اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 55

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 55

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 55

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 55- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 6 اردیبهشت الی 11 اردیبهشت


1 محمدرضا کاشانی ۶۵,۰۰۰
2 حسن عظیمی ۵۷۸,۰۰۰
3 ابوالفضل احمدی ۶۱,۰۰۰
4 ابوالفضل احمدی ۶۵,۴۰۰
5 حسن افراشته ۶۹,۰۰۰
6 علیرضا روغنی ۱۶۹,۰۰۰
7 محمد جواد طاحونه  ۲۰,۰۰۰
8 میمنت شرفی ۱۴۵,۰۰۰
9 محمد نجفی بهاری ۳۶,۰۰۰
10 طوبی کاشانی ۲۵۷,۰۰۰
11 طوبی کاشانی ۱۴۳,۰۰۰
12 علیرضا طالبیان ۸۲,۵۰۰
13 علیرضا طالبیان ۷۴,۰۰۰
14 علیرضا قربانی ۱۰۱,۰۰۰
15 الهام زارعی ۱۹۹,۰۰۰
16 مرضیه کلیابی ۴۰,۰۰۰
17 ابوالفضل احمدی ۱۲,۰۰۰
18 ابوالفضل احمدی ۵۷,۰۰۰
19 امیرحسین بلوری ۲۵۹,۰۰۰
20 امیرحسین بلوری ۲۱,۰۰۰
21 امیرحسین بلوری ۱۶,۰۰۰
22 هما پرمون ۹۹,۰۰۰
23 هما پرمون ۵۳,۰۰۰
24 شایان سالخورده ۱۲۰,۰۰۰
25 ابوالفضل فلاح ۹۰,۰۰۰
26 الهام زارعی  ۱۳۳,۰۰۰
27 رضا تاک  ۸۵,۰۰۰
28 حسن عظیمی ۲۸۲,۰۰۰
29 بهاره مدیحی ۶۸,۰۰۰
30 ابوالفضل فلاح ۱۰۰,۰۰۰
31 ابوالفضل فلاح ۱۰,۰۰۰
32 ابوالفضل فلاح ۹۶,۰۰۰
33 ابوالفضل فلاح ۲۹,۰۰۰
34 ابوالفضل فلاح ۵۰,۳۰۰
35 ابوالفضل فلاح ۱۵,۰۰۰
36 ابوالفضل فلاح ۵۱,۰۰۰
37 میمنت شرفی ۲۲,۸۰۰
38 میمنت شرفی ۱۲,۰۰۰
39 ریحانه سادات قریشی ۳۵,۰۰۰
40 ریحانه سادات قریشی ۳۰,۰۰۰
41 سجاد عبداللهی ۲۳۴,۰۰۰
42 سپیده لبافیان ۵۷,۰۰۰
43 مجید گل ۹۵,۰۰۰
44 امیر اعرابی ۱۲۶,۰۰۰
45 مریم بنایی راد ۳۱۰,۰۰۰
46 مهدیه آرمون  ۴۷,۰۰۰
47 محمد جلالی ۴۰,۰۰۰
48 محمد جلالی ۹۱,۰۰۰
49 محمد جلالی ۶۰,۰۰۰
50 امیر اعرابی ۱۲۶,۰۰۰
51 امیر اعرابی ۱۱۶,۰۰۰
52 مهدی تام ۳۳,۰۰۰
53 محمد عباسی کاشانی ۱۵۶,۰۰۰
54 زهرا موحدنیا ۱۰۰,۰۰۰
55 امیرحسین بلوری ۲۰,۰۰۰
56 محمد عباسی کاشانی ۱۲۵,۶۰۰

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink