اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 11

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 11

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 11

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 11 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 31 خرداد الی 6 تیر


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 مجید سبطینی          218,000
2 سید محمدجواد حسینی           20,000
3 ریحانه قریشی          640,000
4 عباس نصرالله زاده          239,000
5 رهزه فرات مقدم           88,800
6 امیرحسین بلوری          300,000
7 طیبه جعفری           88,000
8 آسیه فنایی          180,000
9 نرگس محمدنیا           40,000
10 نرگس محمدنیا           49,000
11 نرگس محمدنیا          123,000
12 علیرضا اعرابی           57,000
13 علی ابریشمی           78,099
14 نرجس محمدیه          185,900
15 مجیدرضا تکباش           53,000
16 پریسا ممیوند           77,000
17 مجتبی اربابی           91,000
18 مجتبی جساس          551,200
19 سپیده لبافیان           40,000
20 سپیده لبافیان           44,000
21 مجید علیمی          420,000
22 امید سرانجام           37,000
23 امید سرانجام           26,000
24 محمدحسین یزدانی          205,000
25 نسرین مظاهری راد           23,000
26 معین رئیسی          437,000
27 صالح جوانی           88,000
28 طیبه جعفری           94,000
29 محمدرضا سامانی           40,000
30 میلاد سلمانی          117,000
31  محمدرضا داوری            60,000
32  محمدرضا حسن پور            51,320
33 ریحانه قریشی           40,000
34 ایلیا نوری          394,000
35 عباسعلی صباغیان          113,000
36 حمیدرضا منصوری نیک           48,000
37 سپیده لبافیان           22,000
38 علیرضا قدیریان          154,300
39 مجید سوریجانی           30,000
40 الهام نیک فر           49,000
41 نرگس حیدر زاده          154,760
42 شهره اشرفی           61,000
43 مینا مصلح             8,000
44 سعید علیرضایی           70,000
45 سعید علیرضایی           88,000
46 امیررضا نارنجی           21,000
47 حمیدرضا تحقیقی          276,540
48 مهدی رایگان          255,000
49 مریم حمزه           70,000
50 مریم حمزه           47,000
51 مینو صادقی          350,000
52 حسین محمدی           82,500
53 علیرضا حریری          930,000
54 رقیه میرزایی          136,000
55 امین میرعلی          210,500
56 سپیده لبافیان           52,000
57 سپیده لبافیان          100,000
58 محمدرضا داوری           55,000
59 محمدرضا داوری           29,000
60 سهیلا واثقی           52,000
61 نرجس محمدیه           52,300
62 مجید نجغی بهاری           66,500
63 رقیه میرزایی          122,000
64 محمد عباسی کاشانی           30,000
65 ایلیا نوری          704,879
66 شایان سالخورده          113,000
67 علیرضا قدیریان           20,000
68 علی امینی          103,000
69 علی امینی          128,000
70 حمیدرضا منصوری نیک           31,000
71 فائزه قهرودی           63,900
72 محمد عباسی کاشانی           59,300
73 عطیه شورابیان          127,000
74 مهمان نواز          296,000
75 وحید رضایی           88,000
76 سمیرا مهراجی           53,000
77 سمیرا مهراجی          231,317
78 سپیده لبافیان           45,000
79 مجید نجغی بهاری             8,000
80 محمدعلی قائمی نژاد           23,000
81 مریم چاکری          510,000
82 محمد طیبی           96,100
83 فاطمه مکاری          150,000
84 صابر موجودیان          126,225
85 امیرحسین ستاری           48,000
86 امیرحسین ستاری           38,000
87 طیبه جعفری           13,000
88 طیبه جعفری          117,000
89 احمد مبینی           33,000
90 مجتبی جساس          297,400
91 مجتبی جساس          385,753
92 سالار داورزاده          240,000
93 محمدرضا فرخیان          100,000
94 رضا رضایی           38,000
95 میلاد سلمانی           77,000
96 فائزه قهرودی           65,400
97 نسرین مظاهری راد           53,400
98 سمیه سقایی          424,611
99 محمدرضا داوری          232,000
100 محمدرضا داوری           64,000
101 امین باشیعیان          117,000
102 علیرضا حریری کاشانی          219,000
103 فاطمه طالب زاده          210,000
104 طیبه جعفری           87,000
105 نرجس محمدیه          125,300
106 فاطمه مکاری          183,000
107 محمد عباسی کاشانی           16,900
108 محمد عباسی کاشانی           43,800
109 مجتبی خیرخواه          137,000
110 مریم کرباسچی          119,000
111 مریم کرباسچی           50,000
112 وحید بهداد          396,000
113 پویا آرمند           87,000
114 پویا آرمند          267,000
115 زهرا علینقی زاده           57,000
116 محمدرضا کاغذی           27,000
117 جواد نشاسته گیر           62,000
118 ابوالفضل احمدی           32,250
119 ابوالفضل احمدی           66,500
120 ابوالفضل احمدی           74,870
121 ابوالفضل احمدی           44,800
122 سپیده لبافیان          150,000
123 محمدحسین یزدانی           72,000
124 محمدحسین یزدانی           58,600
125 حقیقت نژاد          114,500
126 محمدرضا غفوری          195,000
127 محمدرضا غفوری           10,000
128 محمدرضا غفوری          180,000
129 حسین احمدی          124,300
130 حنیف ضابطی           47,000
131 محمد محلوجی          238,900
132 صابر موجودیان             3,000
133 صابر موجودیان          107,000
134 محمد حیدری           53,000
135 ریحانه قریشی           13,000
136 علی نوروزی           11,000
137 میلاد سلمانی           35,000
138 میلاد سلمانی          110,000
139 مهران میرزایی          160,000
140 طوبی کاشانی           49,020
141 مهمان نواز           68,000
142 جواد سیاحی           56,000
143 معصومه فتحی           42,500
144 مهدی محمدی پناه          156,000
145 عاطفه بامداد          250,000
146 پیام باباولیان فرد           25,000
147 پیام باباولیان فرد          162,000
148 حسین رحیمیان           57,000
149 سارا شاکری          178,000
150 مریم ارباب پور           78,000
151 سهیلا واثقی          174,000
152 محمد ستاری           40,500


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.

قانون: فیش های به ارزش کمتر از 20.000 تومان تنها یک مرتبه برای هر شخص ثبت خواهد شد.


 برنده دوره 11 فیش طلایی : آقای محمدرضا کاغذی

 مبلغ جایزه : 50.000 تومان