اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 41

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 41

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 41

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 41- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 27 دی الی 04 بهمن

1 محمدرضا کاغذی 62000
2 زهرا عباسی 54000
3 فاطمه گودرزی 105000
4 فرشید فرزین 85800
5 فرشید فرزین 100000
6 ریحانه سادات قریشی 34000
7 سید حسین حسینی 334000
8 محسن یزدان پناه 213000
9 محمد سیاحی نزاد 92000
10 فاطمه صباغی 248000
11 پویا آرمند 37000
12 سید حسین بسیج 87000
13 سید حسین بسیج 92000
14 مجتبی پابرجی 110000
15 مجتبی پابرجی 66000
16 امیر چلویی 450000
17 سید مهدی حقیقت خواه 398500
18 جواد نشاسته گیر 115000
19 محسن صابری 254000
20 محسن صابری 59000
21 محسن صابری 37000
22 محمد حسین حیدری 25000
23 محمد حسین حیدری 20000
24 محمد حسین حیدری 154000
25 محمدحسین سلطانی 120000
26 میمنت شرفی 20000
27 میمنت شرفی 105000
28 محمدی 126000
29 رضوان پورموید 341000
30 سجاد عبداللهی 124000
31 فائزه کاشانی 255000
32 فائزه کاشانی 170000
33 فائزه کاشانی 147500
34 فائزه کاشانی 57900
35 فائزه کاشانی 279500
36 سالار داورزاده 6000
37 امیرحسین بلوری 75000
38 امیرحسین بلوری 85000
39 محمدجواد مصلحی 90000
40 محمد رنجبر 105000
41 حسین رجایی 91000
42 مینا مصلح 71000
43 محمد نجفی بهاری 199000
44 نرجس محمدیه

918000

45 نرجس محمدیه 102000
46 علیرضا قدیریان 369000
47 زهرا سادات سید بحری 354000
48 امین ستوده 208000
49 حمید خداجویان 100000
50 حمید خداجویان 20000
51 نسیم حقیقی فر 142000
52 سعید علیرضایی 197500
53 میثم قدک کار 39000
54 امیرحسین سعیدی کیا 635000
55 کیمیا حاجی وند 306000
56 محمدعلی زیلوچی 72000
57 محمدعلی زیلوچی 900000
58 محمدعلی زیلوچی 138000
59 حمید نراقی 152000
60 مصطفی پیله وریان 50000
61 میمنت شرفی 234400
62 میمنت شرفی 11500
63 نرجس شمسی نژاد 377000
64 علیرضا طالبیان 113000
65 بهار خادم 24000
66 ابوالفضل تیموری 155000
67 ابوالفضل تیموری 30000
68 محمد سیاحی نژاد 172000
69 محمدرضا کاغذی 44000
70 میمنت شرفی 20000
71 ابوالفضل احمدی 129000
72 ابوالفضل احمدی 65800
73 فائزه قهرودی 157000
74 حنیف ضابطی 145000
75 زهرا موحد نیا 46700