اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 26

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 26

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 26

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 26 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 13 مهر الی 19 مهر


 

1 محسن صابری                30,000
2 محسن صابری                86,000
3 محسن صابری                56,000
4 مهناز حاج علی                77,000
5 امیرعلی آصفی              222,000
6 مجتبی شبانی              176,400
7 حوریه سنجری                30,000
8 حوریه سنجری                27,000
9 حوریه سنجری                28,000
10 مرتضی زرگر              144,800
11 پیام بابا ولیان فرد                85,000
12 عادل ستاری                39,500
13 مجید نجفی بهاری                59,000
14 مجید نجفی بهاری              150,000
15 فرزانه رضوی                52,000
16 فاطمه مکاری                38,300
17 امیرعلی آصفی              124,000
18 محمدرضا زحمتکش                50,100
19 حسین نراقی                28,000
20 مهدی نوحی کاشانی                70,600
21 مهدی نوحی کاشانی                38,100
22 محمد حلاجی                81,000
23 رمضانی                17,000
24 رمضانی                48,500
25 قاسم حلیمی                57,500
26 قاسم حلیمی                77,900
27 حسن جهانتاب              185,000
28 امیرعباس رمضانی              186,000
29 ابوالفضل صانعی                25,000
30 حمیده جعفریانی                42,500
31 الهام زارعی              218,000
32 عاطفه بامداد              156,000
33 حمیدرضا اکرمی فرد                48,000
34 حمیدرضا اکرمی فرد                55,500
35 حمیدرضا اکرامی فر              311,000
36 علی عرب                77,000
37 محمدرضا نوروززاده                43,000
38 ابوالفضل احمدی                68,500
39 مهرداد شاهیان                65,000
40 زهرا احمدی                20,000
41 سپیده لبافیان                16,000
42 امیرحسین بلوری                15,000
43 امیرحسین بلوری                25,000
44 علی عرب                62,000
45 امیرحسین سوزنیان              396,900
46 الهه صادقی                60,000
47 مرضیه کریم زاده              417,000
48 وحید فرمانبر              202,000
49 مهناز حاج علی                40,000
50 زهرا زیوری              168,000
51 رحمت الله رضایی                71,700
52 نفیس حقیقی فر                63,000
53 حسین رجایی              158,000
54 حسین رجایی              323,000
55 طاهره حمزه                41,000
56 فائزه قهرودی                78,100
57 حسین احمدی                37,000
58 نسرین کامش                77,000
59 عاطفه حجتی مقدم                28,800
60 زهرا زیوری              424,000
61 نرجس اشرف                65,000
62  ابوالفضل احمدی                   7,000
63  ابوالفضل احمدی                56,500
64  ابوالفضل احمدی                28,000
65  ابوالفضل احمدی                30,000
66  ابوالفضل احمدی                23,300
67  ابوالفضل احمدی                46,300
68 فاطمه مکاری              138,000
69 مجید نارنجی                30,000
70 افسانه نوری                21,000
71 افسانه نوری                25,000
72 مهدی محمدی پناه              112,000
73 میمنت شرفی                30,600
74 سالار داورزاده                15,000
75 حمیدرضا اکرامی فر                52,500
76 عارفه بهزادی راد              174,400
77 سمیه حبیبی              174,000
78 علیرضا بنی ادمیان              141,000
79 سعید سجادی              270,000
80 ابوالفضل کریم طاهری                38,000
81 مرضیه کریم زاده              155,000
82 مرضیه کریم زاده              175,000
83 محمدرضا داوری                73,700
84 محمدرضا داوری                51,700
85 علی اکبر شورابیان              347,000
86 احمد مهدی گیو                35,000
87 احمد مهدی گیو                31,000
88 احمد مهدی گیو                49,000
89 احمد مهدی گیو                32,000
90 محسن صابری                45,000
91 محسن صابری              102,000
92 حاجی زاده                79,000
93 رقیه میرزایی              169,000
94 علیرضا پورمهر                15,000
95 علیرضا پورمهر                15,000
96 مرتضی عامری              230,000
97 مرتضی تاویلی پور                32,500
98 الهه عجمی          1,360,000
99 امیرحسین هاشمیان              180,500
100 وحید ظهیر کاشانی              222,000
101 مجید نارنجی                24,600
102 مجید نارنجی                57,700
103 زهرا کوچک زاده                15,000
104 محمد مغیلان              180,000
105 سالار داورزاده                47,500
106 فاطمه مکاری                60,000
107 طیبه جعفری              115,500
108 رقیه میرزایی                64,600
109 توحید اوبایی              134,200
110 سپیده لبافیان                31,000
111 حمیدرضا جعفر زاده                94,500
112 علی داور                18,500
113 سعید اکبری                63,000
114 مینو صادقی                70,800
115 علیرضا پورکاشانی              182,000
116 مجید واحدی                96,000
117 نرجس محمدیه                98,000
118 محمدرضا خاتونی                31,300
119 نفیس حقیقی فر                90,700
120 زهرا کوچک زاده                29,500
121 زهرا کوچک زاده                   5,000
122 فاطمه آل یاسین              188,000
123 زهره سادات ناظم الحسینی              180,000
124 محمدمهدی نبی راوندی              167,000
125 اکبر جهانی نژاد                34,000
126 حمیدرضا جعفر زاده                97,600
127 حسنعلی عیاری پور                39,500
128 جواد نشاسته گیر                27,000
129 طاهره حمزه              161,000
130 زهرا مردانی              578,700
131 وحید براتی                76,000
132 زهرا نائین زاده              124,000
133 مهناز حاج علی                38,000
134 اسماعیل نبی              157,000
135 حسن نظامی پور                30,500
136 حسن نظامی پور                27,700
137 حسن نظامی پور                24,500
138 حسن نظامی پور                24,700
139 ایلیا نوری جوینانی              194,800
140 زینب حسینی              110,000
141 زهیر زارع دوست                59,000
142 مرضیه سادات فاضل                37,700
143 امیرحسین سید حسینی                63,000
144 عطیه شفیعی زاده                43,000
145 فرزانه آذربایجانی              128,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink