اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 57

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 57

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 57

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 57- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 19 اردیبهشت الی 25 اردیبهشت


1 زهره دواتگران               24,000
2 زهره دواتگران               73,000
3 زهره دواتگران             167,500
4 مسعود دماوندی               44,000
5 ابوالفضل احمدی             254,000
6 عاطفه بامداد             323,000
7 امیرحسین بلوری               66,000
8 مهدی عیاضی               98,000
9 محمد اعرابی          1,000,000
10 بهاری نژاد             141,000
11 وحید طوقی             398,000
12 امیرحسین بلوری               34,000
13 حمیدرضا اکرامی فر             119,500
14 محمد حیدری               48,000
15 محمد حیدری               51,000
16 محمد حیدری               68,000
17 سالار داورزاده             170,000
18 مسعود علیمی               33,000
19 علیرضا گلیاسیان               92,000
20 علیرضا گلیاسیان               48,000
21 زحمتکش             298,000
22 وحید بهداد             963,000
23 هما پرمون               85,000
24 ابوالفضل احمدی             862,000
25 ابوالفضل احمدی               60,400
26 ابوالفضل احمدی               86,600
27 ابوالفضل احمدی             122,000
28 محمد نجفی بهاری               77,500
29 شهره اشرفی             163,300
30 ریحانه سادات قریشی               20,000
31 سوگل فرزانگان          1,056,000
32 احمد مبینی             133,000
33 مجید نجفی بهاری               51,000
34 مجید نجفی بهاری               70,000
35 فاطمه زاهد             771,000
36 نرجس محمدیه             137,000
37 معصومه دواتگران             295,000
38 معصومه دواتگران             150,000
39 شراره شاهیان          1,260,000
40 اکرم سادات امامت               64,000
41 امیرحسین بلوری               20,000
42 علیرضا روغنی             350,000
43 مینا مصلح               35,000
44 وحید بهداد             460,000
45 محمد نجفی بهاری               97,500
46 شهره اشرفی             112,600
47 فرشید فرزین             393,000
48 محمدرضا نوروززاده               20,000
49 محمدرضا نوروززاده               71,000
50 امیر ماهان             146,000
51 مینو صادقی             140,500
52 امیر اعرابی             194,000
53 داوود کریمی             236,000
54 داوود کریمی               55,000
55 محمد شادی          2,530,000
56 هما پرمون               80,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink