اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 61

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 61

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 61

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 61- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 22 خراداد الی 29 خرداد


1 مجید نجفی بهاری            38,000
2 مجید نجفی بهاری            70,000
3 ابوالفضل احمدی            56,000
4 ابوالفضل احمدی            32,000
5 ابوالفضل احمدی          383,000
6 ابوالفضل احمدی            56,000
7 ابوالفضل احمدی            33,000
8 ابوالفضل احمدی            50,000
9 ابوالفضل احمدی            13,800
10 ابوالفضل احمدی            63,000
11 محمد نجفی‌ بهاری          103,500
12 حسن جهانتاب          208,000
13 امیرعلی آصفی            40,000
14 امیرعلی آصفی          205,000
15 بهاره خادم            23,000
16 محمدجواد طاحونه          197,000
17 حسین قندی          180,000
18 نسرین مظاهری            85,500
19 محدثه محمدی            50,000
20 علیرضا قدیریان          700,000
21 امیر اعرابی          146,000
22 افسانه نوری          148,000
23 پویا ارمند            63,000
24 پویا آرمند            38,000
25 علیرضا طالبیان            70,000
26 حمیدرضا اکرامی فر          180,000
27 عرفان عربشاهی          178,000
28 مسعود نارنجی            98,300
29 نرجس‌محمدیه            47,000
30 حنیف ضابطی          573,500
31 محمد حیدری            23,000
32 محمد رنجبر          130,000
33 مجید جمالی          198,000
34 مجید جمالی            86,200
35 مجید جمالی          155,000
36 فاطمه فخری          261,500
37 فاطمه فخری          306,000
38 تمنا رجبی          167,000
39 یاسر نجاری          256,000
40 فاطمه خاکی            35,500
41 علیرضا قربانی          345,000
42 الهه اشرفی          105,000
43 محمدجواد طاحونه            42,000
44 حسین نجابتی          149,000
45 محمد کچویان          203,000
46 امیرحسین بلوری            23,000
47 فاطمه سادات سجادی            68,000
48 شهره اشرفی          140,000
49 شهره اشرفی            35,000
50 شهره اشرفی          200,000
51 مجید نجفی‌بهاری            26,000
52 مجید نجفی‌بهاری            16,000
53 خانم وهاب نیا        1,120,000
54 عماد معمار             8,000
55 الهام حیدرزاده          172,000
56 عماد معمار          172,000
57 امید شقایقی            44,000
58 حسین رجایی          103,200
59 حسین رجایی          531,000
60 ابوالفضل احمدی            79,500
61 ابوالفضل احمدی            30,000
62 ابوالفضل احمدی            57,300
63 ابوالفضل احمدی            13,000
64 ابوالفضل احمدی            23,000
65 ابوالفضل احمدی            17,000
66 ابوالفضل احمدی            51,000
67 ابوالفضل احمدی          231,500
68 ابوالفضل احمدی            42,000
69 مسعود رضایی          418,000
70 علیرضا طالبیان            79,000
71 محمد جلالی            55,000
72 آزاده صفا            17,000
73 الهام حیدرزاده          220,000
74 امید نارنجی            56,000
75 امید نارنجی            65,000
76 امید نارنجی            90,000
77 محدثه محمدی          126,000
78 محدثه محمدی          174,000
79 وحید بهداد            88,000
80 مینا مصلح            72,000
81 سالار داورزاده          180,000
82 حامد شجری            26,000
83 علی سرنجی          114,600
84 الهام حیدرزاده            63,000
85 حسن عظیمی            63,000
86 محمدرضا خاتونی             8,000
87 محمدرضا خاتونی            85,000
88 محمدرضا خاتونی            12,000
89 حسین مجیدی            30,000
90 مجید نجفی بهاری            78,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink