اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 42

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 42

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 42

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 42- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 05 دی الی 11 بهمن


1 مجید نجفی بهاری                90,000
2 زهرا مسافرچی                78,000
3 مجتبی خراسانی فر              117,000
4 محمد عباسی کاشانی                85,300
5 محمد عباسی کاشانی                31,700
6 محمد عباسی کاشانی              243,700
7 محمد عباسی کاشانی                90,200
8 علی عربی                28,500
9 محمدرضا داوری                78,500
10 امیرعلی آصفی                94,000
11 حسنعلی رعیت                40,000
12 حمیدرضا اکرامی فر              299,000
13 علیرضا طالبیان          2,040,000
14 محمدرضا زحمتکش              125,000
15 محمدرضا زحمتکش                24,000
16 محمد نجفی بهاری                54,000
17 محمدرضا کاغذی              151,000
18 طوبی کاشانی              222,300
19 محمدعلی زیلوچی                   4,000
20 حسنعلی عیاری پور                78,500
21 حسنعلی عیاری پور                59,200
22 زینب بوجار              140,000
23 محمد حیدری              195,000
24 محمد حیدری              168,000
25 میمنت شرفی                81,500
26 امیرعلی آصفی                10,000
27 امیرعلی آصفی                10,000
28 زهرا علینقی زاده                51,000
29 مصطفی پیله وریان              110,700
30 نرجس اصولی              109,000
31 نرجس اصولی              142,800
32 میمنت شرفی                20,000
33 فاطمه حق‌شناس رحقی          1,118,500
34 علیرضا طالبیان              888,000
35 سید محسن سجادی              572,000
36 سید محسن سجادی              124,000
37 مسعود دماوندی              200,000
38 مسعود دماوندی                25,000
39 داود فرهی                94,000
40 حسن جهانتاب                38,000
41 حسن جهانتاب              146,000
42 معصومه سادات ثنایی                40,000
43 محمد اکبریان              107,000
44 فرانک بلوری              156,700
45 وحید طوقی                71,100
46 حسین علیزاده              596,000
47 حسین علیزاده                98,800
48 مسعود اکرمیان              116,000
49 حمیدرضا اکرامی فر              162,500
50 علی‌رضا قربانی              170,000
51 سلدا محمدی              255,000
52 سلدا محمدی                80,000
53 امیر اعرابی                80,000
54 افسانه اوبایان                45,000
55 محسن کلاهی              840,000
56 محمدرضا کاغذی              116,000
57 محمدرضا کاغذی                92,000
58 محمدرضا کاغذی                10,000
59 محمدرضا کاغذی              840,000
60 نرجس شمسی نژاد                60,000
61 شهره اشرفی                97,700
62 زهره فرات مقدم              490,000
63 علیرضا طالبیان              330,000
64 مسعود رضایی              308,000
65 محمد نجفی بهاری              267,000
66 امیر ماهان                74,000
67 محمدحسین سلطانی              120,000
68 ریحانه قریشی                55,000
69 سید حسین بسیج              368,000
70 مجید خوشنود              800,000
71 ملاحسینی                40,000
72 زینب حاجی نوروزی              680,000
73 حنیف ضابطی              103,000
74 محسن خدابخش              153,200
75 محسن خدابخش              460,000
76 سجاد عبداللهی                93,000
77 حسین داداشی              250,000
78 محمدجواد طاحونه                90,000
79 ساسان کاظمی              401,500
80 پیام باباولیان فر              321,200
81 امیرحسین فلاح پیشه                78,000
82 امیرحسین فلاح پیشه                   4,000
83 امیرحسین فلاح پیشه                17,000
84 میمنت شرفی              454,000
85 حسین کرباسی              261,000
86 محمدحسین سلطانی              120,000
87 وحید طوقی              193,300
88 سید میثم سعادت یار          1,308,000
89 فاطمه کلیابی                98,000
90 ابوالفضل احمدی                49,900
91 ابوالفضل احمدی                26,000
92 ابوالفضل احمدی                20,800
93 ابوالفضل احمدی                54,000
94 ابوالفضل احمدی                54,800
95 ایلیا نوری جوینانی              301,000
96 حسین کرباسی              261,000
97 علیرضا قربانی              259,000
98 زهره کردمیل              355,000
99 محمد پولادی              423,000
100 معصومه شریف                53,000
101 مجید نجفی بهاری              237,500
102 محمدرضا سخنگو              375,000
103 حوریه شیوا                75,000
104 حوریه شیوا                63,000
105 زهره بنفشه              120,000
106 اصغر بلالی                62,500
107 ساسان کاظمی          2,714,000
108 زهره فرات مقدم                96,000
109 مرتضی شمسایی                33,000
110 آقای مهدیان              170,000
111 مهدی سبزی فینی              529,000
112 ابوالفضل احمدی                36,500
113 ژیلا باباخانی                60,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink