اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 44

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 44

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 44

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 44- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 19 دی الی 25 بهمن


1 مجیدرضا تکباش               87,600
2 محمد عباسی کاشانی               65,000
3 محمد عباسی کاشانی             119,000
4 ابوالفضل احمدی               54,700
5 ابوالفضل احمدی               29,000
6 ابوالفضل احمدی               59,400
7 ابوالفضل احمدی               30,700
8 ابوالفضل احمدی               30,900
9 ابوالفضل احمدی               39,900
10 ابوالفضل تیموری               88,000
11 ابوالفضل تیموری          1,128,000
12 امیرحسین بلوری               70,000
13 ریحانه سادات قریشی               91,000
14 محمد مهین ترکیان             130,000
15 محمدرضا سخنگو             304,000
16 امین ستوده             110,000
17 امیر خاتونی             395,000
18 محمد عباسی کاشانی               60,000
19 محمد عباسی کاشانی             107,600
20 مطهره فتاح               77,000
21 معصومه دواتگران             340,000
22 سعید رشیدی             670,000
23 وحید بهداد             170,000
24 افسانه اوبایان               76,000
25 محمد نجفی بهاری             131,300
26 افسانه اوبایان               52,000
27 سعید محمدی          1,081,000
28 محمد عباسی کاشانی             150,000
29 سوگل فرزانگان             117,000
30 فاطمه حقشناس             311,000
31 علیرضا رضازاده               75,000
32 حسن جهانتاب             216,000
33 امیرحسین سعیدی کیا               46,000
34 فاطمه جهانی             269,000
35 ابوالفضل تیموری               60,000
36 امیرحسین بلوری               18,000
37 فرانک بلوری             117,000
38 مهدی حلاجی               59,000
39 سعید اکبری               96,000
40 محمد حیدری               25,000
41 جواد هادی پور               60,000
42 جواد هادی پور               51,000
43 رضا تاک             583,000
44 مجید فخار               46,000
45 ابوالفضل تیموری             600,000
46 محمد نجفی بهاری             118,000
47 معصومه شریف               53,000
48 معصومه شریف               41,000
49 میثم قدک کار               94,000
50 الهه اشرفی             120,000
51 مهدیه نبی             438,000
52 هدیه داور             510,000
53 محمد علی زیلوچی               25,000
54 وحید بهداد             117,400
55 امید شقایقی             123,000
56 مهدی نوحی کاشانی               40,600
57 فرانک بلوری             194,000
58 مینو صادقی               88,000
59 حمیدرضا اکرامی فر               60,000
60 الهه اشرفی             120,000
61 جواد رضازاده               90,000
62 جواد رضازاده             485,000
63 هما پرمون             180,000
64 میمنت شرفی             163,300
65 سید هادی بنی هاشمی             270,000
66 میثم نصیریان             401,000
67 زراعت کار             221,000
68 حسن عظیمی             109,400
69 حسن عظیمی               20,000
70 مهسا پاسبانی پور             120,000
71 مجیدرضا تکباش               40,000
72 میرعلی             115,000
73 ریحانه سادات قریشی               30,000
74 دلارام وطنخواه             138,000
75 دلارام وطنخواه               47,000
76 نسرین فخریه               36,000
77 زهره بنفشه               40,000
78 حسین رجایی               95,000
79 مجتبی حسین زاده               44,000
80 مجتبی حسنی مقدم             141,000
81 مجید نجفی بهاری             106,600
82 مجید نجفی بهاری               36,000
83 رضا تاک               92,000
84 مهدی ناصری               42,000
85 محمد نجفی بهاری             153,800
86 طوبی کاشانی             385,000
87 طوبی کاشانی               50,000
88 آقای عبادی               40,000
89 محمد رحیمی             106,000
90 محمدی               55,000
91 مجتبی حسنی مقدم             195,000
92 میمنت شرفی                 7,000
93 حمید مطهریان فر             157,000
94 مهدی حلاجی               40,000
95 زینب پورعسگری             196,000
96 مهدی ناصری             143,000
97 معصومه معافی             143,000
98 زهره فرات مقدم             431,000
99 حسنعلی رعیت               38,500
100 میمنت شرفی             219,700
101 فرانک بلوری               50,300
102 فرانک بلوری               67,200
103 محمدرضا کاغذی             122,000
104 محسن سنگانی               91,000
105 علیرضا قربانی             486,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink