اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 68

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 68

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 68

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 68- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 10 مرداد الی 16 مرداد


1 میمنت شرفی            25,000
2 میمنت شرفی            29,000
3 میمنت شرفی             8,000
4 میمنت شرفی            10,000
5 میمنت شرفی            22,000
6 پریسا مامیوند          203,000
7 حسین نجابتی            55,000
8 سعید صفاکیش          123,000
9 فهیمه زیلوچی        1,120,000
10 حسین فرمانبر          559,000
11 محسن خیرخواه          111,000
12 مریم صیادی          107,000
13 مهدی کرمی            81,000
14 علی ابریشمی          145,500
15 فاطیما مرصعی          138,000
16 مصطفی پیله وریان          112,000
17 مصطفی پیله وریان            12,500
18 زهرا دواتگران            78,000
19 امید صیادی          589,500
20 اقای رضوانیان          462,500
21 شهره اشرفی          172,000
22 محمد عباسی کاشانی          122,000
23 رسول کمال زاده            39,000
24 محمد اربابی پور          108,000
25 سلدا محمدی            84,000
26 سلدا محمدی          306,000
27 مسعود نارنجی          224,000
28 صادق الماسی          123,000
29 مجتبی غفوری            10,000
30 حمیدرضا اکرامی فر          445,000
31 محمدرضا فرخیان          140,000
32 مینو صادقی            53,000
33 مینو صادقی            54,000
34 نیلوفر جان نثار          350,000
35 نیلوفر جان نثار          600,000
36 رضا تاک          765,000
37 محمد حیدری            34,500
38 محمد حیدری            27,000
39 فرانک بلوری            85,500
40 مجید نجفی بهاری          380,000
41 سعید صفاکیش          152,000
42 زهرا عباسی          143,000
43 امیرحسین بلوری            25,000
44 امیرعلی وردی            79,600
45 امیرعلی وردی          101,200
46 سمیه حلاجی          257,000
47 مسعود علیمی            47,000
48 جواد نشاسته گیر            67,000
49 صادق الماسی          100,000
50 فاطمه حسین زاده          412,000
51 فرناز زیودار          100,000
52 فرناز زیودار            70,000
53 فرناز زیودار          107,000
54 علیرضا طالبیان          400,000
55 جواد رضازاده          491,000
56 حمیدرضا اکرامی فر            40,000
57 ایوالفضل احمدی            40,500
58 ابوالفضل احمدی          117,000
59 ابوالفضل احمدی            34,500
60 ابوالفضل احمدی            50,000
61 ابوالفضل احمدی            48,000
62 وحید طوقی          100,000
63 امیرحسین کریمی فر            73,800
64 امیرحسین کریمی فر            40,000
65 فرناز زیودار            50,000
66 مسعود دماوندی            48,000
67 محسن اکبرزاده            88,000
68 محسن اکبرزاده            91,000
69 مجید جلالی          131,300

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink