اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 53

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 53

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 53

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 53- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 18 فروردین الی 25 فروردین


1 امیر ماهان               42,000
2 امیر اعرابی             148,000
3 زهرا علینقی زاده               40,000
4 میلاد جلالی               83,500
5 معصومه سقا             123,000
6 علیرضا طالبیان             122,000
7 معصومه نجفی               36,000
8 معصومه نجفی               95,000
9 امید صیادی             662,000
10 محمدامین کریم‌پور             386,500
11 مینا مصلح               70,000
12 حسنعلی رعیت               30,000
13 امیرحسین بلوری               24,000
14 زهرا موحدنیا               16,000
15 علیرضا حلوایی             238,000
16 امیرحسین بلوری               18,000
17 حسنعلی رعیت               40,000
18 ابوالفضل احمدی               30,000
19 عطیه واحدزاده               94,000
20 محمدحسین خندان               21,000
21 محمدحسین خندان             188,000
22 مهدی صفی             128,000
23 محمدجواد مصلحی               25,000
24 مصطفی پیله وریان               88,500
25 امیر اعرابی               41,000
26 محمدجواد طاحونه             152,000
27 امیرحسین بلوری               30,000
28 عطیه واحدزاده               21,000
29 مریم بنایی راد             105,000
30 حسن جهانتاب             150,000
31 حنیف ضابطی               39,000
32 حنیف ضابطی               20,000
33 حسنعلی رعیت               11,500
34 ابوالفضل احمدی               12,500
35 ابوالفضل احمدی               11,000
36 ابوالفضل احمدی                 7,000
37 ابوالفضل احمدی             176,000
38 ابوالفضل احمدی               47,600
39 ابوالفضل احمدی               52,200
40 ابوالفضل احمدی               56,600
41 ابوالفضل احمدی               45,800
42 ابوالفضل احمدی               18,000
43 ابوالفضل احمدی               23,000
44 ابوالفضل احمدی               30,000
45 ابوالفضل احمدی               25,000
46 محسن صابری             128,000
47 طاهره حمزه             105,000
48 علینقی زاده               99,000
49 مریم احمدی             145,000
50 مریم احمدی             140,000
51 سعید حق‌شناس               44,000
52 علیرضا قدیریان               75,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink