اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 67

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 67

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 67

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 67- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 3 مرداد الی 9 مرداد


1 مجید نجفی بهاری            42,000
2 مجید نجفی بهاری            28,000
3 فاطمه حسین زاده            73,000
4 فاطمه حسینزاده          111,000
5 فاطمه حسینزاده            31,000
6 محمدحسین میرصیفی            81,000
7 محمدرضا کاشانی          148,500
8 شراره شاهیان          176,000
9 شراره شاهیان            50,000
10 شراره شاهیان          271,000
11 عاطفه بامداد          278,000
12 ابوالفضل عرب          471,000
13 حمیدرضا اکرامی فر            45,000
14 حمیدرضا اکرامی فر            80,000
15 فرشید فرزین          139,000
16 مسعود نارنجی          269,000
17 حسین فرمانبر          245,000
18 میمنت شرفی            13,000
19 میمنت شرفی            30,000
20 میمنت شرفی            71,000
21 حسین حقیقی‌فر          450,000
22 حسین حقیقی فر          721,000
23 حسین شبانپور          276,000
24 مصطفی پاک طینت          500,000
25 مینا مصلح          183,000
26 رحمان پاک طینت        4,400,000
27 حسین مجیدی            10,000
28 حسین مجیدی          364,000
29 مجتبی طحانی          122,000
30 رضا تاک            77,000
31 امید شقایقی            98,000
32 محمدرضا حسینی          126,000
33 فاطمه محمدی            10,000
34 مهدی عیاضی          120,000
35 رقیه میرزایی          190,000
36 امیرعلی وردی          103,000
37 امیرعلی وردی          112,000
38 یاسر نجاری          134,000
39 محمد رنجبر            77,000
40 صابر داورزاده             6,000
41 صابر داورزاده          466,000
42 علیرضا کامویی          472,000
43 مجید نارنجی            36,000
44 حسنعلی رعیت            14,000
45 سوگل فرژانگان            76,000
46 مجتبی حسنی مقدم            40,000
47 مجتبی حسنی مقدم          156,000
48 زینب موته          159,000
49 مرتضی شمسایی          188,000
50 فرناز زیودار            40,000
51 فرناز زیودار          200,000
52 فرناز زیودار            60,000
53 اکرم بازوئی        2,000,000
54 میمنت شرفی            22,000
55 الهه اشرفی          128,000
56 الهه اشرفی          370,000
57 مصطفی پیله وریان            62,000
58 مجید نارنجی          195,000
59 مجید نارنجی          100,000
60 محمد نجفی بهاری            91,000
61 عاطفه حوتیان پور            94,000
62 امیرحسین بلوری            25,000
63 مهدی حلاجی          550,000
64 حسن جهانتاب          185,000
65 مهدی طیبیان          850,000
66 محسن خیرخواه          163,500
67 محمدجواد مصلحی            21,000
68 مهدی گودرزی            98,000
69 مهدی پوربنایی          310,000
70 مجتبی خراسانی فرد        1,050,000
71 ملورین رضازاده          144,000
72 بهاره مدیحی            71,000
73 بهاره مدیحی          149,000
74 بهاره مدیحی          564,000
75 علیرضا فاضل          109,000
76 نیلوفر جان نثار            20,000
77 نیلوفر جان نثار            57,000
78 نیلوفر جان نثار          231,000
79 نیلوفر جان نثار          155,000
80 زهرا احمدی            79,000
81 مجتبی نوری جوینانی          380,000
82 مجید نارنجی          103,000
83 مجید نارنجی          190,000
84 صادق الماسی            42,000
85 صادق الماسی          139,000
86 رقیه میرزایی          249,000
87 عاطفه بامداد          354,000
88 محمد رنجبر          457,000
89 شراره شاهیان          100,000
90 مجید نجفی بهاری            44,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink