اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 77

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 77

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  77

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 77- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 11 مهر الی 17 مهر


1 سارا شاکری       95,000
2 منصوره زاهدی     176,000
3 حمیدرضا اکرامی فر     108,500
4 احمدرضا عارف     231,000
5 علیرضا طالبیان     245,000
6 مهرداد ضابطی   1,100,000
7 محسن سنگانی     276,000
8 زینب سبزی کاریان   1,415,000
9 زینب سبزی کاریان     900,000
10 مینو صادقی     124,000
11 محمد نجفی بهاری     554,000
12 الهام زارعی     129,000
13 سلدا محمدی     150,000
14 معین ترکیان     320,000
15 مجید خشنود       63,000
16 ملورین رضازاده     198,000
17 مجتبی خراسانی فرد       47,000
18 احمدرضا موسوی       48,000
19 احمدرضا موسوی     158,000
20 سمیرا حیدرزاده     105,000
21 سمیرا حیدرزاده       12,000
22 سمیرا حیدرزاده         7,000
23 حسین زاهدی       50,000
24 مجید خشنود     293,000
25 علیرضا کامویی     253,000
26 مریم بنایی راد   1,000,000
27 مسعود فاطمی     298,000
28 مجید ذاکری     236,000
29 محمدرضا کاغذی     235,000
30 مجید گل     229,000
31 مجید نارنجی       64,000
32 مجید نارنجی       40,000
33 مجید نارنجی       44,000
34 مجید نارنجی       46,000
35 محمد نجفی بهاری     189,000
36 محسن مکاریان       50,000
37 وحید بهداد     100,000
38 ملیحه کاشانی       16,000
39 ملیحه کاشانی       84,000
40 ملیحه کاشانی         7,500
41 امیرحسین بلوری       25,000
42 امیرحسین بلوری       25,000
43 محمدحسین ساداتی     160,000
44 علیرضا طالبیان     334,000
45 محمد رنجبر       41,000
46 محمد رنجبر       69,000
47 محمد جواد کچویان     124,500
48 آزاده صفا     160,000
49 آزاده صفا       80,000
50 زهرا سادات بهشتیان     261,000
51 محمد یوسف طحانفرد     312,000
52 زهرا موحدنیا     240,000
53 مجتبی خندان       36,000
54 سارا شاکری     159,000
55 فرانک بلوری     229,000
56 فرزانه رضوی     112,500
57 فرزانه رضوی       70,000
58 فرزانه رضوی       71,000
59 فرزانه رضوی       79,000
60 مجید نجفی بهاری     419,000
61 مهدی حسین زاده       50,000
62 فائزه یزدی پور       52,000
63 فائزه یزدی پور       71,000
64 اکرم سادات امامت     104,000
65 مجید نجفی بهاری     148,000
66 مجید نجفی بهاری       85,500
67 الهه منفرد     200,000
68 مطهره فتاح     123,000
69 علیرضا خارکن       93,000
70 مهرداد ضابطی     177,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink