اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 78

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 78

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  78

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 78- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 18 مهر الی 24 مهر


1 محمد تکبیریان     869,000
2 ملورین رضا زاده     309,000
3 علی رضازاده       55,000
4 علی رضازاده       50,000
5 مجتبی خندان     158,000
6 مهتاب رئیسی زاده       70,000
7 مهتاب رئیسی زاده     152,000
8 ابوالفضل حلاجی     312,000
9 وحید بهداد       50,000
10 وحید بهداد     648,000
11 امیرحسین ابوالفضلی     570,000
12 محبوبه یوسف پور       90,000
13 امیر سالم     281,000
14 عادل ستاری     428,000
15 علیرضا روغنی کاشانی     232,000
16 ملورین رضازاده     874,000
17 حسن جهانتاب     150,000
18 حسن جهانتاب       50,000
19 علی زری باف     415,000
20 علیرضا روغنی کاشانی       47,000
21 زینب طالب زاده     301,000
22 زینب طالب زاده       15,000
23 زینب طالب زاده       54,000
24 حمیدرضا اکرامی فرد     413,000
25 محید نارنجی       56,000
26 محید نارنجی       48,000
27 محید نارنجی       90,000
28 حسین زاهدی       50,000
29 عاطفه حوتیان پور     137,000
30 علیرضا طالبیان     160,000
31 محبوبه سادات دوستانه     158,000
32 فروزان بلوری       88,000
33 نرجس محمدیه       71,000
34 نرجس محمدیه     192,000
35 حوریه شیوا       67,000
36 حوریه شیوا       31,000
37 مینو صادقی     465,000
38 سید محمد ساداتی     179,000
39 ملورین رضازاده       81,000
40 حسین نعمتیان     135,000
41 یاسر نجاری       50,000
42 حلما بابایی     210,000
43 سید محمد ساداتی     163,000
44 سارا شاکری     125,000
45 محمد یوسف طحانفرد     725,000
46 حسین رجایی     120,000
47 رضا تاک       60,000
48 زینب سبزی کاریان       47,000
49 ملورین رضازاده     106,000
50 مسعود صدوری   1,540,000
51 محمدجواد کچویان     313,000
52 امیرحسین بلوری       25,000
53 حنیف ضابطی       50,000
54 حمیدرضا اکرامی فر     241,000
55 میمنت شرفی       50,000
56 میمنت شرفی     347,000
57 میمنت شرفی       13,000
58 میمنت شرفی       65,000
59 محمدجواد طاحونه     342,000
60 مینا مصلح       15,000
61 حمیدرضا خرمی     301,500
62 علی شریفی         7,000
63 زهرا احمدی     177,000
64 امیر ماهان     409,000
65 حنیف ضابطی       25,000
66 مجتبی خادم       86,000
67 زینب پورعسگری     200,000
68 فرشید فرزین     136,000
69 زهرا کاغذی     169,000
70 مجید جلالی     280,000
71 مجید جلالی     115,000
72 مجید جلالی     270,000
73 سارا شاکری       22,000
74 حسام ظاهری       15,000
75 حسام ظاهری     186,000
76 زهرا احمدی       28,000
77 زهرا احمدی       77,000
78 زهرا احمدی       75,000
79 معصومه راوندی     573,000
80 الیاس محمدی       96,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink