اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 17

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 17

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 17

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 17 - به همراه کد قرعه کشی 

 بازه زمانی این دوره: 11 الی 19 مرداد


 ردیف   نام و نام خانوادگی   مبلغ(تومان) 
1 مینا صالح           32,000
2 ابوالفضل احمدی           36,700
3 ابوالفضل احمدی           48,600
4 ابوالفضل احمدی           39,500
5 ابوالفضل احمدی           25,000
6 الهه خاری زاده منفرد           25,000
7 محمدی پناه          250,000
8 مهناز حاج علی           24,000
9 محمد دانشور           47,000
10 مجتبی نوری جوینانی          166,000
11 اکرم گلستانی فرد          290,000
12 امیرحسین یونسی           94,000
13 علی ابراهیمی           72,000
14 نگین سلطانی           80,000
15 نگین سلطانی           40,000
16 احمد مبینی          137,500
17 محسن کچوییان           96,500
18 میمنت شرفی             4,500
19 میمنت شرفی             1,500
20 میمنت شرفی           59,300
21 فرشید فرزین           44,000
22 مجید نارنجی           17,400
23 مجید نارنجی             6,000
24 مهرشاد احمدی           16,000
25 مریم ارباب پور           28,000
26 مریم ارباب پور           89,000
27 سمیه اکبری           97,000
28 سید علیرضا شریفیان           70,000
29 فائزه معتمدی فر          144,880
30 ستایش زیلویی           50,000
31 میمنت شرفی          286,700
32 میمنت شرفی             8,000
33 میمنت شرفی          142,600
34 محمد حیدری           38,000
35 زینب رستمی           20,000
36 لیلا زرگر زاده          372,000
37 لیلا زرگر زاده          198,000
38 علی ابریشمی           46,000
39 محمد نحقیقی          638,000
40 محمد نحقیقی          658,000
41 ابوالفضل آقابابایی           48,500
42 اشرف زمینی          900,000
43 مصطفی علی حسینی           79,000
44 زهره سلامی           87,500
45 شیرین شفق          100,000
46 محسن صابری           93,000
47 الهه زارعی          115,000
48 علیرضا تکباش          103,000
49 محمد طیب          724,500
50 محمد طیب           58,400
51 اکرم گلستانی فرد          290,000
52 ابوالفضل احمدی           22,000
53 ابوالفضل احمدی           48,000
54 ابوالفضل احمدی           10,000
55 علیرضا حریری          750,000
56 محمد باقرزاده          396,800
57 یزدان سنگی           42,000
58 محمدی پناه           25,000
59 محمد حسین هاشمی          378,850
60 محمد نجفی بهاری          291,500
61 محمد بوم هندی           90,000
62 سعید اکبری          126,500
63 الهه منصوری           63,000
64 محمد فردوسی          130,000
65 محمد فردوسی           56,825
66 فاطمه مکاری           60,500
67 فاطمه مکاری           85,500
68 امید سرانجام           27,000
69 امید سرانجام           71,557
70 مجید دوستانه           28,000
71 مجید گل           44,500
72 مهدی سبزی فینی           94,000
73 مهدی سبزی فینی           28,800
74 مرتضی مصلحی           60,000
75 داود کریمی           55,000
76 محمدرضا خاتونی           48,000
77 وحید طوقی           75,700
78 سهیلا واثقی           41,000
79 میمنت شرفی          945,700
80 محمد حسن قنبری          172,800
81 محمد حسن قنبری          182,400
82 مهدی رایگان           81,000
83 هادی نجابت           28,000
84 هادی نجابت           19,000
85 هادی نجابت           34,800
86 هادی نجابت           51,000
87 هادی نجابت           57,500
88 هادی نجابت           12,000
89 عمرانیان           78,000
90 فاطمه شعبانی          191,000
91 فاطمه رجایی           59,000
92 فاطمه مکاری           28,000
93 فاطمه مکاری           56,000
94 اکرم گلستانی فرد          288,000
95 مهسا پاسبانی پور           85,000
96 علیرضا خارکن          180,000
97 محمدرضا داوری           25,000
98 محمدرضا داوری          189,000
99 کوثر تقی زاده          120,300
100 مهدی سبزی فینی           10,000
101 علیرضا بنی ادمیان           51,000
102 محمدی پناه           48,100
103 محمد رنجبر          121,500
104 حسن نوروزی       1,130,000
105 امید شهبازی نژاد           20,500
106 امید شهبازی نژاد           44,000
107 امید شهبازی نژاد           25,000
108 امید شهبازی نژاد           10,000
109 امید شهبازی نژاد           27,000
110 امید شهبازی نژاد           85,000
111 امید شهبازی نژاد           29,000
112 امید شهبازی نژاد           51,000
113 متین صابری          160,000
114 عطیه شورابیان           46,600
115 عطیه شورابیان           89,961
116 محمد دانشور           32,000
117 مریم بنایی راد           69,000
118 پریسا معراج          157,000
119 محمد مهدی عارضی          133,000
120 نرجس شمسی نژاد          111,000
121 محمدی پناه           52,300
122 محمدی پناه          307,000
123 زهرا غفوری           88,000
124 علیرضا کهنه چی           54,000
125 مریم مقنی بیدگلی          130,000
126 سپیده لبافیان           60,000
127 سپیده لبافیان           59,000
128 مهدی سبزی فینی           13,000
129 زهرا هدایتی           67,000
130 مجتبی حسین زاده           59,000
131 امید سرانجام           42,000
132 امیرحسین بلوری          418,000
133 زهرا سعیدی          130,000
134 شایان سالخورده          132,566
135 حمیدرضا ظاهری          119,715
136 ابوالفضل احمدی           20,800
137 ابوالفضل احمدی           45,400
138 ابوالفضل احمدی          101,255
139 ابوالفضل احمدی           59,500
140 ابوالفضل احمدی          108,800
141 میلاد سلمانی          106,000
142 آزاده صفا           27,000
143 مجید نجفی بهاری           49,500
144 مریم سادات صفوی           50,000
145 زهرا قاصری          130,000
146 یگانه کاشانی           76,300
147 دانیال باتمانی       1,450,000
148 مرتضی باقری          117,000
149 مهناز حاج علی           45,000
150 ابوالفضل تیموری          113,000
151 سپیده لبافیان           64,000
152 حمیدرضا مخبر          100,000
153 محمد نجفی بهاری           30,700
154 کوثر تقی زاده          120,300
155 کوثر تقی زاده           52,000
156 مرتضی دشتی          280,000
157 مرتضی دشتی       1,908,000
158 مرتضی دشتی           38,500
159 واسعی           88,500
160 علیرضا اکبریان           99,000
161 محمد جواد مصلحی           53,000
162 محمد جواد مصلحی          143,900
163 مرتضی شمسایی           45,000
164 مجید صدفی           85,900
165 رامین حیدریان          167,500
166 سعید باتمانی           31,000
167 محمد فردوسی          270,000
168 مسعود سهیلی           79,300
169 فاطمه مکاری           76,000
170 حسین محمدی          159,000
171 مهدی حسین زاده           28,000
172 مریم سادات سیدین          143,000
173 عفت عبدالرحمان           54,000
174 محمدجواد مصلحی           16,700
175 خانم صعباتی           54,000
176 خانم صعباتی           64,800
177 امیرعلی امامی       1,072,500
178 امیرعلی امامی           44,000
179 فاطمه سیدین           21,000
180 محمد عباسی کاشانی          179,200
181 فائزه معتمدی فر          147,227
182 دانیال باتمانی           76,500
183 مصطفی پاک طینت           95,000
184 مصطفی پاک طینت          165,000
185 ایلیا نوری جوینانی          128,800
186 مجید نجفی بهاری           32,900
187 سعید باتمانی           32,000
188 نرجس محمدیه          450,000
189 مجتبی شبانی          232,300
190 میمنت شرفی          223,407
191 جواد سیاحی           36,000
192 پریسا ممیوند           53,500
193 ایمان کریمی           71,300
194 محمدرضا صالحی          152,000
195 سید مرتضی محمدیه          380,000
196 ابوالفضل حکاک زاده           58,000
197 مهناز حاج علی           31,000
198 ریحانه اندیشمند           52,000
199 محمدرضا خاتونی          280,000
200 محمدرضا خاتونی          380,000
201 محمدرضا خاتونی           20,000
202 محمدرضا خاتونی           32,000
203 محمدرضا خاتونی             6,000
204 محمدرضا خاتونی           22,827
205 محمد فردوسی          180,000
206 علیرضا گلیاسیان          151,000
207 علی امینی           24,600

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.