اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 54

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 54

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 54

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 54- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 26فروردین الی 5 اردیبهشت


1 اکرم سادات امامت                       90,000
2 میمنت شرفی                       12,900
3 آزاده صفا                    126,300
4 مرتضی زرگر                     146,000
5 ملیکا عبدالله پور                      98,000
6 حسین نراقی                    750,000
7 مجتبی خراسانی فرد                      70,400
8 هما پرمون                   138,400
9 ابوالفضل احمدی                     118,000
10 ابوالفضل احمدی                      102,000
11 امیرحسین بلوری                       20,000
12 حسنعلی عیاری پور                       20,000
13 حسنعلی عیاری پور                       12,000
14 حسنعلی عیاری پور                     142,000
15 زهرا حدادی                      54,000
16 محمدرضا نوروززاده                      25,000
17 محمدرضا نوروززاده                       60,000
18 توحید اوبایی                  568,400
19 حمیدرضا اکرامی فر                     150,000
20 حمیدرضا اکرامی فر                     122,000
21 زهرا حدادی                       40,000
22 محسن حسان                  589,500
23 نیلوفر موجودیان                      100,000
24 نیلوفر موجودیان                    126,500
25 زهرا موحدنیا                     136,000
26 رویا کریمی                      120,000
27 داوود کریمی                     113,000
28 محمدجواد مصلحی                     117,000
29 امیرحسین بلوری                       20,000
30 امیرعلی کوچکی                    266,000
31 آزاده فاضل                      27,000
32 هما پرمون                      94,000
33 ابوالفضل احمدی                      31,400
34 ابوالفضل احمدی                     39,800
35 ابوالفضل احمدی                      23,000
36 محسن اکبرزاده                     49,800
37 فائزه قهرودی                     83,300
38 فائزه قهرودی                    142,300
39 زینب یاوری                     88,000
40 محمد حیدری                     105,000
41 رویا کریمی                      600,000
42 مرضیه جلالی                     300,000
43 احمدرضا کله ای بیدگلی                    233,000
44 میمنت شرفی                     105,000
45 سمیه کریمی                    870,000
46 منصور بامداد                    681,000
47 حمیدرضا اکرامی فر                     142,000
48 احمد مبینی                      43,000
49 سمیه حلاجی                      100,000
50 احمد مبینی                     63,500
51 احمد مبینی                      64,000
52 شیما زاهدی                      32,000
53 مجید نجفی بهاری                      85,000
54 مجید نجفی بهاری                     115,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink