اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 91

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 83

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  91

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 83- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 23 آبان الی 29 آبان


1 زهرا ابراهیمیان 60,000
2 حسین شبان پور 274,000
3 مینا مصلح 83,000
4 مجید جمالی 247,000
5 محسن رزاقی منش 60,000
6 مهدی پور بنایی 135,000
7 مهدی پور بنایی 147,000
8 امیر عربی 195,000
9 امیر عربی 60,000
10 زهرا امامی 50,000
11 زهرا امامی 234,000
12 زهرا امامی 10,000
13 زهرا امامی 29,000
14 محسن مکاریان 30,000
15 معصومه زحمت کش 210,000
16 حسین طحانی 700,000
17 علیرضا سرافراز 198,000
18 علیرضا سرافراز 109,000
19 زهره فرات مقدم 108,000
20 نسرین فخریه 618,000
21 امیرحسین بلوری 30,000
22 زینب یاوری 42,000
23 وحید طوقی 356,000
24 نیلوفر معمار 850,000
25 اکرم جمالی نیا 300,000
26 امید شقایقی 649,000
27 سروش آیتی 71,000
28 فاطمه علیزاده 130,000
29 فاطمه علیزاده 27,000
30 ندا گرامی مهر 120,000
31 امین صنعتگر 253,000
32 امین صنعتگر 129,000
33 ندا گرامی مهر 32,000
34 مهدی فیروزی 3,669,000
35 سید محمد ساداتی 229,500
36 مطهره اکبری 365,000
37 مینا مصلح 128,000
38 محمد علی زیلوچی 60,000
39 محمدرضا فخری 498,000
40 محمدرضا فخری 398,000
41 علی اکبر شورابیان 346,500
42 محمدرضا کاغذی 98,000
43 محسن خیران 127,000
44 امیر ملکی 155,000
45 محمود منصور شاده 225,000
46 مریم بنایی 100,000
47 مریم بنایی 357,000
48 علیرضا سرافراز 165,000
49 حمیدرضا اکرامی فر 426,000
50 آوین کریمی 508,000
51 محمدجواد مصلحی 220,000
52 علیرضا طالبیان 244,000
53 علیرضا طالبیان 114,000
54 وحید بهداد 124,000
55 مجتبی فرجی 742,000
56 محمد جلالی 110,000
57 منصوره زاهدی 18,000
58 منصوره زاهدی 131,000
59 زینب کاغذی 268,000
60 فرزانه رضوی 76,000
61 فرزانه رضوی 168,000
62 فرزانه رضوی 108,000
63 فرزانه رضوی 23,000
64 فرزانه رضوی 25,000
65 محمدرضا نوروز زاده 103,000
66 محمد پوربنایی 118,000
67 عاطفه بامداد 408,000
68 محمد مومنی 207,000
69 الهه خاری زاده 50,000
70 محمدامین بخردی 294,500
71 زینب طالب زاده 496,000
72 نرجس محمدیه 50,000
73 نرجس محمدیه 236,000
74 نرجس محمدیه 30,000
75 نرجس محمدیه 254,000
76 نرجس محمدیه 259,500
77 فرانک بلوری 125,000
78 فرشید فرزین 113,000
79 حمیدرضا بدیعی نژاد 122,000
80 هانیه باقر زاده 85,000
81 علی اکبر شورابیان 266,000
82 محمد باغبانی 1,965,000
83 فاطمه علیزاده 172,000
84 فاطمه علیزاده 27,000
85 امیرعباس رضازاده 421,000
86 محبوبه مازوچی 55,000
87 متین صابری 256,500
88 احمد باشیعیان 564,000
89 فرشید فرزین 134,000
90 امیرحسین سعیدی کیا 360,000
91 سید مرتضی صادقپور 350,000
92 ازاده صفا 198,000
93 مجتبی مرادی 50,000
94 ندا گرامی مهر 248,000
95 ندا گرامی مهر 62,000