اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 51

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 51

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 51

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 51- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 8 فروردین الی 14 فروردین


1 حسین ارباب             487,500
2 امیرحسین بلوری               51,000
3 امیرحسین بلوری             110,000
4 طوبی کاشانی             563,000
5 محمدرضا کاغذی             154,000
6 علیرضا رحمتی               31,500
7 ایلیا نوری             340,000
8 ابوالفضل عرب             100,000
9 ابوالفضل خراسانی فرد             828,000
10 ابوالفضل خراسانی فرد          1,426,000
11 حسین شاهمیری             277,500
12 حسین شاهمیری               49,000
13 مریم مصلحی             134,000
14 محمدی             119,000
15 مسعود نارنجی             203,400
16 علیرضا گلیاسیان               46,000
17 ریحانه سادات حلی             147,000
18 مرضیه رستمی             171,000
19 محمدعلی زیلوچی               53,500
20 علیرضا رحمتی               74,000
21 مهدی رایگان               92,000
22 مهدی رایگان               50,000
23 علیرضا کامویی             130,000
24 علیرضا کامویی               10,000
25 حسین فرمانبر             273,000
26 امیر ماهان               60,000
27 امیر ماهان             380,000
28 حسن میرشب               68,000
29 مجتبی خراسانی فرد             841,000
30 آزاده صفا               55,400
31 زینب یاوری             192,000
32 فاطمه حسین زاده               39,000
33 فاطمه حسین زاده             675,000
34 هادی مسعودی فر             345,000
35 رحیم خداجویان             354,000
36 امید فرزانه فر             246,000
37 مجید نارنجی               35,000
38 مجید نارنجی               60,000
39 مجید نارنجی               96,500
40 مجتبی نوری             781,000
41 مهدی محمدی پناه             236,500
42 میلاد جلالی               85,000
43 مریم نیکویی             317,000
44 مریم نیکویی          1,089,500
45 حسین مجیدی                 5,000
46 نیلوفر موجودیان             244,400
47 علیرضا طالبیان             125,000
48 محمد نجفی بهاری             185,000
49 محمد نجفی بهاری             124,800
50 مهدی رضازاده             100,000
51 علی پیران             127,000
52 علی پیران               57,000
53 مهدی عیاضی               91,000
54 امین صنعتگر             119,500
55 حسین ارباب          1,230,000
56 محمدحسین اربابی             337,000
57 محمد اربابی پور             210,000
58 افسانه نوری             192,000
59 افسانه نوری             400,000
60 عطیه مهدوی             155,000
61 علیرضا قدیریان               76,000
62 محمد نجفی بهاری               60,000
63 حسن عظیمی             370,000
64 مریم بنایی راد             540,000
65 فرانک بلوری               31,800
66 ایلیا نوری               44,000
67 امیرحسین بلوری               26,000
68 زهرا سعیدی             138,000
69 امیرحسین یونسی             112,000
70 مریم بنایی راد             210,000
71 شیما زاهدی               42,500
72 ابوالفضل خراسانی فرد          1,039,500
73 سمیه کریمی             585,000
74 محمد حیدری               53,000
75 محمد حیدری               50,000
76 محمد حیدری               50,000
77 محمد حیدری               13,000
78 محمد حیدری               56,000
79 محمد حیدری               65,000
80 مهدی رضازاده             492,000
81 ابوالفضل احمدی               70,000
82 ابوالفضل احمدی             145,500
83 ابوالفضل احمدی               78,000
84 حامد اهلی             600,000
85 امیرعلی آصفی               83,000
86 نرجس محمدیه               94,000
87 محمد جلالی               48,000
88 محمدحسین خندان               77,000
89 کیمیا بابایی               27,000
90 کیمیا بابایی               26,000
91 شایان سالخورده             120,000
92 سوگل فرزانگان               40,000
93 زهرا موحدنیا               27,000
94 محمدرضا کاشانی               80,000
95 محمدرضا کاشانی               24,000
96 وحید فرمانبر             282,500
97 زهرا موحدنیا               52,000
98 ریحانه سادات حلی               42,000
99 داوود کریمی             622,000
100 عاطفه بامداد             341,000
101 امیرسعید صفاکیش               74,000
102 امیرسعید صفاکیش             231,000
103 محمد عباسی کاشانی             110,000
104 محمد عباسی کاشانی               78,300
105 محمد عباسی کاشانی             460,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink