اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 69

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 69

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 69

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 69- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 17 مرداد الی 23 مرداد

1 محمد میرصیفی          200,000
2 سعید علیرضایی            60,000
3 علیرضا طالبیان          264,000
4 مجتبی مرادی            40,000
5 مجید نجفی بهاری            58,000
6 مجید نجفی بهاری          675,000
7 علیرضا خارکن            95,000
8 علیرضا خارکن            25,000
9 امیرحسین بلوری          182,000
10 مهدی صبری          119,000
11 محمد پولادی          143,000
12 محمدی          148,000
13 سپیده میلادی          108,000
14 سپیده میلادی          150,000
15 علیرضا قدیریان            45,000
16 فاطمه محمدی          103,000
17 فاطمه محمدی            64,000
18 نسرین حجاری            72,000
19 علیرضا فاضل            73,500
20 عماد معمار            71,000
21 امیر اعرابی            30,000
22 پریسا مامیوند            23,000
23 پریسا مامیوند            16,000
24 زینب طالب زاده          116,000
25 محمد باقر حق پرست          465,000
26 محمدباقر حقپرست          800,000
27 علیرضا قدیریان          742,000
28 محمد نجفی بهاری          124,000
29 مجید گل          230,000
30 علیرضا کامویی          128,000
31 مینا مصلح            69,000
32 پویا ارمند            81,000
33 معصومه زین العابدین            20,000
34 محمدرضا کاغذی          192,000
35 محمد شادی            43,000
36 زهرا علینقی زاده            69,000
37 زهره دواتگران          242,000
38 مجید نجفی بهاری            94,000
39 مجید نجفی بهاری            16,000
40 مجید نجفی بهاری            16,000
41 ملورین رضازاده          166,000
42 محمد حیدری          198,000
43 صادق الماسی          128,000
44 صادق الماسی          550,000
45 سپیده میلادی          102,000
46 سپیده میلادی          130,000
47 امیر ماهان          575,000
48 محسن مازوچی          141,000
49 محمدرضا کاغذی            55,000
50 محسن خیرخواه            79,000
51 محمدرضا کاغذی          142,000
52 عاطفه صحیحی            46,000
53 امیر اعرابی          200,000
54 علی نوروزی        1,800,000
55 حسینن نجابتی            99,000
56 علی گنجکاو            63,000
57 علی گنجکاو            36,000
58 نسرین مظاهری          102,000
59 حنیف ضابطی          100,000
60 مجید نجفی‌بهاری            42,000
61 مجید نجفی بهاری          210,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink