اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 14

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 14

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 14

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 14 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 21 الی 27 تیر


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 محسن آصفی           70,000
2 محسن آصفی           46,600
3 نسرین مظاهری           33,300
4 نسرین مظاهری          320,000
5 یزدان سنگی          100,000
6 علی سرنجی           80,280
7 مرتضی عامری          200,000
8 امیر ربانی پور          385,000
9 طیبه جعفری           76,000
10 حسین مرنجابی          350,000
11  مجیدرضا تکباش            81,145
12  علیرضا مباشر           109,500
13  محمد اکبریان            51,500
14 علی امینی          210,000
15 ابوالفضل فلاح           93,000
16 ریحانه یگانه           25,000
17 مجتبی خندان          262,600
18 فاطمه اسدی          307,000
19 محمد ستاری           72,800
20 محمد ستاری           31,000
21 علیرضا حیدری           25,000
22 زینب حسینی          650,000
23 زینب حسینی          250,000
24 زینب حسینی          670,000
25 ابوالفضل گندمی           30,500
26 طیبه جعفری           83,500
27 آزاده فاضل           86,846
28 خانم میری           30,000
29 خانم میری           30,000
30 پویا آرمند           46,000
31 محسن آصفی           50,000
32 سعید مسعودی          205,000
33 ابوالفضل تیموری          137,000
34 مجید نارنجی           61,900
35 سید صادق انتظاری           41,000
36 سید صادق انتظاری           25,000
37 خانم میری           30,000
38 فائزه قهرودی           27,000
39 حسین هاشمی          125,400
40 پرنیا عباسی           89,200
41 محمدجواد عبدلی          151,400
42 امیر عباس کریمیان           54,000
43 شهره اشرفی          134,950
44 خانم میری           30,000
45 علی گنج کاو           62,000
46 شقایق خامه چیان           47,500
47 حمید نراقی          301,500
48 محمد ستاری          120,000
49 خانم میری           30,000
50 محمد مهدی تسلطی          164,500
51 حسن میرشب          113,000
52 محمد رنجبر          249,000
53 مریم ارباب پور           47,000
54 زهرا سادات راستی الحسینی          110,000
55 محمد بخردی          556,244
56 شایان سالخورده          266,400
57 محسن مازوچی          490,000
58 عرشیا ملاحسینی       1,100,000
59 ابوالفضل گندمی          168,000
60 امیر کریمی           55,500
61 یزدان سنگی           30,000
62 الهه وطنخواه           77,000
63 مهرداد ضابطی           75,000
64 مهرشاد احمدی          255,000
65 محمدجواد مصلحی          283,000
66 فاطمه ایزدی           75,000
67 مجید نجفی بهاری           30,000
68 محمدجواد طاحونه          152,000
69 محمدرضا خاتونی کاشانی          170,000
70 محمدرضا خاتونی کاشانی             7,250
71 محمدرضا خاتونی کاشانی           52,000
72 مهدی کاکلی           30,000
73 مهدی کاکلی          200,000
74 ابوالفضل حاجی قدیری          345,000
75 رضوان پورموید           55,000
76 رضوان پورموید          150,000
77 رضوان پورموید           45,000
78 امید سرانجام          102,600
79 امید سرانجام           60,300
80 امید شهبازی نژاد           22,000
81 طیبه جعفری          150,000
82 سپیده لبافیان           85,000
83 سپیده لبافیان          109,000
84 سپیده لبافیان          130,000
85 سپیده لبافیان           74,000
86 علی شهسواری           39,985
87 زهره کاظمی          780,000
88 زهره کاظمی             3,600
89 زهره کاظمی           31,100
90 عادل ستاری          160,000
91 عادل ستاری          300,000
92 مصطفی پیله وریان          100,000
93 مصطفی پیله وریان           14,000
94 فاطمه مکاری           61,000
95 فاطمه مکاری           71,000
96 فاطمه مکاری           64,000
97 فاطمه مکاری           80,000
98 محسن صابری           42,000
99 قاسم حلیمی           71,000
100 ابوالفضل احمدی           49,000
101 ابوالفضل احمدی           93,000
102 ابوالفضل احمدی           22,400
103 ابوالفضل احمدی           78,900
104 ابوالفضل احمدی           42,100
105 ابوالفضل احمدی           80,000
106 ابوالفضل احمدی           69,000
107 امیرحسین جوادی نیا           39,000
108 اکرم گلستانی فرد          310,000
109 اکرم گلستانی فرد          360,000
110 مجید گل          164,000
111 مجید گل           30,000
112 مجید گل           30,000
113 رقیه دادور کاشانی           69,000
114 زهره دواتگران          164,000
115 زهره دواتگران          142,000
116 امید بلبلی زارع           50,000
117 زهره کاظمی       1,000,000
118 زهره کاظمی           40,500
119 زهره کاظمی           27,500
120 الهه وهاب نیا          105,000
121 امیرحسین بلوری           46,000
122 امیرحسین بلوری           18,000
123 امیرحسین بلوری          166,400
124 حسن حجاریان          120,000
125 آزاده فاضل           83,500
126 محمد ستاری          121,500
127 زهرا قاصری           40,000
128 حسن رمضانی          249,000
129 مجید سلمانی          267,000
130 الهه اشرفی          405,000
131 فاطمه مکاری          113,000
132 فاطمه مکاری          100,000
133 فائزه قهرودی           43,600
134 محمد تحقیقی           55,000
135 محمد تحقیقی           85,000
136 فاطمه ابریشمی نیا           14,000
137 محمد نجفی بهاری          102,000
138 زهرا بابایی           81,000
139 محمدرضا کاغذی          180,000
140 هادی زاده           69,500
141 علی ابریشمی           42,000
142 سپیده لبافیان           88,000
143 محسن آصفی           74,400
144 سید مرتضی محمدیه           24,000
145 امید تاک           87,500
146 سید صادق انتظاری           76,360
147 ابوالفضل فلاح           11,000
148 ابوالفضل فلاح           66,700
149 فاطمه صباغیان          167,000
150 محمدرضا حسن پور           45,000
151 محمد طیب          113,000
152 قاسم حلیمی          120,000
153 فاطمه حق شناس           41,000
154 فاطمه حق شناس          221,000
155 محمد حیدری           98,000

قانون: فیش های به ارزش کمتر از 20.000 تومان تنها یک مرتبه برای هر شخص ثبت خواهد شد.


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.