اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 72

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 72

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 72

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 72- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 7 شهریور الی 13 شهریور


1 علیرضا سرافراز     150,000
2 علیرضا سرافراز     150,000
3 امیرعلی آصفی       76,000
4 علی گنجکاو     114,000
5 علی گنجکاو     114,000
6 امیرحسین سیدحسینی     201,000
7 امیرحسین سیدحسینی     201,000
8 امیرحسین سیدحسینی     201,000
9 علیرضا قربانی     717,000
10 علیرضا قربانی     717,000
11 علیرضا قربانی     717,000
12 علیرضا قربانی     717,000
13 علیرضا قربانی     717,000
14 علیرضا قربانی     717,000
15 علیرضا قربانی     717,000
16 علیرضا قربانی     717,000
17 فاطمه حسین زاده       21,000
18 فاطمه حسین زاده     211,000
19 فاطمه حسین زاده     211,000
20 فاطمه حسین زاده     211,000
21 ملیحه کاشانی       48,000
22 وحید بهداد     425,000
23 وحید بهداد     425,000
24 وحید بهداد     425,000
25 وحید بهداد     425,000
26 وحید بهداد     425,000
27 امیرعلی آصفی       48,000
28 محمد نجفی بهاری       87,000
29 مهدی پوربنایی     100,000
30 مهدی پوربنایی     100,000
31 عطیه مهدوی     770,000
32 عطیه مهدوی     770,000
33 عطیه مهدوی     770,000
34 عطیه مهدوی     770,000
35 عطیه مهدوی     770,000
36 عطیه مهدوی     770,000
37 عطیه مهدوی     770,000
38 عطیه مهدوی     770,000
39 محسن حاجی زاده     203,000
40 محسن حاجی زاده     203,000
41 محسن حاجی زاده     203,000
42 سوگل فرزانگان       50,000
43 شراره شاهیان     635,000
44 شراره شاهیان     635,000
45 شراره شاهیان     635,000
46 شراره شاهیان     635,000
47 شراره شاهیان     635,000
48 شراره شاهیان     635,000
49 شراره شاهیان     635,000
50 شراره شاهیان       56,000
51 حمیدرضا مخبر     530,000
52 حمیدرضا مخبر     530,000
53 حمیدرضا مخبر     530,000
54 حمیدرضا مخبر     530,000
55 حمیدرضا مخبر     530,000
56 حمیدرضا مخبر     530,000
57 امیرعلی آصفی       60,000
58 فرشید فرزین       40,000
59 مصطفی آذرانی     122,000
60 مصطفی آذرانی     122,000
61 مهدی عابدینی     650,000
62 مهدی عابدینی     650,000
63 مهدی عابدینی     650,000
64 مهدی عابدینی     650,000
65 مهدی عابدینی     650,000
66 مهدی عابدینی     650,000
67 مهدی عابدینی     650,000
68 امیر ناصری نژاد       14,000
69 ستایش هوشمند     229,000
70 ستایش هوشمند     229,000
71 ستایش هوشمند     229,000
72 محمد نجفی بهاری     110,000
73 محمد نجفی بهاری     110,000
74 یاسر نجاری     555,000
75 یاسر نجاری     555,000
76 یاسر نجاری     555,000
77 یاسر نجاری     555,000
78 یاسر نجاری     555,000
79 یاسر نجاری     555,000
80 حنیف ضابطی     362,000
81 حنیف ضابطی     362,000
82 حنیف ضابطی     362,000
83 حنیف ضابطی     362,000
84 حمید دلاوری       35,000
85 ناصر رحیمی     190,000
86 ناصر رحیمی     190,000
87 مریم مصلحی     162,000
88 مریم مصلحی     162,000
89 امیرعلی آصفی       60,000
90 بهاره خادم       63,000
91 مهدیه جهانی     128,000
92 مهدیه جهانی     128,000
93 میمنت شرفی     110,000
94 میمنت شرفی     110,000
95 میمنت شرفی       83,000
96 میمنت شرفی       10,000
97 میمنت شرفی         5,000
98 مجتبی ناصری     126,000
99 مجتبی ناصری     126,000
100 مجتبی مرادی       27,000
101 الهام یوسفیان     128,000
102 الهام یوسفیان     128,000
103 حامد محمدی     148,000
104 حامد محمدی     148,000
105 مهدی پرنیان     155,000
106 مهدی پرنیان     155,000
107 مهدی پرنیان     100,000
108 مهدی پرنیان     100,000
109 مجید ذاکری     132,000
110 مجید ذاکری     132,000
111 تمنا رجبی     185,000
112 تمنا رجبی     185,000
113 محمدرضا کاغذی     173,000
114 محمدرضا کاغذی     173,000
115 محبوبه رحیمی     146,000
116 عاطفه صحیحی     118,000
117 عاطفه صحیحی     118,000
118 عباس اکبرزاده       60,000
119 امیر سالم   1,218,000
120 امیر سالم   1,218,000
121 امیر سالم   1,218,000
122 امیر سالم   1,218,000
123 امیر سالم   1,218,000
124 امیر سالم   1,218,000
125 امیر سالم   1,218,000
126 امیر سالم   1,218,000
127 امیر سالم   1,218,000
128 امیر سالم   1,218,000
129 امیر سالم   1,218,000
130 امیر سالم   1,218,000
131 امیر سالم   1,218,000
132 مرضیه لطیفی     124,000
133 مرضیه لطیفی     124,000
134 وحید طوقی     212,000
135 وحید طوقی     212,000
136 وحید طوقی     212,000
137 امیرحسین اکرامی فر       40,000
138 محمد حیدری       43,000
139 فاطمه حسین زاده     150,000
140 فاطمه حسین زاده     150,000
141 زینب کاغذی     232,000
142 زینب کاغذی     232,000
143 زینب کاغذی     232,000
144 عماد  معمار     203,000
145 عماد  معمار     203,000
146 عماد  معمار     203,000
147 عماد  معمار   1,812,000
148 عماد  معمار   1,812,000
149 عماد  معمار   1,812,000
150 عماد  معمار   1,812,000
151 عماد  معمار   1,812,000
152 عماد  معمار   1,812,000
153 عماد  معمار   1,812,000
154 عماد  معمار   1,812,000
155 عماد  معمار   1,812,000
156 عماد  معمار   1,812,000
157 عماد  معمار   1,812,000
158 عماد  معمار   1,812,000
159 عماد  معمار   1,812,000
160 عماد  معمار   1,812,000
161 عماد  معمار   1,812,000
162 عماد  معمار   1,812,000
163 عماد  معمار   1,812,000
164 عماد  معمار   1,812,000
165 عماد  معمار   1,812,000
166 عماد  معمار   1,812,000
167 نسرین حجاری     198,000
168 نسرین حجاری     198,000
169 نسرین حجاری       73,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink