اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 12

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 12

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 12

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 12 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 7 تیر الی 13 تیر


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 محسن صابری           97,000
2 حمیدرضا تحقیقی           45,100
3 محمد نجفی بهاری           50,000
4 حمیدرضا مخبر           56,873
5 طیبه جعفری          102,000
6 فرشته صفاکیش          181,000
7 ساسان کاظمی          273,000
8 فاطمه ایزدی           72,000
9 معین رئیسی           94,000
10 مرتضی عامری          371,336
11 محمدرضا زعیمی          209,500
12 سعید طوقکش          210,000
13 طیبه جعفری           68,500
14 مریم اربابی           10,000
15 مریم اربابی           60,000
16 علی اکبر شورابیان          130,000
17 علی اکبر شورابیان          121,000
18 نسرین مظاهری           21,200
19 علی گنج کاو          426,000
20 ابوالفضل تیموری          142,000
21 رضا حسن زاده           42,000
22 شیخ وحیدرضا قدوسی           65,000
23 مسعود مظاهری           12,000
24 عادل ستاری          395,000
25 شهره اشرفی           67,500
26 علی حقی           84,000
27 سهیلا واثقی           23,500
28 مهدی قویدل          140,000
29 طیبه جعفری           70,000
30 علی ابریشمی           53,430
31 سپیده لبافیان           24,000
32 سپیده لبافیان           62,000
33 سپیده لبافیان           65,500
34 وحیدرضا قدوسی           25,000
35 مجید نجفی بهاری           34,500
36 مجید نجفی بهاری           30,000
37 زهرا غفوری           70,000
38 هنرمند          324,000
39 زهرا عباس زاده           75,000
40 فرزانه خالقی           14,000
41 مصطفی نصرالله زاده          183,000
42 سمیه حبیبی          138,000
43 وحید طوقکش          113,000
44 علی اکبر شورابیان          111,000
45 عطیه حق شناس           20,000
46 عطیه حق شناس          184,000
47 زهره فرات مقدم          281,500
48 طیبه جعفری           87,000
49 محمد سقا پولادی          275,000
50 مجید نجفی بهاری           56,000
51 زهرا سعیدی           51,500
52 محمدجواد مصلحی           63,000
53 مهدی سبزی فینی           20,000
54 علیرضا حیدری           53,000
55 خانم مقدم           80,000
56 محمدرضا فرخیان           39,400
57 زهرا کوچک زاده           61,000
58 حمیدرضا جعفرزاده           55,080
59 حمیدرضا جعفرزاده           60,000
60 زهره دواتگران          246,300
61 محمد اکبریان           61,500
62 سلدا محمدی          120,000
63 سلدا محمدی          250,000
64 سلدا محمدی          100,000
65 مجتبی جساس           38,500
66 مجتبی جساس          194,000
67 مجتبی جساس          234,240
68 آمنه وطن دوست           25,350
69 مجید گل           30,000
70 زهرا محمدی           33,000
71 طیبه جعفری           87,000
72 مرتضی شمسایی           55,000
73 امین یوسف خوانی           53,500
74 مجید نارنجی           50,000
75 مجید جوانی          315,000
76 مجید جوانی          235,000
77 مجید جوانی          365,000
78 مجید جوانی           45,000
79 محمد عباسی کاشانی          462,400
80 محمدرضا پورکاشانی           73,500
81 حسین رحیمیان           54,000
82 حمیدرضا مخبر           56,798
83 معصومه معافی           37,000
84 محمدرضا فرخیان           19,900
85 محمدرضا فرخیان           65,400
86 سعید مسعودی آرانی          183,000
87 مسعود شیعه          600,000
88 محمد احسنی           78,000
89 محمد عباسی کاشانی          121,200
90 محسن سنگانی          300,000
91 نیلوفر صابر موجودیان           83,000
92 علیرضا اقاجان زاده          550,000
93 علیرضا اقاجان زاده          200,000
94 بهاره خادم           50,200
95 حمیدرضا جعفرزاده          179,605
96 مجید قاسمیه          750,000
97 مجید قاسمیه          350,000
98 شکوه سادات بنی اقبال           40,200
99 طیبه جعفری          216,000
100 محمد پوربنایی          255,000
101 مجیدرضا تکباش           37,240
102 مرتضی تاویلی پور           59,390
103 مرتضی تاویلی پور           57,650
104 خانم میری           42,300
105 سروش نوربخش          254,000
106 زهرا مهدی زاده          118,000
107 مهرداد ضابطی           82,000
108 علی عرب           65,000
109 زهرا علینقی زاده           44,000
110 متین صابری           41,000
111 جواد سیاحی           16,000
112 جواد سیاحی           39,000
113 علی مصدق           80,000
114 پریسا ممیوند           32,000
115 عاطفه بامداد          159,000
116 علیرضا آقاجان زاده          148,000
117 علیرضا آقاجان زاده          118,000
118 سپیده لبافیان           86,000
119 سپیده لبافیان           61,000
120 محسن آصفی           20,000
121 امیرحسین بلوری کاشانی          460,000
122 محمدرضا کاغذی          458,000
123 سلدا محمدی           34,000
124 امید سرانجام           12,700
125 نیلوفر صابر موجودیان          223,300
126 حمید مقدم پور           97,000
127 حمید مقدم پور           55,020
128 حمید طوقکش          192,000
129 مجید نارنجی             2,000
130 مجید نارنجی          118,000
131 میلاد سلمانی           38,000
132 میلاد سلمانی           64,000
133 خانم میری           75,010
134 علیرضا اکبریان           76,000
135 مهدی کهتری           57,500
136 محسن صابری          101,000
137 سید علیرضا شریفیان          336,517
138 اسماعیلی           66,000
139 فاطمه مکاری           33,000
140 فاطمه مکاری           40,000
141 محسن آصفی           23,400
142 علی حقی           17,400
143 حسن ملکوتی          151,000
144 امیر خاتونی کاشانی          112,000

قانون: فیش های به ارزش کمتر از 20.000 تومان تنها یک مرتبه برای هر شخص ثبت خواهد شد.
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.