اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 60

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 60

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 60

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 60- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 15 خراداد الی 21 خرداد


1 معصومه دواتگران          231,000
2 زینب علینقی زاده            42,000
3 زینب علینقی زاده          141,000
4 ابوالفضل حلاجی زارع          107,000
5 زهرا حدادی            91,000
6 زهرا حدادی            17,000
7 آزاده صفا            33,000
8 محمدرضا تقوایی            63,000
9 محمدجواد مصلحی            16,000
10 علیرضا طالبیان          131,000
11 محمدرضا کاغذی          303,000
12 امید شقایقی            59,000
13 امید شقایقی            54,000
14 حمید نراقی          223,000
15 مهدی نوحی کاشانی            86,000
16 مهدی نوحی کاشانی            28,000
17 سمیه حبیبی          286,500
18 محمد حسین میرصیفی          100,000
19 محمد حسین میرصیفی          100,000
20 مسعود علیمی            68,000
21 صادق مهراجی          140,000
22 هما پرمون            70,000
23 محمدرضا زحمتکش          313,000
24 شهره اشرفی          120,000
25 مجتبی حسنی مقدم            47,000
26 میمنت شرفی            20,000
27 میمنت شرفی            29,000
28 میمنت شرفی            69,000
29 علیرضا ابراهیم زاده          103,500
30 علیرضا ابراهیم زاده          103,500
31 علیرضا قدیریان          551,000
32 امیرعلی آصفی            51,000
33 محمد حیدری            32,000
34 نسرین حجاری          306,000
35 نسرین حجاری          306,000
36 مریم بنایی راد            53,000
37 مریم بنایی راد            42,000
38 مجید نجفی‌بهاری            75,000
39 علیرضا خراسانی زاده          640,000
40 حسن عظیمی          186,000
41 احمدرضا کله ای بیدگلی            38,000
42 پریسا مامیوند          109,000
43 حسین مجیدی          140,000
44 محمد پوربنایی          420,000
45 هما پرمون            45,000
46 هما پرمون            45,000
47 امیرحسین بلوری            46,000
48 محمدی          108,000
49 مجید نجفی‌بهاری            61,000
50 مجید نجفی بهاری            68,000
51 فاطمه حقشناس          201,000
52 مجتبی شاگردی          138,000
53 معصومه دواتگران          546,000
54 معصومه دواتگران          546,000
55 معصومه دواتگران            90,000
56 زهرا سعیدی          155,000
57 علیرضا نیکوئی            42,000
58 علیرضا نیکوئی            12,000
59 محمدرضا کاشانی            22,000
60 محمدرضا کاشانی            13,000
61 محمدرضا کاشانی            38,000
62 محمدرضا کاشانی          119,000
63 احمدرضا موسوی          344,000
64 احمدرضا موسوی          344,000
65 مجتبی شاگردی            12,000
66 مجتبی شاگردی            46,000
67 ابوالفضل احمدی            71,000
68 ابوالفضل احمدی            32,500
69 ابوالفضل احمدی            40,000
70 ابوالفضل احمدی            58,000
71 مجتبی خراسانی فرد          168,000
72 مجتبی خراسانی فرد          168,000
73 حمیدرضا اکرمی فرد            57,000
74 عادل ستاری          105,000
75 عادل ستاری          105,000
76 فهیمه بانویی          217,000
77 فهیمه بانویی          141,000
78 عرفان عربشاهی          317,000
79 عرفان عربشاهی          317,000
80 هادی ساداتی          371,000
81 خانم مقدم          568,000
82 مجید نارنجی            55,000
83 حسین نجابتی            33,000
84 علی اصغر رمضانی          254,000
85 علیرضا قدیریان          111,000
86 علیرضا قدیریان          111,000
87 حسین کرباسی          160,500
88 حسین کرباسی            88,300
89 مرضیه کلیابی          112,000
90 امیرحسین بلوری            78,000
91 نرگس محمدیه            39,000
92 نرگس محمدیه            42,000
93 امید شقایقی          111,000
94 امید شقایقی          198,000
95 حسن جهانتاب          161,000
96 حسن جهانتاب          161,000
97 احمدرضا خسروانی          295,000
98 محمد شادی          372,500
99 حمیدرضا اکرامی فر          158,000
100 زهرا موحدنیا            51,000
101 سید امیرحسین سید حسینی            90,000
102 عطیه حقشناس            57,000
103 عطیه حقشناس            57,000
104 عطیه حقشناس          131,000
105 عطیه حقشناس          131,000
106 علی سرنجی          125,000
107 زهرا احمدی          157,000
108 زهرا احمدی          140,000
109 سلدا محمدی          166,000
110 عطیه حقشناس          133,000
111 عطیه حقشناس          133,000
112 حسین رجایی            89,000
113 حسین رجایی            89,000
114 مینو صادقی            62,000
115 مینو صادقی            44,000
116 محمدرضا سخنگو            87,000
117 حسین مجیدی          150,000
118 علی شریف فر          330,000
119 میمنت شرفی            12,000
120 پویا آرمند            56,000
121 سوگل فرزانگان            27,000
122 زهرا سعیدی          155,000
123 علی ابریشمی          640,000
124 الهه حق پرست          230,000
125 علیرضا قربانی          365,000
126 حسین مجیدی          120,000
127 مینا مصلح            14,000
128 وحیدرضا قدوسی            12,000
129 وحیدرضا قدوسی            69,000
130 محمد طیب            46,000
131 محمد طیب          432,000
132 حسنعلی رعیت            14,000
133 محمدرضا کاشانی            28,500
134 محمدرضا کاشانی            38,000
135 هانیه گودالی          135,000
136 هانیه گودالی          135,000
137 امیر اعرابی            82,000
138 محمد حیدری            35,000
139 علیرضا گلیاسیان            48,000
140 علیرضا گلیاسیان            48,000
141 معصومه دواتگران            55,000
142 معصومه دواتگران            55,000
143 محسا پهلوان زاده          198,000
144 رقیه میرزایی          400,000
145 اسما جمالپور            68,000
146 زهره کردمیل          246,000
147 شایان سالخورده          120,000
148 مریم دواتگران             8,000
149 علیرضا فاضل            70,000
150 محسن صابری            38,000
151 محسن صابری          140,000
152 معصومه دواتگران          213,000
153 معصومه دواتگران            85,000
154 معصومه دواتگران            98,000
155 امیرعلی آصفی            74,000
156 فرانک بلوری            44,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink