اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 52

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 52

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 52

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 52- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 15 فروردین الی 22 فروردین


1 امیر اعرابی             120,000
2 امیرحسین سید حسینی             143,500
3 حسن عظیمی               45,000
4 حسن عظیمی               70,000
5 زهرا موحدنیا               98,500
6 علیرضا طالبیان               70,500
7 حسن میرشب             172,000
8 محمدجواد طاحونه             168,000
9 نرگس فدایی               96,000
10 مریم بنایی راد             200,000
11 سالار داورزاده             109,000
12 امین ستوده               95,000
13 محمد طاهری             320,000
14 نسرین حجاری             157,000
15 علیرضا احمدی شاد             130,000
16 وحید محمدی             231,500
17 مهدی نوحی کاشانی               72,000
18 هادی ساداتی          1,020,000
19 مرتضی شفیع             150,000
20 مرتضی شفیع             300,000
21 مرتضی شفیع               50,000
22 علی اکبر شورابیان             112,000
23 محمد نجفی بهاری             432,000
24 ابوالفضل گندمی               60,000
25 محمد پولادی             107,000
26 امیرحسین بلوری               20,000
27 حامد اهلی              599,000
28 امیرحسین بلوری               20,000
29 محمد زحمتکش             555,000
30 افسانه نوری               65,000
31 مرتضی شفیع             625,000
32 محبوبه اصغرزاده             280,000
33 مهدی کباری             132,000
34 رضا تاک               57,000
35 سید سعید جدی               88,000
36 سید سعید جدی             138,000
37 محمدرضا کاشانی               97,000
38 محمدرضا کاشانی             284,000
39 ریحانه سادات حلی             196,000
40 محمد رحیمی             150,000
41 یزدان سنگی               72,000
42 سعید حق‌شناس               74,000
43 پویا آرمند               56,000
44 سنا کوثر               33,000
45 سنا کوثر             100,000
46 سنا کوثر             150,000
47 کیمیا هاشمیان             635,000
48 محمد حیدری               76,000
49 معصومه فرشاد             113,000
50 علیرضا کریمی صدر             440,000
51 سمیه حبیبی             118,000
52 علیرضا حیدری          1,056,500
53 رضا واحدی زاده             192,000
54 محمد اربابی پور               77,000
55 محمد اربابی پور             110,000
56 عاطفه حجتی مقدم             105,000
57 مجتبی شاگردی             242,000
58 مجتبی شاگردی             140,000
59 رسول اخباری             456,000
60 مهدی گودرزی               63,000
61 زینب رحیمی               53,000
62 مهدی عباسی             491,000
63 محمدحسین میرصیفی               19,000
64 محمدحسین میرصیفی             136,000
65 محمد پولادی               32,000
66 زینب دوستانه               98,000
67 حسین علیزاده               80,000
68 علیرضا طالبیان             448,000
69 وحید براتی               75,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink