اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 22

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 22

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 22

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 22 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 15 الی 21 شهریور


کد قرعه  نام و نام خانوادگی   مبلغ(تومان) 
1 زهرا غفوری           53,000
2 زهرا غفوری           19,000
3 مهدی عادل           29,000
4 علیرضا عبادی          176,000
5 ابوالفضل مدرسی          123,000
6 اکرم گلستانی فر          130,000
7 محمد فردوسی           97,000
8 محمد جواد مصلحی          119,000
9 حسنعلی عیاری پور           73,500
10 سلمان استفاضه          750,000
11 میلاد جلالی          147,550
12 احمدرضا موسوی          443,000
13 ریحانه سادات حلی          105,000
14 مهدی صفی          200,000
15 مهشاد نبیل           20,000
16 زهره فرات مقدم           43,500
17 زهره فرات مقدم           84,500
18 رضا تاک          191,000
19 افسانه نوری           74,000
20 فاطمه تولایی          213,100
21 مهدی محمدی پناه          158,000
22 مهدی پوربنایی          163,305
23 مهدی پوربنایی           81,200
24 علیرضا خراسانی زاده           90,000
25 زهرا هدایتی           51,000
26 زهرا هدایتی          208,000
27 افسانه نوری          360,000
28 رقیه میرزایی          396,000
29 آزاده صفا           50,000
30 فاطمه صباغیان           35,300
31 معین رئیسی          285,000
32 سید محمد صادق صفوی           30,000
33 زهره فرات مقدم           54,000
34 حسین سلیمانی تبار          950,000
35 احمد مبینی           53,000
36 امیرحسین بلوری           16,000
37 فاطمه صباغیان           89,500
38 حسن رمضانی          332,000
39 مهدی نوحی کاشانی           51,000
40 حسین سلیمانی تبار          540,000
41 امیرعلی آصفی          120,000
42 محمدمهدی زارعی           12,000
43 محمدمهدی زارعی          310,000
44 عسل شورابیان           25,000
45 عسل شورابیان           60,630
46 محبوبه دینی           61,000
47 فاطمه برخوردار          339,400
48 مهناز حاج علی           41,000
49 فاطمه کبیری           54,000
50 زهرا احمدی           99,000
51 زهرا احمدی           77,671
52 مریم مقنی بیدگلی          150,000
53 علی سرنجی          101,745
54 سمانه معصومی          200,000
55 امید شهبازی نژاد           55,000
56 امید شهبازی نژاد           29,000
57 امید شهبازی نژاد           67,000
58 امید شهبازی نژاد           29,000
59 امید شهبازی نژاد           39,000
60 حمیدرضا طوقکش           15,750
61 اسماعیلی           28,000
62 اسماعیلی          146,500
63 امیرعباس سیف          653,000
64 سید حمزه کاظمی           13,000
65 سید حمزه کاظمی           56,000
66 سید حمزه کاظمی           49,500
67 سعید خداجویان           95,000
68 ابوالفضل غیبی           72,000
69 ملیحه تولایی          116,000
70 مجتبی شبانی          329,300
71 زهره فرات مقدم          107,900
72 زهرا علینقی زاده           48,000
73 سعید شریفی           60,000
74 ابوالفضل مدرسی          138,000
75 دانیال باتمانی           31,000
76 شهرزاد ایاری           88,300
77 علیرضا آقا جان زاده          554,000
78 ابوالفضل احمدی           55,500
79 ابوالفضل احمدی           18,900
80 ابوالفضل احمدی           42,500
81 ابوالفضل احمدی           31,500
82 ابوالفضل احمدی           37,900
83 ابوالفضل احمدی           20,700
84 محمدرضا سخنگو           90,000
85 مجتبی پابرجی           52,000
86 محمد نجفی بهاری          100,000
87 جواد صباغی           23,000
88 فاطمه حق شناس          590,000
89 مریم بنایی راد          328,000
90 زهرا موحدنیا           28,000
91 مجتبی طحانی           33,600
92 حمیدرضا طوقکش             6,000
93 خرمیان           38,000
94 صالح جوانی           55,125
95 ایلیا نوری جوینانی          133,360
96 مجیدرضا تکباش           53,250
97 وجیهه کریمی          100,000
98 فاطمه داور           35,000
99 محمدمهدی ذاکری نشلجی          115,000
100 نرجس حسین زاده          128,000
101 محمد نجفی بهاری           76,500
102 حسن نوروزی          240,000
103 مهگل حسین زاده           15,000
104 شهره اشرفی           52,000
105 شهره اشرفی           40,400
106 مهدیس محمدی             5,000
107 مهدیس محمدی           12,000
108 مهدیس محمدی           14,000
109 مجید نجفی بهاری          565,000
110 محمد پوربنایی           26,000
111 محمد حاجی مشهدی           41,000
112 محمد ستاری           33,500
113 حسنعلی عیاری پور           31,800
114 حسنعلی عیاری پور           25,200
115 مینا صادقی          124,000
116 مینا صادقی           37,400
117 رقیه میرزایی           89,000
118 عاطفه بامداد          190,000
119 سعید محمودی          155,000
120 پویا آرمند          115,500
121 دلیار وطنخواه           25,000
122 دلیار وطنخواه           36,000
123 مریم سادات طباطبایی زاده          128,000
124 پریسا معراج           59,090
125 پریسا معراج           76,300
126 زهیر زارع دوست          220,000
127 هستی سلیمانی تبار          320,000
128 زهرا موحدنیا          162,000
129 محمد نجفی بهاری          192,000
130 محمد احسنی           68,000
131 نرگس فدایی          231,000
132 سید مهدی سیدپور          176,500
133 امیرعباس رمضانی          155,000
134 حسنعلی عیاری پور           43,000
135 حسنعلی عیاری پور           80,000
136 حسنعلی عیاری پور           83,500
137 حسنعلی عیاری پور           52,000
138 فرانک بلوری          168,000
139 حاجی زاده           90,000
140 دانیال باتمانی           37,000
141 احمد رضایی          307,000
142 حنیف ضابطی           47,000
143 حنیف ضابطی           12,500
144 حنیف ضابطی           29,000
145 میثم قدک کار           91,170
146 فاطمه صباغیان           90,000
147 الهام نیک فر           50,000
148 امیرحسین دانشکده کاشانی          223,935
149 مینا مصلح           30,000
150 امیرعلی آصفی           33,000
151 امیرعلی آصفی          160,000
152 علیرضا خراسانی زاده           90,000
153 علی حقی           68,792
154 شهره اشرفی           40,400
155 شهره اشرفی           52,000
156 پویا آرمند           24,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink