اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 48

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 48

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 48

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 48- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 17 اسفند الی 24 اسفند


1 زهرا طحانی             208,000
2 مسعود هنرمند          1,058,500
3 امیرعلی آصفی             129,000
4 امیرعلی آصفی               30,000
5 آقای عابدی                 4,000
6 کوثر شهسواری             433,000
7 کوثر شهسواری          1,820,000
8 محمدرضا عابدینی             276,000
9 امید فرزانه فر             144,000
10 محمدرضا کاغذی               92,000
11 محمدرضا کاغذی             400,000
12 محمدرضا کاغذی             100,000
13 جواد کمالی               25,000
14 جواد کمالی               85,000
15 جواد کمالی             100,000
16 جواد کمالی             100,000
17 جواد کمالی               25,000
18 جواد کمالی               20,000
19 جواد کمالی               19,000
20 جواد کمالی               28,000
21 جواد کمالی               38,000
22 جواد کمالی             125,000
23 محمد نجفی بهاری             150,000
24 محمد نجفی بهاری               24,500
25 مسعود نارنجی             344,700
26 میمنت شرفی                 5,000
27 میمنت شرفی             145,000
28 جواد رضازاده             120,000
29 وحید طوقی             150,500
30 محمد عباسی کاشانی             352,000
31 محمد عباسی کاشانی                 7,400
32 میمنت شرفی                 9,500
33 محمد نجفی بهاری               65,000
34 مرضیه کلیابی               63,500
35 صادق الماسی               95,000
36 امیرحسین ابوالفضلی             368,000
37 حسین رجایی             344,000
38 ریحانه قریشی               30,000
39 افسانه نوری               55,000
40 مجید قاضیان          1,230,000
41 امیرحسین بلوری               19,000
42 الهه زارعی               50,000
43 مریم بنایی راد             313,800
44 مریم بنایی راد             170,000
45 امیرحسین جوادی نیا             110,000
46 راضیه رضوانیان             271,000
47 راضیه رضوانیان             219,000
48 وحید رضایی             160,000
49 میمنت شرفی               25,000
50 مرضیه کلیابی               50,000
51 داوود کریمی             236,000
52 عمرانیان             181,000
53 محمد نجفی بهاری               79,000
54 حسین حبیبی زاده             340,000
55 زهره دواتگران             349,000
56 مهدی تام               31,000
57 محمد حسین خندان               70,000
58 محمدحسین خندان               91,000
59 محمدرضا کاغذی             268,000
60 امیدرضا صالحون             519,000
61 داوود آبروان             290,500
62 سیاوش فرزانگان             170,000
63 مسعود علیمی             680,000
64 جواد رضازاده             173,000
65 امیرحسین بلوری               40,000
66 امیرحسین بلوری               19,000
67 اخوان               52,000
68 امیرحسین جوادی نیا               83,000
69 مینا مصلح             148,000
70 حسین کرباسی             431,000
71 امید شقایقی               57,000
72 مجید نجفی بهاری               66,000
73 مطهره فتاح             380,000
74 جواد کمالی               19,000
75 جواد کمالی               40,000
76 جواد کمالی               24,000
77 جواد کمالی               49,000
78 جواد کمالی               40,000
79 جواد کمالی               21,000
80 جواد کمالی               70,000
81 جواد کمالی               19,000
82 محمدرضا زحمتکش             269,000
83 نفیس حقیقی فر             365,000
84 اکرم امامت               81,000
85 حسن عظیمی             119,000
86 فرانک بلوری             118,000
87 نفیس حقیقی فر               80,000
88 امیر حسین جوادی نیا             970,000
89 کیمیا بابایی               24,500
90 میمنت شرفی                 7,000
91 الهه شریفی             173,000
92 حسین مجیدی               23,000
93 محمد عباسی کاشانی               19,000
94 مریم احمدی               80,000
95 فاطمه کریمی             248,000
96 بهاره مدیحی             120,000
97 زهرا حدادی               34,000
98 زهرا حدادی               70,000
99 مهدی کاکلی             192,000
100 محمد حیدری               45,000
101 محمد حیدری             166,000
102 زهرا موحدنیا             145,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink