اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 73

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 73

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 73

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 73- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 14 شهریور الی 20 شهریور


1 فاطمه الهی     247,000
2 فاطمه الهی       51,000
3 حسن جهانتاب       51,000
4 حسن جهانتاب     222,000
5 محمدجواد طاحونه     253,000
6 محمدحسین خندان     162,000
7 مجید گل     510,000
8 مینو صادقی     594,000
9 امیرعلی وردی     556,000
10 حمید نراقی     206,000
11 یاسر نجاری       40,000
12 حسن بلبلی زارع     161,000
13 امیرعلی آصفی     445,000
14 سعید صفاکیش     420,000
15 سعید صفاکیش       27,000
16 اکرم سادات امامت     115,000
17 اکرم سادات امامت       13,000
18 حوریه شیوا       26,000
19 اقای طیب     408,000
20 محسن آصفی       57,000
21 علیرضا طالبیان     490,000
22 احمد حسین زاده   1,300,000
23 وحید بهداد     203,000
24 محمد نجفی بهاری       81,000
25 عباس قدیمی     241,000
26 مجتبی نوری جوینانی     576,000
27 مجید نارنجی     108,400
28 مجید نارنجی     188,000
29 نرجس محمدیه     100,000
30 نرجس محمدیه       51,000
31 سعید توفیقی     126,000
32 امید ساقی   1,341,000
33 سعید توفیقی     169,000
34 حسین مجیدی       40,000
35 مرضیه لطیفی       36,000
36 مرضیه لطیفی     380,000
37 مرضیه لطیفی     270,000
38 مهرداد ضابطی     153,000
39 مهرداد ضابطی     919,000
40 مهدی حلاجی     227,000
41 محمد نجفی بهاری     140,000
42 ریحانه قریشی     275,000
43 محسن کاشی     121,000
44 محمد جواد مصلحی       20,000
45 حسین مجیدی       25,000
46 حسین مجیدی       16,000
47 خانم سالمی       54,000
48 علیرضا طالبیان     224,000
49 ریحانه سادات قریشی     440,000
50 مجتبی خراسانی فرد     183,000
51 مینو صادقی     196,000
52 پریسا مامیوند     700,000
53 مینا مصلح       50,000
54 زهرا احمدی       31,000
55 زهرا احمدی     174,000
56 محمد پولادی     375,000
78 محمد حیدری     295,000
57 محمد رنجبر       135,000
58 زهرا احمدی         22,000
59 نسرین مظاهری راد       138,000
60 معین ترکیان       160,000
61 محمد پولادی       100,000
62 میمنت شرفی         10,000
63 مسعود علیمی       210,000
64 ابوالفضل فلاح         28,000
65 امین ستوده      560,000
66 محمد ستاری         90,000
67 پریسا مامیوند    1,130,000
68 مجید نارنجی       108,000
69 مجید نارنجی           8,000
70 مجید نارنجی         23,000
71 محمدجواد طاحونه       175,000
72 میمنت شرفی           5,000
73 میمنت شرفی         10,000
74 میمنت شرفی           7,500
75 میمنت شرفی         30,000
76 مرضیه لطیفی         36,000
77 محمد پولادی     132,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink