اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 2 سال 1401

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 2 سال 1401

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 2  سال 1401

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 2  سال 1401

بازه زمانی این دوره:   15 فروردین الی 30 فروردین

1 ریحانه قریشی 25,000
2 طوبی کاشانی 86,500
3 علیرضا حلوایی 164,000
4 فیروزه احمدیان 139,000
5 محمد پولادی 65,000
6 فرزانه رضوی 120,000
7 اسما جمال پور 259,000
8 مهدی نوحی 46,000
9 مهدی نوحی 46,000
10 محمدرضا کاغذی 53,000
11 محمدرضا کاغذی 457,000
12 مسعود علیمی 35,000
13 مهناز حاج علی 159,000
14 علیرضا خارکن 65,000
15 مریم بنایی 275,000
16 حسنعلی رعیت 40,000
17 سید محمد شیرکمر 450,000
18 حمیدرضا اکرامی فر 993,500
19 صدیقه اسماعیلی پور 100,000
20 صدیقه اسماعیلی پور 80,000
21 صدیقه اسماعیلی پور 44,000
22 نفیسه طوق کش 43,000
23 نفیسه طوق کش 68,000
24 دانیال حکاک 204,000
25 امیر محمد زحمتکش 272,000
26 محسن صابری 87,000
27 مینا مصلح 92,000
28 مینا مصلح 30,000
29 مهناز حاج علی 115,000
30 مهناز حاج علی 40,000
31 مصطفی پیله وریان 31,000
32 مصطفی پیله وریان 90,000
33 مهدی سبزی فینی 44,000
34 حمیدرضا پوران 143,000
35 حمیدرضا پوران 70,000
36 حمیدرضا پوران 100,000
37 حمیدرضا پوران 270,000
38 حمیدرضا پوران 20,000
39 آرتین معتمدی 152,000
40 فروزان بلوری 73,500
41 فروزان بلوری 271,000
42 علیرضا طالبیان 153,000
43 سمیرا بابایی 39,000
44 سمیرا بابایی 1,158,000
45 علیرضا محمدیه 258,000
46 شهره اشرفی 158,000
47 زینب کاغذی 149,000
48 حمیدرضا بدیعی 87,000
49 سید علی علوی زاده 397,500
50 ملیکا عبدالله پور 107,000
51 علیرضا کامویی 756,500
52 فاطمه برخوردار 64,000
53 حسین شبان پور 44,000
54 حمیدرضا اکرامی فر 342,000
55 مجید نجفی بهاری 183,000
56 مجید نجفی بهاری 1,010,000
57 ریحانه اندیشمند 4,000
58 ریحانه اندیشمند 25,000
59 ریحانه اندیشمند 262,000
60 مرتضی شمسایی 191,000
61 مرتضی شمسایی 100,000
62 فاطمه مکاری 350,000
63 مهدی سبزی فینی 115,000
64 علیرضا خارکن 86,000
65 مهدی نوحی 60,000
66 محمود منصور زاده 40,000
67 محمد پولادی 38,000
68 محمد عباسی 85,000
69 ملیکا عبدالله پور 181,000
70 رحمان پاک طینت 83,000
71 حسین رجایی 150,000
72 محسن آصفی 127,500
73 مجتبی خراسانی فرد 223,000
74 سمیرا سادات نخلی 94,000
75 زهرا امامی 180,000
76 ابوالفضل گندمی 115,000
77 مینا مصلح 94,000
78 محمدجواد مصلحی 50,000
79 حمیدرضا بدیعی 128,000
80 حسین طحانی 1,700,000
81 زهرا دواتگران 487,000
82 فاطمه برخوردار 25,000
83 حمیدرضا تحقیقی 174,000
84 حمیدرضا پوران 58,000
85 فائزه حیدری 98,000
86 علیرضا نیکوئی 30,000
87 علیرضا قدیریان 100,000