اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 23

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 23

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 23

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 23 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 22 الی 28 شهریور


ردیف  نام و نام خانوادگی   مبلغ(تومان) 
1 محمدرضا خاتونی           27,500
2 محمدرضا خاتونی           26,040
3 ابوالفضل احمدی          151,815
4 مهدی صفی          114,000
5 مهدی صفی          100,000
6 محمد قاسم زاده           15,700
7 مهرداد ضابطی           80,000
8 امیر ربانی پور           40,000
9 علیرضا قربانی          131,500
10 محمود شیعه           54,400
11 امیر خاتونی کاشانی          890,000
12 امیر خاتونی کاشانی           50,000
13 ستاره باقرزاده          350,000
14 زهرا موحدنیا           75,000
15 امیرحسین بلوری           48,000
16 امیر ماهان           76,500
17 حمیدرضا اکرامی فر          256,000
18 جواد صباغی       1,100,000
19 مجید نجفی بهاری           45,000
20 مجید نجفی بهاری           70,000
21 سعید شریفی           80,000
22 سعید شریفی           56,500
23 سعید شریفی           48,000
24 جواد حسینی          360,000
25 حسین ارباب          169,000
26 حسین ارباب           43,000
27 مسعود رضایی          222,000
28 محمد شاوردی           36,000
29 مجید خدامیان          150,000
30 علی شریفی           45,315
31 وجیه کریمی           84,300
32 ابوالفضل ساربانی          473,000
33 علیرضا شریفیان           67,000
34 علیرضا شریفیان          124,850
35 مهدی کاکلی           60,000
36 مهدی کاکلی           50,000
37 مهدی کاکلی           11,000
38 مصطفی ناصری تبار           76,950
39 علیرضا روغنی کاشانی           30,000
40 سمیرا حیدرزاده           63,000
41 زینب رحیمی          276,000
42 مرتضی تاویلی پور          104,935
43 مجید سبطینی          140,000
44 مجید سبطینی          174,000
45 محسن خدابخش          500,000
46 محسن صابری          660,500
47 وحید براتی           30,000
48 عفت عبدالرحمان           59,000
49 لیلا نجفی فرد           46,000
50 محمد نجفی بهاری          169,000
51 اکرم گلستانی          149,500
52 امیرحسین بلوری           14,000
53 خانم مقدم           30,000
54 وحید صالحی          112,000
55 حسین مجیدی          130,000
56 محمد مومنی           37,000
57 مهرانگیز صنایع          101,000
58 حمیدرضا ظاهری          318,986
59 فرشید فرزین          148,000
60 امیر خاتونی کاشانی           64,000
61 محمد سقاپولادی          167,000
62 محمد ستاری          133,000
63 محمد ستاری           35,000
64 الهام مدنی           45,000
65 محمد نجفی بهاری          183,949
66 الهه صادقی           75,000
67 زهرا بوجاری           40,000
68 مهدی پولادی           35,000
69 علیرضا کهنه چی          144,000
70 سپیده لبافیان           38,000
71 مجید سوریجانی کاشی           12,000
72 مجید سوریجانی کاشی          150,000
73 فاطمه حسین زاده          321,500
74 مرضیه کریم زاده          700,000
75 سعید شریفی           58,000
76 زهره فرات مقدم           69,200
77 زهره فرات مقدم           52,400
78 احمدرضا آصفی          113,000
79 ریحانه سادات قریشی          400,000
80 مرتضی شریفی           48,000
81 فاطمه مکاری           15,000
82 ریحانه سادات حلی          178,000
83 ریحانه سادات حلی           27,000
84 ریحانه سادات حلی          187,300
85 فاطمه مویری           64,000
86 زهرا احمدی           96,400
87 زینب رحیمی          134,000
88 احمد مبینی           35,000
89 محمد فردوسی           64,000
90 محمد فردوسی          165,000
91 محمد شاوردی           23,000
92 مینا مصلح           30,000
93 علیرضا خارکن           29,000
94 الیاس محمدی           23,700
95 الیاس محمدی           95,000
96 الیاس محمدی          127,950
97 سید صادق انتظاری           61,700
98 امیر ماهان          150,400
99 معصومه معافی           81,500
100 سالار داور زاده           12,000
101 ابوالفضل فلاح           20,500
102 محمدجواد مصلحی           15,000
103 محمدجواد مصلحی          130,875
104 محمد نجفی بهاری           84,000
105 حسنعلی عیاری پور          100,000
106 حسنعلی عیاری پور          215,600
107 اللهیار بنی انصاری          980,000
108 ریحانه کاظم پور           65,500
109 پویا آرمند           15,000
110 پویا آرمند          115,500
111 پویا آرمند          227,000
112 نسرین حجاری          113,500
113 فاطمه ایزدی          248,200
114 حسین نراقی           90,000
115 مرتضی شفیع           37,000
116 ابوالفضل ساربانی          139,000
117 حسین قصابی          500,000
118 مهدی میرزایی          100,000
119 علی نهوروزی           54,000
120 سالار داورزاده          500,000
121 شایان سالخورده          139,000
122 سعید علیرضایی           30,000
123 کوچکی          188,000
124 حسنعلی عیاری پور           55,500
125 ژیلا باباخانی           27,900
126 مجیدرضا تکباش          115,000
127 محمد نجفی بهاری           25,000
128 زهرا عباس زاده           66,000
129 علیرضا قربانی          835,000
130 فاطمه برخوردار          266,000
131 محمد مهدی محمودی          260,000
132 محمد نجفی بهاری          238,000
133 مسعود رضایی           79,900
134 حسن جهانتاب          133,000
135 نسرین حجاری          642,000
136 علی شریفی           30,000
137 زهرا سعیدی          223,000
138 پویا آرمند          398,500
139 مجید نجفی بهاری           63,000
140 محمد نجفی بهاری           74,000
141 محسن صابری           79,000
142 محسن صابری           95,000
143 محسن صابری           23,000
144 میمنت شرفی           59,000
145 علیرضا رحمتی           89,000
146 علی معینی کوشا          164,000
147 خرمیان           56,000
148 محمدمهدی عسگرزاده           15,200
149 ابوالفضل احمدی           66,900
150 ابوالفضل احمدی           77,400
151 ابوالفضل احمدی           68,000
152 ابوالفضل احمدی           43,000
153 حسن نوروزی          253,000
154 امیر سالم           60,000
155 امیر سالم          120,000
156 امیر سالم          459,000
157 مجید سوریجانی کاشی          660,000
158 امیرحسین بلوری          327,000
159 سیدمحمد مهدی تسلطی           32,000
160 وحید تاملی           76,500
161 محمدرضا خاتونی           28,907
162 فرانک بلوری          107,000
163 فاطمه حق شناس           56,000
164 فاطمه حق شناس           60,000
165 فاطمه حق شناس          128,000
166 فاطمه حق شناس           40,000
167 فاطمه حق شناس           50,000
168 سید علی علوی زاده           63,500
169 سید علی علوی زاده          180,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink