اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 71

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 71

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 71

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 71- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 1 شهریور الی 6 شهریور

1 سعید صفاکیش            97,000
2 صدف صفاکیش          155,000
3 صدف صفاکیش          155,000
4 صدف صفاکیش          112,000
5 صدف صفاکیش          112,000
6 عاطفه بامداد          234,000
7 عاطفه بامداد          234,000
8 عاطفه بامداد          234,000
9 پویا آرمند            84,000
10 محمد نجفی‌بهاری            87,500
11 محمدرضا کاغذی          222,000
12 محمدرضا کاغذی          222,000
13 محمدرضا کاغذی          222,000
14 علیرضا سرافراز          147,000
15 علیرضا سرافراز          147,000
16 علیرضا سرافراز          106,000
17 علیرضا سرافراز          106,000
18 نرجس محمدیه          650,000
19 نرجس محمدیه          650,000
20 نرجس محمدیه          650,000
21 نرجس محمدیه          650,000
22 نرجس محمدیه          650,000
23 نرجس محمدیه          650,000
24 نرجس محمدیه          650,000
25 امید شقایقی          150,000
26 امید شقایقی          150,000
27 مریم مصلحی          160,000
28 مریم مصلحی          160,000
29 لیلا میرزایی            35,000
30 زینب طالب زاده          332,000
31 زینب طالب زاده          332,000
32 زینب طالب زاده          332,000
33 زینب طالب زاده          332,000
34 مهدی کلیابی          108,000
35 مهدی کلیابی          108,000
36 مسعود ایزدیار          348,000
37 مسعود ایزدیار          348,000
38 مسعود ایزدیار          348,000
39 مسعود ایزدیار          348,000
40 حسین شبانپور          150,000
41 حسین شبانپور          150,000
42 حسین شبانپور          145,000
43 حسین شبانپور          145,000
44 محمدحسین میرصیفی          465,000
45 محمدحسین میرصیفی          465,000
46 محمدحسین میرصیفی          465,000
47 محمدحسین میرصیفی          465,000
48 محمدحسین میرصیفی          465,000
49 محمد جواد کچویان          151,000
50 محمد جواد کچویان          151,000
51 امیر اعرابی            33,000
52 سوگل فرزانگان          325,000
53 سوگل فرزانگان          325,000
54 سوگل فرزانگان          325,000
55 سوگل فرزانگان          325,000
56 مهلا مقامی          102,000
57 مهلا مقامی          102,000
58 شراره شاهیان        1,385,000
59 شراره شاهیان        1,385,000
60 شراره شاهیان        1,385,000
61 شراره شاهیان        1,385,000
62 شراره شاهیان        1,385,000
63 شراره شاهیان        1,385,000
64 شراره شاهیان        1,385,000
65 شراره شاهیان        1,385,000
66 شراره شاهیان        1,385,000
67 شراره شاهیان        1,385,000
68 شراره شاهیان        1,385,000
69 شراره شاهیان        1,385,000
70 شراره شاهیان        1,385,000
71 شراره شاهیان        1,385,000
72 شراره شاهیان        1,385,000
73 امیرحسین بلوری            23,000
74 مریم مصلحی            50,000
75 مسعود ایزدیار          348,000
76 مسعود ایزدیار          348,000
77 مسعود ایزدیار          348,000
78 مسعود ایزدیار          348,000
79 وحید طوقی          398,000
80 وحید طوقی          398,000
81 وحید طوقی          398,000
82 وحید طوقی          398,000
83 وحید طوقی          198,000
84 وحید طوقی          198,000
85 نیلو راد          383,000
86 نیلو راد          383,000
87 نیلو راد          383,000
88 نیلو راد          383,000
89 محسن مکاریان            95,000
90 محسن مُکاریان          285,000
91 محسن مُکاریان          285,000
92 محسن مُکاریان          285,000
93 حامد محمدی        1,000,000
94 حامد محمدی        1,000,000
95 حامد محمدی        1,000,000
96 حامد محمدی        1,000,000
97 حامد محمدی        1,000,000
98 حامد محمدی        1,000,000
99 حامد محمدی        1,000,000
100 حامد محمدی        1,000,000
101 حامد محمدی        1,000,000
102 حامد محمدی        1,000,000
103 حامد محمدی        1,000,000
104 حامد محمدی        1,000,000
105 حامد محمدی          300,000
106 حامد محمدی          300,000
107 حامد محمدی          300,000
108 حامد محمدی          300,000
109 مجتبی خراسانی          124,000
110 مجتبی خراسانی          124,000
111 بهاره خادم            81,500
112 زهرا زینول          189,000
113 زهرا زینول          189,000
114 محسن کاشی          219,000
115 محسن کاشی          219,000
116 محسن کاشی          219,000
117 شراره شاهیان          180,000
118 شراره شاهیان          180,000
119 شراره شاهیان            53,000
120 میمنت شرفی             8,500
121 میمنت شرفی            17,000
122 حنیف ضابطی            26,000
123 امیر اعرابی            92,000
124 سمیه حلاجی          219,000
125 سمیه حلاجی          219,000
126 سمیه حلاجی          219,000
127 امیرحسین بلوری            25,000
128 مهدی کاکلی          700,000
129 مهدی کاکلی          700,000
130 مهدی کاکلی          700,000
131 مهدی کاکلی          700,000
132 مهدی کاکلی          700,000
133 مهدی کاکلی          700,000
134 مهدی کاکلی          700,000
135 مهدی کاکلی          700,000
136 طیب            79,000
137 ابوالفضل فلاح            69,000
138 الهه حقپرست          250,000
139 الهه حقپرست          250,000
140 الهه حقپرست          250,000
141 مرضیه لطیفی          650,000
142 مرضیه لطیفی          650,000
143 مرضیه لطیفی          650,000
144 مرضیه لطیفی          650,000
145 مرضیه لطیفی          650,000
146 مرضیه لطیفی          650,000
147 مرضیه لطیفی          650,000
148 مرضیه لطیفی        1,020,000
149 مرضیه لطیفی        1,020,000
150 مرضیه لطیفی        1,020,000
151 مرضیه لطیفی        1,020,000
152 مرضیه لطیفی        1,020,000
153 مرضیه لطیفی        1,020,000
154 مرضیه لطیفی        1,020,000
155 مرضیه لطیفی        1,020,000
156 مرضیه لطیفی        1,020,000
157 مرضیه لطیفی        1,020,000
158 مرضیه لطیفی        1,020,000
159 مرضیه لطیفی        1,020,000
160 محمد حیدری          540,000
161 محمد حیدری          540,000
162 محمد حیدری          540,000
163 محمد حیدری          540,000
164 محمد حیدری          540,000
165 محمد حیدری          540,000
166 رضا تاک            65,000
167 رضا تاک          765,000
168 رضا تاک          765,000
169 رضا تاک          765,000
170 رضا تاک          765,000
171 رضا تاک          765,000
172 رضا تاک          765,000
173 رضا تاک          765,000
174 رضا تاک          765,000
175 الهه منفرد            60,000
176 حسین مجیدی          165,000
177 حسین مجیدی          165,000
178 امیر سالم          640,000
179 امیر سالم          640,000
180 امیر سالم          640,000
181 امیر سالم          640,000
182 امیر سالم          640,000
183 امیر سالم          640,000
184 امیر سالم          640,000
185 عباس قدیمی          210,000
186 عباس قدیمی          210,000
187 عباس قدیمی          210,000
188 حسن جهانتاب          123,000
189 حسن جهانتاب          123,000
190 علیرضا خارکن            49,000
191 زهره فرات مقدم          514,000
192 زهره فرات مقدم          514,000
193 زهره فرات مقدم          514,000
194 زهره فرات مقدم          514,000
195 زهره فرات مقدم          514,000
196 زهره فرات مقدم          514,000
197 مرضیه لطیفی        1,035,000
198 مرضیه لطیفی        1,035,000
199 مرضیه لطیفی        1,035,000
200 مرضیه لطیفی        1,035,000
201 مرضیه لطیفی        1,035,000
202 مرضیه لطیفی        1,035,000
203 مرضیه لطیفی        1,035,000
204 مرضیه لطیفی        1,035,000
205 مرضیه لطیفی        1,035,000
206 مرضیه لطیفی        1,035,000
207 مرضیه لطیفی        1,035,000
208 مرضیه لطیفی        1,035,000
209 مرضیه لطیفی          510,000
210 مرضیه لطیفی          510,000
211 مرضیه لطیفی          510,000
212 مرضیه لطیفی          510,000
213 مرضیه لطیفی          510,000
214 مرضیه لطیفی          510,000
215 امیرحسین بلوری            30,000
216 امیرحسین بلوری            50,000
217 نسرین مظاهری راد          142,000
218 نسرین مظاهری راد          142,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink