اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 19

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 19

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 19

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 19 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 25 مرداد الی 31 مرداد


 ردیف   نام و نام خانوادگی   مبلغ(تومان) 
1 صابر موجودیان          193,477
2 صابر موجودیان          129,000
3 صابر موجودیان           55,000
4 پویا آرمند           35,000
5 صالح جوانی          335,250
6 محمد ریگی          182,000
7 سلدا محمدی          113,000
8 علی مهرزاد          253,000
9 محمدرضا داوری           75,000
10 آزاده صفا           64,000
11 آزاده صفا           34,097
12 آزاده صفا           50,000
13 علی مهرزاد           31,000
14 یزدان کاشانی           75,400
15 نسرین مظاهری           45,500
16 میر باقری           30,000
17 محمدحسین یزدانی کاشانی          179,000
18 علیرضا تکباش          177,000
19 دلیار وطنخواه           16,200
20 دلیار وطنخواه           90,000
21 افسانه نوری           40,000
22 محمد عباسی کاشانی          216,400
23 محمدمهدی عارضی          133,000
24 ابوالفضل غیبی           59,000
25 داوود آبروان           28,000
26 نرجس کباری          478,000
27 فاطمه برخوردار          120,000
28 ایمان رحیمی           34,000
29 فریبا دهقانی زاده           40,000
30 فریبا دهقانی زاده           15,000
31 مصطفی حسینی          130,000
32 مصطفی حسینی           81,000
33 حسنعلی رعیت           30,000
34 علیرضا قدیریان          192,172
35 محمد عباسی کاشانی           42,500
36 الهه زاهدی           56,000
37 محمدرضا خاتونی           74,000
38 زهرا احمدی           77,800
39 میمنت شرفی           13,300
40 علی سرنجی          110,925
41 محمد جلالی          120,000
42 اکرم جمالی نیا          140,000
43 میمنت شرفی          350,000
44 محمدرضا خاتونی           67,200
45 میمنت شرفی          191,400
46 فاطمه برخوردار           30,000
47 سعید حق شناس           55,000
48 مجید نارنجی           40,000
49 مجید نارنجی           62,500
50 علیرضا جعفریان          165,000
51 محمدرضا پورکاشانی          104,000
52 محمدحسین هاشمی          142,000
53 آقای سالم       1,503,000
54 منصوره کنعانی           85,850
55 زهرا موحدنیا          135,000
56 زهرا موحدنیا          141,000
57 علی حقی          200,250
58 شهره اشرفی           72,000
59 سعید کاشانی           53,000
60 عسل شورابیان           35,000
61 وحید طوقی           79,000
62 علیرضا تکباش           37,750
63 اصغر هوشنگی       1,000,000
64 مجتبی طحانی           38,000
65 زینب گلپر          115,000
66 مهدی کهتری           25,000
67 عفت عبدالرحمان           54,000
68 محمدرضا کاغذی           66,000
69 محمدرضا زحمت کش          500,000
70 زهرا دولتیاری           72,000
71 سپیده لبافیان           50,000
72 علی امینی           25,000
73 امید شقایقی           33,000
74 زهرا شریف           52,975
75 فاطمه محمدعلیزاده           58,000
76 مسعود اشرف          580,000
77 نسرین مظاهری           78,200
78 نسرین مظاهری           34,500
79 محمد نجفی بهاری          110,700
80 علیرضا آقاجان زاده           30,000
81 فاطمه مکاری          481,000
82 محمدعلی زیلوچی           88,000
83 مجیده سادات شریفیان          576,200
84 مجیده سادات شریفیان           50,000
85 اکرم گلستانی           36,000
86 صابر موجودیان          149,400
87 حمیدرضا اکرامی فر          196,000
88 امیر اعرابی           29,000
89 امیر اعرابی          234,400
90 امیر اعرابی           35,310
91 امیر اعرابی           30,000
92 سمیرا مهراجی          240,630
93 سمیرا مهراجی          121,600
94 اکرم گلستانی فر          288,000
95 اکرم گلستانی فر           36,000
96 محمد نجفی بهاری          121,000
97 آزاده صفا           50,000
98 آزاده صفا           37,000
99 جواد نشاسته گیر           22,000
100 زهرا احمدی          102,000
101 زهرا احمدی           54,000
102 زهرا احمدی           30,000
103 محمدرضا حسن پور           77,500
104 علیرضا کهنه چی          141,000
105 الهام خدمتی          440,000
106 الهام خدمتی           70,000
107 نگین سلطانی          376,500
108 معصومه معافی           82,000
109 محمدحسین هاشمی          118,350
110 صابر موجودیان          106,180
111 ایمان کریمی           80,000
112 مجید قاضیان بیدگلی       4,800,000
113 محمد حیدری          160,000
114 زهرا غفوری           49,000
115 مهدی سبزی فینی          129,125
116 احمد مبینی          105,000
117 فائزه قهرودی          451,000
118 محسن صابری           80,000
119 بهاره خادم          188,907
120 امیر سالم          108,000
121 اکرم گلستانی فرد           88,100
122 فاطمه صباغیان          149,000
123 افسانه نوری          255,000
124 افسانه نوری          209,000
125 امیرحسین جوادی نیا           49,500
126 مریم بنایی راد           88,000
127 محسن آصفی          104,000
128 محسن آصفی           36,900
129 سمیرا جهانی          140,000
130 سیدمرتضی محمدیه           30,300
131 مریم مقنی بیدگلی          150,000
132 مینو صادقی          621,500
133 مرتضی عامری       1,205,000
134 مرتضی عامری           67,000
135 محمد مهدی محمودی          378,000
136 محمد مهدی محمودی          180,000
137 آقای سالم           88,000
138 محمدرضا فرخیان          355,500
139 محمدرضا فرخیان          307,000
140 سیدمصطفی حسینی           66,000
141 شهره اشرفی           36,000
142 سعید کاشانی           34,000
143 زهرا شریف          107,475
144 سیدمهدی رضوی          397,000
145 محمدرضا خاتونی           43,000
146 فاطمه حق شناس           98,000
147 محمد حیدری           60,000
148 فاطمه طحان مفرد          145,000
149 سید احسان میرساجدی           35,000
150 ابوالفضل غیبی           83,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink