اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 38

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 38

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 38

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 36 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 6 دی الی 13 دی


1 توحید اوبایی              174,000
2 توحید اوبایی                32,500
3 سجاد عبداللهی              179,000
4 حمیدرضا جعفر زاده              141,000
5 آزاده صفا                27,300
6 محسن صابری              344,000
7 حمیدرضا اکرامی فر              147,500
8 حمیدرضا اکرامی فر                75,400
9 مریم بنایی راد              145,000
10 محمد امین یزدان پناه              150,000
11 امیرعلی آصفی              145,500
12 محمد شاوردی                77,000
13 زهرا علینقی زاده                47,500
14 قاسم حلیمی              120,300
15 علی زیلوچی              895,000
16 مهدی پوربنایی                42,000
17 افسانه نوری              200,000
18 امیرحسین فلاحتی پیشه              195,000
19 فاطمه کریمی              317,000
20 میمنت شرفی                70,000
21 محمد نجفی بهاری                85,000
22 حسین رجایی              141,000
23 حسین رجایی              245,000
24 مجیدرضا تکباش              199,000
25 فاطمه منافی بیدگلی              920,000
26 امیرحسین بلوری                17,000
27 امیرحسین بلوری                17,000
28 فرانک بلوری              110,000
29 محمد عباسی کاشانی                51,800
30 ژیلا بابا خانی                14,000
31 محمد عباسی کاشانی                92,000
32 میمنت شرفی              702,300
33 رقیه میرزایی              209,000
34 امیر سعیدی کیا              111,000
35 حمیدرضا جعفر زاده              173,600
36 مهدی محمدی پناه              172,000
37 زهرا احمدی              154,900
38 زهرا احمدی                62,900
39 مریم نجیبی                50,000
40 عادل ستاری              900,000
41 میمنت شرفی                   6,000
42 میمنت شرفی                20,000
43 وحید محمدی              210,000
44 وحید محمدی              120,000
45 وحید محمدی                80,000
46 محمد تحقیقی              207,000
47 علی حقی کاشانی                38,200
48 مصطفی پیله وریان                23,800
49 امین سالم                68,000
50 مهتا رحیم زاده              160,000
51 حنیف ضابطی                18,000
52 زینب محمدی              168,000
53 بهروز بدخشان              117,000
54 حسن عظیمی              200,000
55 حسن عظیمی              298,500
56 مهدی عباس پور                42,200
57 محمد حسین سلطانی              120,000
58 علی ابریشمی                65,700
59 رقیه میرزایی                90,000
60 محمد نجفی بهاری              120,000
61 توحید اوبایی              251,000
62 محمد مهدی زارعی                60,000
63 سید هادی بنی هاشمی                55,200
64 محمد نجفی بهاری                80,000
65 محمد حسین سلطانی              120,000
66 حسین شبانی پور              350,000
67 فائزه قهرودی                52,000
68 زهرا علینقی زاده                96,000
69 مجید علیمی                65,000
70 معصومه زین الدین                   8,000
71 محمدحسین سلطانی              120,000
72 محمد مهدی ذاکری                61,000
73 علیرضا اکبریان                96,000
74 مهدی ربانی              100,000
75 فاطمه خبیری                19,000
76 محمد جلالی                70,000
77 شایگان فر                49,000
78 شایگان فر              244,800
79 شایگان فر              244,500
80 وحید بهداد              118,000
81 وحید بهداد              102,000
82 وحید بهداد                93,500
83 علی ابریشمی              157,200
84 علی ابریشمی              100,000
85 علیرضا قدیریان              362,100
86 محمدحسین سلطانی              120,000
87 سمیه حبیبی              182,000
88 سمیه حبیبی              228,000
89 امیرعلی آصفی              145,500
90 احمدرضا کله ای بیدگلی                34,000
91 محمد حیدری              206,000
92 امیرحسین جوادی نیا              154,500
93 علی پیران زاده              830,000
94 میمنت شرفی                28,300
95 مسعود دماوندی              124,000
96 حسین شبانی پور              220,000
97 سوگل فرزانگان                24,000
98 میمنت شرفی              139,000
99 حمیدرضا اکرامی فر                56,000
100 مجید نجفی بهاری                63,500
101 مجید نجفی بهاری              220,000
102 مجید نجفی بهاری                63,500
103 مجید نجفی بهاری                77,000
104 مجید نجفی بهاری                51,000
105 مجید نجفی بهاری              120,000
106 امیرعباس سیف              115,000
107 جواد کمالی                34,000
108 جواد کمالی                32,000
109 جواد کمالی                52,000
110 جواد کمالی                30,000
111 جواد کمالی                64,000
112 جواد کمالی                48,000
113 جواد کمالی                88,000
114 جواد کمالی                22,000
115 جواد کمالی                78,000
116 جواد کمالی                75,000
117 جواد کمالی                34,000
118 فاطمه حق شناس              117,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink