اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 59

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 59

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 59

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 58- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 2 خراداد الی 8 خرداد


1 حسین نراقی             137,000
2 علیرضا قدیریان               80,000
3 مجید نجفی بهاری             128,000
4 مصطفی پیله وریان             435,000
5 افسانه نوری               13,000
6 افسانه نوری               69,000
7 افسانه نوری               65,000
8 احمدرضا موسوی               87,000
9 سمیه حلاجی             204,000
10 مطهره فتاح             128,000
11 نرگس واصعی               53,200
12 افسانه نوری             516,000
13 محمد جواد مصلحی             190,000
14 فاطمه صباغیان             197,500
15 محمدرضا کاغذی             169,000
16 محمدی             200,000
17 مهدی مزروعی          1,200,000
18 حنیف ضابطی             166,000
19 امید صیادی          1,600,000
20 مجید نجفی بهاری             430,000
21 مجید نجفی بهاری               86,000
22 ابوالفضل احمدی               86,000
23 ابوالفضل احمدی               19,000
24 ابوالفضل احمدی               21,000
25 ابوالفضل احمدی             123,000
26 ابوالفضل احمدی               28,000
27 ابوالفضل احمدی               63,500
28 ابوالفضل احمدی               45,000
29 ابوالفضل احمدی               93,000
30 مهدی دهقان             325,000
31 فاطمه علیزاده               66,000
32 معصومه دواتگران             150,000
33 علی اصغر رمضانی             170,000
34 سالار داورزاده              667,000
35 اسماعیل نبی              142,000
36 مهدی زاهدی                25,000
37 مهدی زاهدی           1,250,000
38 محمد حیدری               30,000
39 حسین سقا حضرتی               24,000
40 حسین سقا حضرتی               14,000
41 آقای رمضانی             170,000
42 حسنعلی رعیت             100,000
43 مرضیه سادات فاضل             242,500
44 علی ابریشمی               92,000
45 مجید نجفی بهاری               24,000
46 مریم بنایی راد               74,000
47 هما پرمون             131,600
48 معصومه دواتگران               85,000
49 حسن افراشته               48,000
50 امیرحسین بلوری                46,000
51 مجتبی حسنی مقدم             260,000
52 مجتیس حسنی مقدم             180,000
53 محمد نجفی بهاری               57,000
54 سلدا محمدی               88,500
55 میلاد جلالی             102,000
56 حسین رجایی             670,000
57 مهدی نوحی کاشانی             139,000
58 مهدی نوحی کاشانی               54,500
59 مهدی نوحی کاشانی               38,000
60 نیلوفر جان نثار             292,000
61 آقای رمضانی             181,000
62 فاطمه آل یاسین             267,000
63 علیرضا قدیریان             241,000
64 محمد حیدری               35,000
65 حسین علیزاده               40,000
66 محمد زحمتکش             119,000
67 حسین اسدی             350,000
68 میمنت شرفی                 6,000
69 میمنت شرفی                 6,000
70 میمنت شرفی               14,200
71 میمنت شرفی               25,000
72 هما پرمون               87,000
73 داوود کریمی               77,000
74 مسعود رضایی             445,000
75 مجید نجفی بهاری               53,000
76 مجید نجفی بهاری               38,000
77 مجید نجفی بهاری               22,000
78 مجید نجفی بهاری               24,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink