اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 39

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 39

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 39

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 39 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 14 دی الی 20 دی


1 محسن سجادی              925,000
2 امیر اعرابی                88,000
3 الیاس محمدی                49,100
4 محمدرضا حسین زاده              300,000
5 حسین رجایی              236,000
6 میمنت شرفی                75,400
7 زهرا احمدی              364,000
8 زهرا احمدی                28,000
9 ریحانه سادات قریشی                32,500
10 محمد عباسی کاشانی                62,700
11 محمد عباسی کاشانی                92,000
12 باباخانی                25,000
13 باباخانی                15,000
14 محمد جواد مصلحی              156,000
15 زهرا علینقی زاده              457,000
16 مرضیه زیلویی                62,000
17 علیرضا طالبیان              110,500
18 شعبان زاده                40,000
19 مهدی معتمدپور              265,000
20 حسن جهانتاب                51,000
21 حسن جهانتاب                38,200
22 ابوالفضل تیموری              194,000
23 محمدعلی زیلوچی                48,000
24 محمد علی زیلوچی                50,000
25 میمنت شرفی                45,000
26 میمنت شرفی                80,700
27 میمنت شرفی                44,500
28 سعید علیرضایی                35,500
29 محمد نجفی بهاری                68,200
30 حامد رجایی              145,000
31 زهرا موحد نیا              448,000
32 ابوالفضل احمدی                   6,000
33 ابوالفضل احمدی                39,000
34 ابوالفضل احمدی                38,000
35 ابوالفضل احمدی                48,000
36 ابوالفضل احمدی                24,000
37 ابوالفضل احمدی                94,900
38 ابوالفضل احمدی                49,000
39 مجید نارنجی                95,000
40 محمدحسین سلطانی              120,000
41 محمدحسین سلطانی              120,000
42 امید شقایقی                85,000
43 امیرحسین بلوری                38,000
44 پیام باباولیان فرد                87,000
45 رخشانه رعیتی              237,000
46 احمدرضا موسوی              372,000
47 محمد حیدری                30,000
48 محمد پولادی                40,000
49 حمید خداجویان              159,000
50 زهرا علینقی زاده                35,000
51 میمنت شرفی                38,500
52 علیرضا حیدری              200,000
53 علیرضا حیدری                   9,000
54 امید فرزانه فر              367,000
55 افسانه نوری              121,500
56 امیرحسین فلاحتی پیشه                   7,000
57 امیرحسین فلاحتی پیشه                   4,200
58 فاطیما مرصعی              250,000
59 فاطیما مرصعی              100,000
60 فاطیما مرصعی                25,000
61 حمیدرضا اکرمی فرد                83,000
62 محمد نجفی بهاری                60,000
63 مهدی ایازی              157,000
64 حسین نمازی              550,000
65 وحید صالحی              104,000
66 محمدحسین سلطانی              120,000
67 محمدحسین سلطانی              120,000
68 احمدرضا کله ای بیدگلی                24,000
69 احمد رضا کله ای بیدگلی                20,000
70 منصوره کنعانی              220,000
71 سالار داورزاده                50,000
72 داوود کریمی              191,500
73 مرضیه کلیابی                19,000
74 مرضیه کلیبایی                50,000
75 فاطمه بلال              130,000
76 مریم رضایی              215,000
77 قاسم حلیمی                39,000
78 میمنت شرفی                38,500
79 فاطمه گندمی          2,860,000
80 سعید علی اکبرزاده آرانی                40,000
81 سعید علی اکبرزاده آرانی              122,500
82 صالح جوانی              280,000
83 میمنت شرفی              123,000
84 علیرضا رحمتی                35,000
85 علی ابریشمی              171,900
86 نیلوفر معمار              550,000
87 محمد معین ترکیان                68,000
88 نرگس شمسی نژاد                80,000
89 علیرضا نیکوئی                57,000
90 حامد رجایی              180,000
91 سپیده لبافیان                   3,000
92 فاطمه محمدی              110,000
93 امیرحسین خیرخواه              123,600
94 مجید نارنجی              454,500
95 حسنعلی رعیت                33,000
96 فاطمه آل یاسین                90,000
97 فرشید فرزین                32,000
98 شراره شاهیان              245,000
99 شراره شاهیان                10,500
100 شراره شاهیان                33,500
101 امیرحسین بلوری                20,000
102 سلمان رضوانیان              251,000
103 مهدی نوحی کاشانی                73,500
104 مهدی نوحی کاشانی                43,000
105 مهدی نوحی کاشانی                44,900
106 مهدی نوحی کاشانی                43,600
107 مهدی فیروزی                87,000
108 مریم صادقی              335,000
109 محمدحسین سلطانی              120,000
110 میمنت شرفی                11,500
111 مریم رمضانیان              138,000
112 سوگل فرزانگان              580,000
113 میمنت شرفی                50,200
114 میمنت شرفی                14,000
115 میمنت شرفی                45,000
116 امیرعلی کوچکی              279,900
117 علیرضا قدیریان              298,000
118 مطهره فتاح                91,000
119 ابوالفضل حلاجی              316,000
120 زهرا سادات عباس زاده              109,000
121 محمد عباسی کاشانی                90,000
122 فروزان بلوری              198,500
123 علیرضا طالبیان              135,000
124 تبسم اخوان              612,000
125 محمد حلاجی                43,000
126 توحید اوبایی                45,900
127 مجید نجفی بهاری              172,500
128 مجید نجفی بهاری              230,000
129 مجید نجفی بهاری                20,000
130 مجید نجفی بهاری                53,000
131 فائزه قهرودی                42,800
132 فاطمه صباغیان                75,000
133 مصطفی پیله وریان                77,600
134 حامد ستوده              266,700

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink