اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 56

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 56

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 56

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 56- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 12 اردیبهشت الی 18 اردیبهشت


1 فرشته تصویری               42,000
2 مرضیه کلیابی               44,500
3 حسن میرشب             120,000
4 علیرضا گلیاسیان             936,000
5 علیرضا خارکن             118,000
6 مجتبی خراسانی فرد             105,000
7 مجید گل               63,000
8 حمیدرضا اکرامی فر               86,000
9 امیرعلی آصفی             121,000
10 حسین مجیدی             403,000
11 امیر اعرابی               56,000
12 امیر اعرابی               44,000
13 میمنت شرفی               16,000
14 محمد اربابی پور               54,000
15 فاطمه خاکی               12,000
16 مجید نجفی بهاری               90,000
17 مجید نجفی بهاری               72,000
18 مجید نجفی بهاری             222,000
19 ابوالفضل احمدی               10,500
20 علیرضا خارکن             450,000
21 محمدحسین میرصیفی             155,000
22 زهره دواتگران             575,000
23 مجید نجفی بهاری               67,000
24 مهدی عیاضی             260,000
25 امیرحسین بلوری             333,000
26 امیرحسین بلوری               42,000
27 علیرضا مهتابی               92,000
28 شهره اشرفی               73,600
29 شهره اشرفی             163,000
30 میمنت شرفی               15,000
31 نرجس محمدیه               91,500
32 ابوالفضل عرب             170,000
33 میمنت شرفی               11,000
34 میمنت شرفی               25,000
35 محمد زحمتکش               72,000
36 محمد سیاحی نژاد               56,000
37 مجید نجفی بهاری             100,000
38 عاطفه بامداد             289,000
39 محمد حیدری              240,000
40 محمد ستاری             160,000
41 امیرسعید صفاکیش               47,000
42 امیرسعید صفاکیش             170,000
43 امیرسعید صفاکیش             47,000
     
     

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.