اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 63

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 63

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 63

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 63- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 6 تیر الی 12 تیر


1 حسین شبان پور          275,000
2 اکرم سادات امامت          127,000
3 مهدی کاکلی            45,000
4 متین صابری          115,000
5 سعید حقشناس          126,000
6 محمد نجفی بهاری            76,000
7 محمد مهدی نبی          154,000
8 زینب سبزی کاریان            57,000
9 رضا تاک          164,500
10 اکرم بازوئی        1,400,000
11 مجید نجفی بهاری            83,000
12 مجید نجفی‌بهاری            34,000
13 مجید نجفی بهاری            65,000
14 محمدرضا عابدینی            70,000
15 مجید یوسف پور        1,560,000
16 فاطمه محمدی            74,000
17 فاطمه محمدی            56,000
18 محسن اکبرزاده            50,600
19 آزاده صفا            92,000
20 حسین نجابتی            55,000
21 جواد نشاسته گیر          113,000
22 مجید نارنجی          212,000
23 میمنت شرفی            39,000
24 شهره اشرفی          181,000
25 عماد معمار          306,000
26 زهرا موحد نیا            75,000
27 سید صادق انتظاری            10,000
28 امیرحسین بلوری            44,000
29 فرانک بلوری            74,000
30 سمیه حلاجی          207,000
31 شایان سالخورده          120,000
32 شراره شاهیان          270,000
33 علیرضا سرافراز          120,000
34 امیرحسین سوزنیان            27,000
35 امیرحسین سوزنیان            40,000
36 حسین مجیدی             5,000
37 محمدحسین میرصیفی          124,000
38 مائده بهاری نژاد          165,000
39 زهرا موحدنیا          700,000
40 محمدحسین حیدری            26,500
41 مینا مصلح            29,000
42 مجید نارنجی          154,000
43 مجید نارنجی          500,000
44 محمد نجفی بهاری          142,000
45 هما پرمون            98,000
46 بهاره خادم            38,000
47 شهره اشرفی          105,000
48 حسین مجیدی            22,000
49 محسن اکبرزاده          124,500
50 محمد اخباری          219,000
51 زهرا موحدنیا          292,000
52 امیرحسین زارعی          201,000
53 پریسا مامیوند          148,400
54 علیرضا قدیریان          382,000
55 علیرضا قدیریان            22,000
56 زینب رحیمی            89,000
57 میمنت شرفی             8,000
58 میمنت شرفی            36,000
59 میمنت شرفی            10,000
60 میمنت شرفی            37,000
61 میمنت شرفی             8,000
62 حسام الدین شماعی کاشانی          669,000
63 مجید نجفی بهاری            63,000
64 مجید نجفی بهاری            71,000
65 میمنت شرفی             9,000
66 عماد معمار          967,000
67 مصطفی پیله وریان            65,000
68 وحید بهداد            50,000
69 مرتضی سرکاری          330,000
70 محمد صادق الماسی          419,000
71 علیرضا گلیاسیان          135,000
72 محسن آصفی            25,000
73 داوود کریمی            50,000
74 حسین مجیدی            15,000
75 رضوانیان          418,000
76 مینا مصلح            56,000
77 وحید طوقی        2,200,000
78 زهرا زارع          199,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink