اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 58

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 58

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 58

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 58- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 26 اردیبهشت الی 1 خرداد


1 حسین کرباسی               36,000
2 حسین کرباسی             312,000
3 حسین کرباسی               37,000
4 محمد حسین میرصیفی             174,000
5 محمد اکبریان               99,000
6 پرنیا عباسی             199,000
7 پرنیا عباسی             644,000
8 حسین حسین زاده             799,000
9 محمد پوربنایی          1,019,000
10 منظوره زاهدی               49,000
11 محمدعلی زیلوچی               23,500
12 مینو صادقی             154,500
13 الهام حیدرزاده               21,000
14 الهام حیدرزاده             107,000
15 احمدرضا کله ای بیدگلی               38,000
16 محمدرضا نوروززاده               25,000
17 محمدرضا نوروززاده               90,500
18 میمنت شرفی               23,000
19 میمنت شرفی               30,000
20 محمد جواد طاحونه             880,000
21 محمد جواد طاحونه             548,000
22 مهدی عیاضی               72,000
23 حنیف ظابطی               61,000
24 پرینا عباسی             170,000
25 امیر حسین بلوری               21,000
26 امیرحسین بلوری               20,000
27 امید تاک             165,000
28 فاطمه آل یاسین               52,000
29 مائده بهاری نژاد             149,000
30 مجید نجفی بهاری               39,000
31 مجید نجفی بهاری             296,000
32 وحید محمدی               72,000
33 عمرانیان               75,000
34 مهناز حاج علی               68,000
35 مجتبی خیرخواه             245,000
36 زهرا مسافرچی               87,000
37 ایلیا نوری             357,000
38 محسن صابری             459,000
39 نرجس محمدیه             530,000
40 تمنا رجبی             141,000
41 حسین فرمانبر             776,000
42 مجید نجفی بهاری               24,000
43 وحید محمدی             600,000
44 علیرضا طالبیان               65,000
45 علیرضا طالبیان             138,000
46 حمید خداجویان                 5,000
47 تمنا رجبی             202,500
48 شهره اشرفی             122,300
49 محمدرضا نوروززاده               45,000
50 محمدرضا نوروززاده             112,000
51 معصومه دواتگران             187,000
52 وحید بهداد             166,000
53 میمنت شرفی                 6,000
54 مهناز حاج علی             267,000
55 مینو صادقی             234,500
56 نیلوفر معمار             335,000
57 حسن جهانتاب             143,000
58 الهه حق پرست               18,000
59 امیرحسین بلوری               18,000
60 شراره شاهیان               41,500
61 فاطمه قاسم خانی             118,000
62 مجید نجفی بهاری               44,000
63 علی رافعی                 5,000
64 علی رافعی             649,000
65 علی رافعی               26,000
66 علی رافعی               12,000
67 محمدی               43,000
68 حمیدرضا اکرامی فر             750,000
69 مرضیه کلیابی             151,300
70 عادل ستاری               20,000
71 مریم مصلحی             158,000
72 سیاوش فرزانگان               84,000
73 امیرحسین بلوری               15,000
74 محمد پولادی             106,500
75 محمد حیدری               36,000
76 مجید نجفی بهاری             168,000
77  ابوالفضل احمدی              124,000
78  ابوالفضل احمدی                21,000
79  ابوالفضل احمدی                24,500
80  ابوالفضل احمدی                63,000
81  ابوالفضل احمدی                20,000
82  ابوالفضل احمدی                42,000
83  ابوالفضل احمدی                44,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink