اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 47

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 47

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 47

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 47- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 10 اسفند الی 16 اسفند


1 محمد اکبریان             264,000
2 محمدجواد سید حسینی             600,000
3 علیرضا قدیریان             258,000
4 محمدجواد کچویان             124,000
5 محمدجواد کچویان             295,000
6 دلارام وطنخواه             243,000
7 میثم قدککار               55,500
8 امیدرضا صالحون             440,000
9 علیرضا قربانی             100,000
10 ریاضیان             597,500
11 افسانه نوری             304,000
12 امید فرزانه فر             160,000
13 مرضیه کلیابی             149,000
14 حسن میرشب             304,000
15 حسین نعمتیان زارع             105,000
16 امیرحسین بلوری               76,000
17 میمنت شرفی                 5,000
18 بهاره مدیحی             390,000
19 ابوالفضل مدرسی             260,000
20 مجید نارنجی             185,600
21 محسن صابری               36,000
22 محسن صابری             140,000
23 محسن صابری               85,000
24 محسن گندمی               25,000
25 محمد حیدری          1,079,000
26 محمد حیدری               60,000
27 مجید نجفی بهاری               70,000
28 امید شقایقی             221,000
29 ریحانه سادات حلی             263,000
30 ریحانه سادات حلی             170,000
31 مرضیه کلیابی             350,000
32 مهدی محمدی پناه             665,000
33 مهدی محمدی پناه               70,000
34 نیلوفر موجودیان               82,000
35 نیلوفر موجودیان             213,000
36 نیلوفر موجودیان             140,600
37 نیلوفر موجودیان               51,000
38 نیلوفر موجودیان             144,300
39 عاطفه بامداد             230,000
40 محمد نجفی بهاری               60,000
41 محمد نجفی بهاری             283,000
42 سیاوش فرزانگان               92,000
43 یزدان سنگی               29,000
44 امیرحسین بلوری               36,000
45 امیرحسین بلوری               19,000
46 اخوان             254,000
47 علیرضا قدیریان             398,500
48 غزل وفایی             242,000
49 امید شقایقی               54,000
50 امید شقایقی               46,000
51 سمیه حلاجی             248,000
52 مصطفی پیله وریان               44,000
53 مصطفی پیله وریان               29,000
54 محسن گندمی               36,800
55 نرجس محمدیه             106,000
56 مجید نجفی بهاری               62,500
57 هما پرمون               85,000
58 فرانک بلوری               87,500
59 فاطمه یزدی پور             225,000
60 سپیده لبافیان               40,000
61 زهرا دلالزاده             145,000
62 سمیه حلاجی             470,000
63 طوبی کاشانی             306,000
64 محسن سنگانی             153,000
65 محمدرضا کاشانی             200,000
66 محمدرضا کاشانی               51,000
67 مهدی محمدی پناه             726,000
68 مهدی محمدی پناه             118,000
69 آقای عابدی               20,000
70 محبوبه اصغرزاده             230,000
71 مسعود علیمی               46,000
72 مسعود علیمی               58,000
73 مسعود علیمی             305,500
74 رعنا حفیظی             112,000
75 محمد نجفی بهاری               30,000
76 سعید سوزنیان             160,000
77 سعید سوزنیان             362,000
78 سعید سوزنیان             338,000
79 سعید سوزنیان             243,000
80 محمدجواد کچویان             300,000
81 اخوان             149,000
82 اخوان               96,000
83 مسعود هنرمند             903,000
84 امیر ماهان               98,000
85 مجید نجفی بهاری               58,000
86 سید مرتضی صادقپور             105,500
87 سید مرتضی صادقپور             467,000
88 سید مرتضی صادقپور             103,000
89 حمید نراقی             216,500
90 مصطفی طاهری               88,000
91 زهرا مردانی             120,000
92 امیرحسین سیدحسینی               53,500
93 محسن صابری             130,000
94 امیرحسین بلوری               40,000
95 فرشید فرزین               66,000
96 حسنعلی رعیت               40,000
97 حسین رجایی               99,000
98 محمدی               55,000
99 محمدی               61,000
100 بهاره مدیحی               46,000
101 حامد رجایی             175,000
102 میمنت شرفی               13,000
103 امیر ماهان             198,800
104 رضا تاک             168,000
105 زهره فرات مقدم               84,000
106 مریم احمدی             235,000
107 مریم احمدی               45,000
108 مریم احمدی               77,000
109 حامد رجایی             475,000
110 محمدحسین خندان               48,000
111 مسعود دماوندی             290,000
112 مهدی ناصری             135,000
113 محمد حلاجی               39,000
114 محمد حلاجی               57,000
115 مجتبی حسنی مقدم             161,000
116 مجید نجفی بهاری               93,000
117 مجید نجفی بهاری             173,000
118 مریم محمدی               50,000
119 مریم محمدی               10,000
120 اسماعیل نبی             192,000
121 اسماعیل نبی               60,000
122 زهره کردمیل             355,000
123 محمد عباسی کاشانی             222,500
124 محمد عباسی کاشانی               62,800
125 محمدرضا کاشانی             652,000
126 پرنیا عباسی             102,000
127 محمد حلاجی               45,000
128 زهرا موحدنیا             448,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink