانی                85,000
84 محمدرضا پورکاشانی              239,000
85 محمدرضا پورکاشانی              104,000
86 محمدرضا پورکاشانی                30,000
87 شهره اشرفی                88,000
88 نرگس فخارنژاد              134,000
89 پریسا ممیوند                59,000
90 پریسا ممیوند                16,000
91 سپیده لبافیان                28,000
92 سپیده لبافیان                   5,000
93 محمد شاوردی                87,000
94 مرضیه رستمی              315,000
95 محمد حاجی مشهدی              300,000
96 آقای صاحب          1,440,000
97 سمیه علی بلندی              106,000
98 محمدرضا کاغذی              178,000
99 فاطمه مکاری                28,000
100 فاطمه مکاری                28,000
101 یاسر نجاری                62,500
102 آتنا شادیانی              148,000
103 مریم بنایی راد                87,500
104 محمدرضا کاغذی          1,950,000
105 مجتبی جساس                67,000
106 مجتبی جساس              291,200
107 امیرحسین بلوری                16,000
108 زهرا احمدی              256,000
109 ریحانه اندیشمند                53,000
110 حسنعلی عیاری پور                60,600
111 احمد مبینی              139,000
112 احمد مبینی                32,000
113 نفیس حقیقی فر                57,900
114 نفیس حقیقی فر              108,000
115 زهرا علینقی زاده                54,000
116 مجتبی فلاح              340,000
117 ابوالفضل حاجی قدیری                47,000
118 علی گنجکاو              101,000
119 مجید خوشنود              100,000
120 حسن افراشته                34,000
121 نسرین حجاری              138,000
122 زهرا علینقی زاده                   5,000
123 علیرضا حیدری          1,158,000
124 سوگند شریف              469,900
125 سوگند شریف                40,000
126 سوگند شریف                61,000
127 ریحانه سادات قریشی              125,000
128 علی ابریشمی                34,000
129 علیرضا قدیریان              345,000
130 نسرین مظاهری                62,700
131 محمدرضا فرخیان                54,500
132 محمدرضا فرخیان                58,500
133 محمدرضا فرخیان                85,400
134 علیرضا آقاجان زاده                47,000
135 سلمان رضوانیان                66,000
136 حنیف ضابطی                39,500
137 محمد حیدری                17,500
138 شیما داداشی آرانی              115,000
139 شیما داداشی آرانی              448,000
140 پیام بابا ولیان فرد                94,000
141 سهی هدایتی              139,700
142 ابوالفضل تیموری                37,900
143 ابوالفضل تیموری              130,000
144 حوریه شیوا                47,500
145 مینا مصلح                18,000
146 زهرا رحمتی              130,300
147 مهدی سبزی فینی              394,900
148 محمدرضا کمالی بوشهری                80,500
149 حمید سرباز              168,700
150 زینب مهتابی                56,000
151 زینب مهتابی              340,000
152 ریحانه سادات قریشی                35,000
153 محمدرضا فرخیان                30,500
154 مهناز حاج علی                18,000
155 ناهید کاشی                23,000
156 سلمان رضوانیان              220,700
157 احمدرضا کله ای بیدگلی                48,300
158 محمد فائض پور              229,000
159 ملیحه اخوان              188,000
160 ملیحه اخوان                99,000
161 احمد صبوری              115,000
162 محمد بابایی              432,000
163 محمد حیدری                20,500
164 محمد نجفی بهاری                57,500
165 محمد نجفی بهاری              118,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink