اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 62

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 62

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 62

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 62- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 30 خرداد الی 5 تیر


1 فاطمه محمدی            31,500
2 محمد ستاری          479,000
3 فریده دواتگران            57,000
4 علیرضا قدیریان            60,000
5 مجید نارنجی            37,000
6 مجید نارنجی            68,000
7 مجید نارنجی          390,000
8 مجید نارنجی            23,000
9 مجید نارنجی            91,000
10 ابوالفضل احمدی          167,000
11 ابوالفضل احمدی            55,000
12 ابوالفضل احمدی            50,000
13 ابوالفضل احمدی            28,000
14 ابوالفضل احمدی            40,000
15 ابوالفضل احمدی            29,000
16 ابوالفضل احمدی            95,500
17 ابوالفضل احمدی            30,000
18 ابوالفضل احمدی            16,000
19 ابوالفضل احمدی            63,000
20 حوریه شیوا            54,000
21 حوریه شیوا            44,000
22 محمد رسول فرخ پی          937,000
23 زهرا حدادی            99,500
24 سید مرتضی محمدیه          399,000
25 علیرضا طالبیان          154,000
26 سید هادی موسوی            58,000
27 امیرحسین بلوری            44,000
28 حنیف ضابطی            92,000
29 محمدرضا سخنگو          460,000
30 حسین مجیدی          325,000
31 مجتبی خراسانی فرد          137,000
32 علی اصغر رمضانی            59,000
33 علی حقی کاشانی            24,000
34 فاطمه قاسم خانی        1,116,000
35 مجید نجفی بهاری            26,000
36 مجید نجفی بهاری            48,500
37 وحید محمدی            86,500
38 الهام مدنی          490,000
39 شهره اشرفی            98,000
40 حمید معیری            38,000
41 علیرضا طالبیان          260,000
42 حسن افراشته            48,000
43 حسنعلی رعیت            20,000
44 مهدی کرمی          138,000
45 مهناز حاج علی            93,000
46 مهدی عیاضی          197,000
47 فاطمه سادات سجادی            18,000
48 وحید بهداد          250,000
49 مسعود هنرمند          789,000
50 حسین مجیدی            33,000
51 فاطمه فخری          100,000
52 نسرین مظاهری            52,000
53 مرتضی صفاری          433,000
54 ستایش هوشمند          231,000
55 سالار داورزاده            95,000
56 سالار داور زاده            60,000
57 محمدحسین حیدری            41,500
58 حسین نوریان          183,000
59 حسین نوریان            50,000
60 وحید طوقی          388,500
61 حمیدرضا اکرامی فر          210,000
62 اکرم گلستانی فرد          380,000
63 وحید محمدی            81,500
64 وحید محمدی            90,000
65 محمد رنجبر          130,000
66 اکرم امامت            26,000
67 مسعود نارنجی          110,000
68 الهام نیک فر          104,500
69 حاجی زاده            38,000
70 شهره اشرفی            85,000
71 صادق الماسی          120,000
72 الهه زارعی          147,300
73 جواد نشاسته گیر          131,000
74 حسنعلی رعیت            44,000
75 زهره دواتگران          132,500
76 زهره دواتگران          105,000
77 زهره دواتگران            68,000
78 علیرضا بنی ادمیان          456,000
79 مریم صیادی          125,000
80 حسین نعمتیان زارع          200,000
81 عاطفه بامداد          611,000
82 محبوبه سادات دوستانه          200,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink