اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 82

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 82

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  82

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 82- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 16 آبان الی 22 آبان


1 مجید نجفی بهاری     527,000
2 مجید نجفی بهاری     151,000
3 مجید نجفی بهاری     108,000
4 علیرضا قدیریان     250,000
5 فاطمه الهی پناه     149,000
6 حسن عظیمی     511,000
7 داوود کریمی     105,000
8 آقاعلیزاده     911,000
9 مجتبی خراسانی فرد     119,000
10 نفیسه طوق کش     192,000
11 حسن خیمه       27,000
12 زهرا حسینی       60,000
13 پریسا مامیوند       50,000
14 زینب طالب زاده     610,000
15 امین صنعتگر     340,000
16 عاطفه حجتی مقدم     240,000
17 سید حسین بسیج       58,000
18 وحید محمدی     155,000
19 علی ابریشمی     123,000
20 رقیه میرزایی     617,000
21 علی نوروزی       84,000
22 امیر محمدزاده عرب       40,000
23 امین ستوده       14,000
24 امین ستوده     130,000
25 سوگل فرزانگان       81,000
26 سوگل فرزانگان     147,000
27 سپیده لبافیان       67,000
28 مطهره فتاح     171,000
29 هما پرمون     144,000
30 سعید صفاکیش   1,025,000
31 حسن خیمه     648,000
32 امیر اعرابی     155,000
33 امیر اعرابی     208,000
34 هادی حسینی     104,000
35 مرضیه لطیفی       96,000
36 زینب پورعسگری     287,000
37 مسعود علیمی     519,000
38 کیمیا حاجی وند     490,000
39 حسین مجیدی       30,000
40 حسین مجیدی       50,000
41 محمدرضا کاغذی       55,000
42 محبوبه سادات دوستانه     209,000
43 محبوبه سادات دوستانه     135,000
44 علی نوروزی       41,000
45 نرجس محمدیه     137,000
46 امیرحسین ابوالفضلی       76,000
47 افسانه اوبایان     150,000
48 امیرحسین بلوری       30,000
49 زهره فرات مقدم       62,000
50 میمنت شرفی       15,000
51 میمنت شرفی         7,500
52 مجید نجفی بهاری     108,000
53 عسگری     140,000
54 عسگری     198,000
55 محمدرضا قنبری   4,051,000
56 مهرداد فروهر     102,000
57 محمد امین بخردی       55,000
58 مهرداد فروهر     235,000
59 حسن میرشب     281,000
60 فاطمه علیزاده       50,000
61 فاطمه علیزاده       55,000
62 مجتبی خادم       50,000
63 امیرعلی آصفی     300,000
64 حسین مجیدی     150,000
65 سعیدی کیا         5,000
66 سعیدی کیا     365,000
67 حسن جهانتاب     255,000
68 علیرضا طالبیان     169,000
69 علیرضا قدیریان     897,000
70 سمیه حلاجی     240,000
71 زهرا طیبه   1,110,000
72 محمد یوسف طحانفرد       73,000
73 محمد یوسف طحانفرد     273,000
74 محمد یوسف طحانفرد       73,000
75 رویا معینی       57,000
76 رحمان پاک طینت     686,000
77 محمدحسین میرصیفی     235,000
78 ابوالفضل حقیقی     161,000
79 مهدی فیروزی       84,000
80 زینب محمود بیکی     395,000
81 میمنت شرفی     130,000
82 میمنت شرفی     130,000
83 محمدعلی کاشانی     140,000
84 محمدعلی کاشانی     140,000
85 محمدعلی کاشانی     250,000
86 میمنت شرفی       16,000
87 فاطمه علیزاده       98,000
88 پویا آرمند       59,000
89 محمد جلالی     376,000
90 سید محمد ساداتی     158,000
91 صادق الماسی     215,000
92 مهدی سبزی فینی       32,000
93 مهدی سبزی فینی       18,000
94 مهدی سبزی فینی         5,000
95 مهدی سبزی فینی       13,000
96 مهدی سبزی فینی       13,000
97 وحید تاملی     302,000
98 محمد طیبی     176,000
99 حسین رنجوری     108,000
100 رحمان پاک طینت     686,000
101 حسن افراشته       56,000
102 محمدرضا کاشانی         8,000
103 محمدرضا کاشانی       14,000
104 محمدرضا کاشانی       31,000
105 حسن میرشب     130,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink